Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Egalizarea veniturilor bugetare în structurile administrativ-teritoriale în Republica Moldova


Autor: Rotaru Lilia
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Tatiana Manole
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova
CSS: DH 30-08.00.10-18.06.09
Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 1 decembrie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 11 februarie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.34 Mb / în română

Cuvinte Cheie

egalizarea veniturilor, descentralizare fiscală, relaţii interbugetare, coeficienţi factoriali, bază fiscală, cost-beneficiu, eficienţă economică

Adnotare

Teza cuprinde introducerea, trei capitole, concluzii şi recomandări, bibliografia din 160 titluri, 35 anexe şi este perfectată pe 190 pagini, inclusiv 24 figuri şi 45 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 13 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu îl constituie veniturile publice locale şi condiţiile posibile de egalizare a veniturilor publice locale în scopul îmbunătăţirii calităţii serviciilor publice.

Scopul lucrării constă în studiul metodologic al instrumentelor de egalizare a veniturilor publice locale în structurile administrativ-teritoriale în Republica Moldova în vederea elaborării unor măsuri de eficientizare a modalităţii de finanţare a cheltuielilor publice locale şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice.

Metodologia cercetării ştiinţifice se bazează pe metodele de modelare economico-matematică, teoria eficienţei economice. Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute constă în: aprofundarea noţiunii de egalizare a veniturilor bugetare, relevarea inegalităţii veniturilor UAT ca rezultat al diferenţelor bazei fiscale, evidenţierea cauzelor inegalităţii veniturilor în UAT, elaborarea modelului celor mai mici pătrate (MCMMP), cercetarea cost-beneficiu a serviciilor publice în scopul îmbunătăţirii calităţii lor.

Semnificaţia teoretică este constituită din concepţiile şi lucrările ştiinţifice consacrate: aspectelor teoretice şi practice ale veniturilor bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, aspectelor teoretice şi practice ale relaţiilor interbugetare. Valoarea aplicativă a lucrării rezidă în: cercetarea modalităţii finanţării serviciilor publice în scopul îmbunătăţirii calităţii lor, argumentarea ştiinţifică a necesităţii egalizării veniturilor în teritorii în baza calculării coeficienţilor factoriali.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: rezultatele cercetării şi propunerile efectuate pe tema tezei au fost analizate şi implementate la nivel naţional, în cadrul Administraţiilor Publice Locale.

Cuprins


1. BAZELE TEORETICE ALE EGALIZĂRII VENITURILOR PUBLICE LOCALE
  • 1.1. Aspecte conceptuale privind veniturile publice locale
  • 1.2. Impozite şi taxe locale – sursă tradiţională de formare a veniturilor bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale

2. EGALIZAREA VENITURILOR PUBLICE LOCALE ÎN SCOPUL ÎMBUNĂTĂŢIRII CALITĂŢII SERVICIILOR PUBLICE
  • 2.1. Condiţiile posibile de egalizare a veniturilor bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale
  • 2.2. Relaţiile interbugetare – mecanism de egalizare a posibilităţilor financiare ale unităţilor administrativ-teritoriale
  • 2.3. Finanţarea serviciilor publice în scopul îmbunătăţirii calităţii lor
  • 2.4. Analiza cost-beneficiu a serviciilor publice locale

3. POSIBILITĂŢILE DE LĂRGIRE A BAZEI FISCALE A UNITĂŢILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE
  • 3.1. Strategia de lărgire a bazei fiscale a unităţilor administrativ-teritoriale
  • 3.2. Egalizarea veniturilor în teritorii în baza calculării coeficienţilor factoriali
  • 3.3. Descentralizarea fiscală şi autonomia financiară – cale sigură de egalizare a veniturilor publice locale