Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

10.02.04 – Programa examenului de doctorat : Stilistica limbii engleze si germane


Stilistica limbii engleze şi germane

Introducere. Obiectul şi obiectivele. Lingvistica stilistica şi stilistica literară. Observaţii generale despre stil şi stilistică. Mijloace expresive şi procedee stilistice. Limba engleză literară. Varietăţile limbii engleze. Sensul lexical. Clasificarea stilistică. Vocabularul neutru, comun literar şi comun colocvial. Vocabularul special literar. Terminologia.. Cuvintele poetice şi literare. Cuvinte arhaice. Barbarisme şi cuvinte străine. Vocabularul special colocvial. Argoul. Jargonisme. Profesionalisme. Cuvinte dialectale. Cuvinte vulgare. Mijloace expresive fonetice şi procedee stilistice. Observaţii generale. Onomatopee. Aliteraţia. Rima. Ritmul. Mijloace expresive lexicale şi procedee stilistice. Îmbinarea intenţionată a aspectului stilistic al cuvintelor. Interacţiunea diferitor tipuri de sensuri lexicale. Interacţiunea sensurilor lexicografice şi logice contextuale. Metafora. Metonimia. Ironia. Interacţiunea sensurilor primare şi derivative logice. Polisemia. Zeugma şi calamburul (jocul de cuvinte). Interacţiunea sensurilor logice şi emotive. Interjecţii şi exclamaţii. Epitetul. Oximoronul.

Interacţiunea sensurilor logice şi nominale. Intensificarea unor trăsături ale obiectelor sau fenomenelor. Comparaţia. Perifraza. Eufemismul. Hiperbola. Folosirea specifică a unităţilor frazeologice. Clişee. Proverb şi zicători. Epigrame. Citate. Aluzii. Descompunerea unităţilor frazeologice. Mijloace morfologice stilistice şi procedee stilistice. Substantivul şi transpoziţia. Potenţialul stilistic al cazului genitiv numărul plural. Funcţiile stilistice ale articolelor. Mijloace expresive stilistice şi procedee stilistice. Consideraţii generale. Probleme privitor la fraze şi suprafraze. Paragraful: modele compoziţionale de aranjament sintactic.

Inversiune stilistică. Construcţii detaşate. Construcţii paralele. Chiasm. Repetare. Enumerare. Suspens. Punctul culminant. Antiteză. Căi specifice de îmbinare a părţilor unei enunţări. Asindet. Polisindet. Folosirea specifică a construcţiilor colocviale. Elipsă. Întrerupere şi întrebare în naraţiune. Vorbirea reprezentată. Vorbirea imaginară (pronunţată). Vorbirea imaginară. Utilizarea figurată a sensului structural. Întrebări retorice. Litota. Stilurile funcţionale ale limbii engleze. Remarce introductive. Stilul artistic. Limbajul poeziei. Modele compoziţionale ale aranjamentului ritmic. Ritmul şi versul. Stanţa (Strofa). Versul şi versul accentuat. Trăsăturile lexicale şi sintactice ale versului. Proza emotivă. Limbajul şi drama. Stilul publicistic. Oratorica şi discursul public. Eseul. Articolele. Stilul publicistic al ziarelor. Rezumatul ultimelor ştiri. Titlurile (în mijloacele de comunicare în masă). Publicitatea şi anunţurile. Stilul editorialului şi prozei ştiinţifice. Stilul documentelor oficiale.

Opoziţia stilistică a pronumelor. Intensificarea adjectivelor. Folosirea stilistică a categoriilor verbale (aspectul, timpul, anterioritate, expresivitate, etc.) Funcţiile stilistice ale adverbelor.

Literatura de specialitate (de bază)

