Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Eficienţa economică a producţiei agricole în condiţiile economiei concurenţiale (în baza materialelor unităţilor agricole ale Republicii Moldova)


Autor: Timofti Elena
Gradul:doctor habilitat în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2009
Consultant ştiinţific: Petru Ţurcanu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 13 noiembrie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 17 decembrie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.41 Mb / în română

Cuvinte Cheie

agricultură, analiză complexă, competitiv, coeficient multicri¬terial, eficienţă economică, economie concurenţială, unităţi agricole, potenţial integral, resurse

Adnotare

Structura tezei. Teza constă din: introducere, cinci capitole, concluzii şi recomandări, bibliogra¬fia din 241 numiri, 253 de pagini de text de bază, 101 tabele, 39 figuri, 73 anexe. Rezultatele obţinute sînt publicate în 120 de lucrări ştiinţifice şi metodice, inclusiv 57 în anii 2002 2009.

Domeniul de studiu al tezei îl constituie aspectele teoretice, metodologice şi practice ale evaluării comparative a eficienţei economice a producţie globale şi a diferitor tipuri de produse în cadrul întreprinderilor agricole din Republica Moldova.

Obiectivele cercetării sînt: determinarea eficienţei economice a producţiei în întreprinderile agricole din Republica Moldova; abordarea sistemică şi metodologică a aprecierii eficienţei economice a producţiei în mediul concurenţial.

Scopul principal al tezei îl constituie cercetarea şi elaborarea bazelor teoretice şi metodice ale evaluării eficienţei economice şi argumentarea direcţiilor prioritare de eficientizare a producţiei, perfecţionarea metodologiilor de apreciere a potenţialului integral de resurse în condiţiile economiei concurenţiale.

Metodologia cercetărilor ştiinţfiice include: analiza şi sinteza; analiza monografică; metode economico-statistice; metoda aprecierii ratingului, metode neparametrice – a frontierei stocastice (SFA), de anvelopare (DEA) ş.a.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică constă în următoarele: abordarea teoretică aferentă conceptului categoriei eficienţei economice; elaborarea schemei – principalelor blocuri şi subsisteme de indicatori necesari pentru analiza complexă; elaborarea metodologiei analizei complexe a sporului relativ al profitului; elaborarea şi propunerea aplicării metodologiilor de apreciere a potenţialului integral de resurse; elaborarea şi propunerea metodologiei de determinare a sistemului de indicatori integrali (globali) noi utili pentru estimarea valorificării potenţialului de resurse; elaborarea metodologiilor noi de evaluare a competitivităţii şi eficienţei economice integrale a producţiei; fundamentarea direcţiilor prioritare de eficientizare a producţiei agricole în condiţiile economiei concurenţiale ş.a.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a tezei rezultă din direcţiile de efi¬cientizare economică a producţiei agricole, perfecţionarea metodelor estimării eficienţei economice, precum şi din recomandările incluse în conţinutul lucrării referitor la activitatea între¬prinderilor agricole din Republica Moldova în condiţiile economiei concurenţiale.

Propunerile parţial sînt utilizate în activitatea de evaluare a eficienţei economice a producţiei agricole în procesele de cercetare a instituţiilor ştiinţifice de profil, precum şi în scopuri de instruire în instituţiile superioare de învăţământ cu profil economic.

Cuprins


1. Abordări teoretice şi metodologice privind eficienţa producţiei agricole
 • 1.1. Eficienţa ca categorie economică în condiţiile economiei concurenţiale. Generalizări ştiinţifice.
 • 1.2. Abordarea sistemică şi metodologică privind aprecierea eficienţei economice a producţiei agricole concurenţiale.
 • 1.3. Metode şi tehnici de măsurare a eficienţei economice.
 • 1.4. Concurenţa în agricultură şi factorii sporirii competitivităţii produselor în unităţile agricole.

2. Valorificarea potenţialului existent de resurse în scopul ridicării eficienţei economice a producţiei agricole
 • 2.1. Caracteristica generală a sectorului agrar şi nivelul de dezvoltare al acestuia în Republica Moldova.
 • 2.2. Resursele funciare şi argumentarea economică a sporirii randamentului lor.
 • 2.3. Eficienţa economică a utilizării mijloacelor de producţie.
 • 2.4. Analiza utilizării resurselor umane.

3. Evaluarea eficienţei economice a producţiei agricole în condiţiile economiei de piaţă
 • 3.1. Evaluarea comparativă a eficienţei economice a producţiei agricole globale.
 • 3.2. Estimarea eficienţei economice a diferitor tipuri de produse în cadrul întreprinderilor agricole corporative.
 • 3.3. Analiza şi pronosticarea rezultatelor financiare obţinute din vînzarea produselor agricole.
 • 3.4. Analiza marginală a profitabilităţii producţiei agricole.

4. Direcţiile prioritare de eficientizare economică a producţiei agricole în condiţiile economiei concurenţiale
 • 4.1. Direcţii de susţinere financiară statală a agriculturii în scopul creşterii eficienţei eco¬no¬mice şi competitivităţii produselor agroalimentare. Experienţa Uniunii Europene.
 • 4.2. Creşterea volumului produselor în baza sporirii productivităţii culturilor – un factor calitativ fundamental de eficientizare economică a producţiei agricole
 • 4.3. Reducerea costului produselor şi determinarea rezervelor de sporire a eficienţei economice
 • 4.4. Îmbunătăţirea calităţii ca o pîrghie importantă de creştere a eficienţei economice şi de stimulare a competitivităţii produselor agricole.

5. Metodologia elaborării indicatorilor integrali de estimare a potenţialului de resurse şi a eficienţei economice a producţiei agricole în condiţiile economiei concurenţiale
 • 5.1. Metodologia elaborării indicatorilor integrali de estimare a potenţialului de resurse în unităţile agricole
 • 5.2. Elaborarea metodologiei de apreciere integrală a eficienţei economice a diferitor tipuri de produse agricole
 • 5.3. Elaborarea şi argumentarea economică a metodologiei aprecierii integrale a eficienţei economice şi a competitivităţii producţiei globale agricole în condiţiile economiei concurenţiale