Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Modele şi sisteme de administraţie publică a municipiilor capitală


Autor: Nemerenco Valeriu
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Victor Popa
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Instituţia:

Statut

Teza a fost susţinută pe 16 ianuarie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 26 februarie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.33 Mb / în română

Teza

CZU 342.9 (043.3)

Adobe PDF document 0.86 Mb / în română
171 pagini


Cuvinte Cheie

Administraţie publică, administraţie publică municipală, municipiul Chişinău, statut special, capitala ţării, autonomie locală, descentralizare administrativă, descentralizare teritorială, subsidiaritate, autorităţi publice centrale, autorităţi publice locale, organizare administrativ-teritorială, unităţi administrativ-teritoriale, regionalizare, zone metropolitane, consiliul municipal, consiliul local, primar general, primărie, pretor, pretură, sector, servicii publice desconcentrate, servicii publice descentralizate, servicii publice municipale, servicii de gospodărie comunală, patrimoniu public local, buget municipal, buget local, finanţe publice locale, parteneriat public-privat.

Adnotare

Această investigaţie ştiinţifică constituie o analiză a realizărilor doctrinare şi reglementărilor normative din domeniul asigurării principiilor constituţionale de organizare şi funcţionare a administraţiei publice în unităţile administrativ-teritoriale din Republica Moldova; este un studiu al nivelului de conformare a legislaţiei naţionale la reglementările internaţionale în domeniul descentralizării şi autonomiei locale şi este o analiză a opiniilor şi studiilor referitor la tema abordată, realizate de către savanţi din diferite ţări.

Lucrarea conţine o analiză ştiinţifică profundă a sistemului de administraţie publică municipală, a principiilor şi regulilor care stau la baza activităţii autorităţilor publice din municipiul Chişinău, demonstrându-se diferite particularităţi, ineficienţe, identificând avantajele şi dezavantajele pe care le au asupra dezvoltării economice şi sociale a municipiului Chişinău şi a colectivităţilor locale din teritoriul municipiului.

Teza de doctor se profilează a fi drept una dintre primele lucrări autohtone, care cercetează aprofundat problema organizării şi funcţionării administraţiei publice locale în municipiile capitală prin prisma principiilor constituţionale ale descentralizării şi autonomiei locale.

Analiza ştiinţifică a organizării şi funcţionării instituţiilor publice şi administrative ale municipiului Chişinău, analiza critică şi propunerile pe marginea necesităţii consolidării instituţionale a sistemului de administraţie publică municipală, dezvoltării mijloacelor şi mecanismelor administrative puse la dispoziţia autorităţilor publice din municipiu, prezintă interes ştiinţific şi practic pentru autorităţile statului şi colectivităţile teritoriale locale din republică în scopul ameliorării sistemului administraţiei publice locale, ralierii acestuia la exigenţele şi standardele europene.

Lucrarea va permite funcţionarilor din autorităţile publice centrale şi municipale a cunoaşte mai bine multiple probleme teoretice şi practice privind organizarea şi funcţionarea administraţiei publice la nivel de municipiu Chişinău. De asemenea, lucrarea va fi utilă pentru studenţii facultăţilor de drept care studiază dreptul administrativ şi problemele legate de organizarea administraţiei de stat şi administraţiei publice locale.

În prezenta lucrare sunt propuse o serie de recomandări de ordin conceptual care pot să contribuie la ameliorarea situaţiei în scopul asigurării unei reglementări juridice eficiente şi adecvate a statutului municipiului Chişinău.

De asemenea, au fost elaborate propuneri de lege ferenda privind perfecţionarea şi modificarea legislaţiei naţionale şi ajustarea ei la standardele internaţionale, privind organizarea şi funcţionarea administraţiei publice locale.

Cuprins


CAPITOLUL I. Standarde şi principii în organizarea administraţiei publice municipale în Republica Moldova
 • 1. Autonomia locală
 • 2. Descentralizarea administrativă
 • 3. Aspecte de drept comparat privind asigurarea autonomiei locale

CAPITOLUL II. Organizarea administrativ-teritorială – element de bază al descentralizării administrative
 • 1. Necesităţi în organizarea administrativă a teritoriului
 • 2. Modalităţi de organizare administrativă a teritoriului
 • 3. Organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova
 • 4. Organizarea administrativ-teritorială a municipiilor capitală
  • 4.1. Organizarea administrativă a municipiului Bucureşti
  • 4.2. Organizarea administrativă a municipiului Budapesta
  • 4.3. Organizarea administrativă a municipiului Bratislava
  • 4.4. Organizarea administrativă a municipiului Kiev
  • 4.5. Organizarea administrativă a Londrei
  • 4.6. Organizarea administrativă a municipiului Paris
  • 4.7. Organizarea administrativă a municipiului Roma
  • 4.8. Organizarea administrativă a municipiului Viena

 • 5. Organizarea administrativ-teritorială a municipiului Chişinău
  • 5.1. Caracteristica generală a municipiului Chişinău
  • 5.2. Administraţia municipiului Chişinău până la adoptarea Constituţiei Republicii Moldova
  • 5.3. Administraţia municipiului Chişinău după adoptarea Constituţiei Republicii Moldova

CAPITOLUL III. Sistemul administraţiei publice a municipiului Chişinău
 • 1. Structura administraţiei publice municipale
 • 2. Autorităţile municipale deliberative
 • 3. Autorităţile municipale executive
  • 3.1. Primarul general
  • 3.2. Viceprimarii
  • 3.3. Pretorul şi pretura
 • 4. Serviciile publice municipale
  • 4.1. Situaţia în domeniul serviciilor publice de interes general
  • 4.2. Servicii de alimentare cu apă
  • 4.3. Servicii de aprovizionare cu energie termică
  • 4.4. Costuri şi tarife pentru serviciile publice locale de interes general
 • 5. Mecanisme de realizare a administraţiei publice municipale
  • 5.1. Gestionarea finanţelor publice municipale
  • 5.2 Gestionarea patrimoniului public municipal