 1. Akhmanova O. (ed.) The Principles and Methods of Lingvostylistics. Moscow SU, 1970. Akhmanova O. (ed.)Lingvostylistics: Theory and Method. Moscoew SU, 1972. Arnold G.V. Modern English Stylistics. M.,1990.
 2. Bailey, Richard W. and Burton, Dolores M. English Stylistics: A Bibliography.
 3. Bailey, Richard W. Language to Literature: A Rejoinder. "Style", 1967, vol. I, No 3.
 4. Bailey Richard W. Current Trends in the Analysis of Style. "Style", 1967, vol. I, No 1.
 5. Beardsley, Monroe C., Style: Semantic and Phonetic. "Aesthetics". N. Y., 1958.
 6. Beardsley, Monroe C., The Language of Literature. In "Essays on the Language of Literature". Ed. by S. Chatman and S. Levin. Boston, 1967.
 7. Bloomfield, Morton W. The Syncategorematic in Poetry. From Semantics to Syntactics. In "To Honor Roman Jakobson". The Hague, 1967.
 8. Bolinger D. L. Rime, Assonance and Morpheme Analysis. "Word", No 6, pp. 117- 136, 1950.
 9. Chatman, Seymour. The Semantics of Style. Reprinted from "Social Sciences". Information sur les "Sciences Sociales", 1967, vol. VI.
 10. Galperin I.R. Stylistics. M., 1971.
 11. Enkvist, Nils Eric, John Spencer, Michael Y. Gregory. Linguistics and Style. London, Oxford University Press, 1967.
 12. Fowler, Roger. Structural Metrics. In "Essays on the Language of Literature". Ed. by S. Chatman & S. Levin. Boston, 1967.
 13. Freeman, Donald C. Metrical Position Constituency and Generative Metrics. "Language and Style", 1969, vol. II, No 3.
 14. Galperin I. R. An Essay in Stylistic Analysis. Moscow, 1968.
 15. Galperin I. R. Stylistics. M., 1971.
 16. Glaser, Rosemarie. Euphemismen in der englischen und amerikanischen Publl-zistik. "Zeitschrift fur Anglistik und Amerikanistik", 1966, Heft 3.
 17. Gunter, Richard. Structure and Style in Poems. "Style", 1967, vol. I, No. 2.
 18. Halliday, M.A.K. The Linguistic Study of Literary Texts. "Proceedings of the Ninth International Congress of Linguists". Ed. Horace G. Lunt. The Hague, 1964.
 19. Kukharenko V.A. Seminars in Style. M., 1971.
 20. Kukharenko V.A. A Book of Practice in Stylistics. M., 1986.
 21. Melenciuc D. Seminars in Modern English Stylistics. Part I. Chişinău, 2001.
 22. Melenciuc D. Seminars in Modern English Stylistics. Part II. Chişinău, 2001.
 23. Quirk R. The Use of English. London, 1962.
 24. Richards I. A. Poetic Process and Literary Analysis, in "Style in Language", ed. by Thomas Sebeok. John Wiley & Sons, N. Y. 1960.
 25. Riffaterre M. Criteria for Style Analysis. Word. v. 15, No. 1, 1959.
 26. Ullmann S. Language and Style. Oxford, 1964.
 27. Ахманова О.С., Беляев В. Ф. Об основных понятиях «нормы речи» (ортология). «Филологические науки», 1965, № 4.
 28. Ахманова О. С. О стилистической дифференциации слов. «Сб. статей по языкознанию». МГУ, 1958.
 29. Ашурова Д.У. Лингвистическая природа художественного сравнения. Автореферат к. д. М., 1970.
 30. Будагов Р. А. В защиту понятия «стиль художественной литературы». «Вестник МГУ», 1962, № 4.
 31. Будагов Р. А. К вопросу о языковых стилях. «Вопросы языкознания», 1954, №3.
 32. Будагов Р. А. Литературные языки и языковые стили. М., 1967.
 33. Виноградов В. В. О языке художественной литературы. Гослитиздат. М., 1959.
 34. Виноградов В. В. Стиль «Пиковой Дамы». «Временник пушкинской комиссии», т. 2, изд. АН СССР, М., 1936.
 35. Виноградов В. В. Стиль Пушкина. М., Гослитиздат, 1941.
 36. Виноградов В. В. Стилистика, теория поэтической речи, поэтика. М., 1963.
 37. Виноградов В. В. Язык художественных произведений. «Вопросы языкознания»,1954,№ 5.
 38. Гальперин И. Р. О термине «слэнг». «Вопросы языкознания», 1956, №6.
 39. Гальперин И. Р. Очерки по стилистике английского языка. М., 1958.

Bibliografia suplimentară

 1. Hamm V. M. Meter and Meaning. "Publications of the Modern Language Association of America", LXIX, 1954.
 2. Hausenblas, Karel. On the Characterization and Classification of Discourses. Editions de L'Academie Tchecoslovaque des Sciences, 1964.
 3. Hill, Archibald A. Poetry and Stylistics. "Essays in Literary Analysis", Austin, 1965.
 4. Hill, Archibald A. Analogies. Icons and Images in Relation to Semantic Content of Discourses. "Style", 1968, vol. 2, No 3.
 5. Hill Archibald A. Some Further Thoughts on Grammatlcality and Poetic Language. "Style", 1967, vol. I, No 2.
 6. Hill Archibald А. Л Phonological Description of Poetic Ornaments. "Language and Style", 1969, vol. II, No 2.
 7. Hollander, John. The Metrical Emblem. In "Essays on the Language of Literature". Ed. by S. Chatman and S. Levin. Boston, 1967.
 8. Hymes, Dell H. Phonological Aspects of Style: Some English Sonnets. In "Style in Language". Ed. Thomas Sebeok. Cambridge, Mass. and New York, 1960.
 9. Гальперин И. Р. Перевод и стилистика. Сб. «Теория и методика учебного перевода». Изд-во АПН, М., 1950.
 10. Гальперин И. Р. Речевые стили и стилистические средства языка. «Вопросы языкознания», 1954, № 4.
 11. Гальперин И. Р. Является ли стилистика уровнем языка. В сб. «Проблемы языкознания». Доклады и сообщения советских ученых на Х Международном конгрессе лингвистов. М., 1967.
 12. Гальперин И. Р. К проблеме дифференциации стилей речи. В сб. «Проблемы современной филологии». М., 1965.