Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Optimizarea investiţiilor străine în contextul politicii economice a Republicii Moldova


Autor: Fondos Tatiana
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Alexandru Stratan
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul Naţional de Cercetări Economie
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
CSS: DH 34-08.00.14-18.09.08
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 10 februarie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 18 martie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.46 Mb / în română

Cuvinte Cheie

investiţie financiară, investiţie reală, investiţie străină directă, fonduri fixe, complexuri agroindustriale, probleme economice, politici agroalimentare, eficienţa economică a investiţiei, risc investiţional.

Adnotare

Teza de doctor este constituită din introducere, trei capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie cu 103 titluri, 23 anexe, 114 pagini de text de bază, 17 figuri, 23 tabele.

Rezultatele obţinute au fost publicate în 14 lucrări ştiinţifice, 2 dintre care sunt monografii.

În teză au fost utilizate cuvinte-cheie, cum ar fi: investiţie financiară, investiţie reală, investiţie străină directă, fonduri fixe, complexuri agroindustriale, probleme economice, politici agroalimentare, eficienţa economică a investiţiei, risc investiţional.

Domeniul de studiu şi obiectivele tezei propuse constituie: analiza complexă a investiţiilor străine în Republica Moldova; elaborarea mecanismelor ştiinţifice, teoretico-aplicative care ar putea fi puse la baza sporirii eficienţei economice a fondurilor productive, a potenţialului productiv al dezvoltării durabile a economiei Republicii Moldova; elaborarea mecanismelor economico-matematice de repartiţie optimă a investiţiilor străine în profil ramural, teritorial; modelarea economico-matematică a proceselor economice legate de utilizarea investiţiilor străine; elaborarea unor algoritme, scheme - bloc în scopul optimizării investiţiilor străine în contextul politicilor economice ale Republicii Moldova.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a lucrării constă în evidenţierea aspectelor pozitive ale investiţiilor străine; abordările investiţiilor străine în lucrările economiştilor. Pornind de la specificul Republicii Moldova, ţară preponderent agrară, în teză se propune o tratare principial nouă, complexă a următoarelor probleme economice: capacităţile de producere ale agriculturii, industriei de procesare a materiei prime agricole, de comercializare, trebuie corelate în anumit mod. În teză este formulată problema tratării sistemice, este propusă metoda de soluţionare a acestei probleme. Tot aici este înaintată o metodă de cuantificare a eficienţei investiţiilor străine, este propusă o metodă de calcul, sunt prezentate interpretări grafice şi economice, care ar putea fi puse la baza unor concepte de dezvoltare a economiei Republicii Moldova.

Semnificaţia şi valoarea aplicativă a tezei constă în conturarea căilor de utilizare eficientă a investiţiilor, inclusiv a celor de după hotare; scoaterea în evidenţă a condiţiilor de înviorare şi creştere a activităţii investiţionale; argumentarea căilor de atragere a capitalului străin pentru modernizarea tehnologică a întreprinderilor naţionale şi susţinerea exportului naţional.

Cuprins


I. IMPACTUL INVESTIŢIILOR STRĂINE ASUPRA ECONOMIILOR NAŢIONALE
 • 1.1. Investiţiile străine – factor stimulator al economiilor naţionale
 • 1.2. Stimularea investiţiilor străine în economia naţională
 • 1.3. Capitalul străin în procesul de relansare economică
 • 1.4. Concluzii la Capitolul I

II. DIRECŢII DE UTILIZARE A INVESTIŢIILOR STRĂINE ÎN SOLUŢIONAREA UNOR PROBLEME ALE REPUBLICII MOLDOVA
 • 2.1. Probleme economice ale Republicii Moldova, modalităţi de depăşire a acestora
 • 2.2. Interdependenţele politicilor agroalimentare cu politica economică a ţarii: aspect metodologic
 • 2.3. Politici de dezvoltare a spaţiului rural
 • 2.4. Eficienţa funcţionării complexurilor agroindustriale
 • 2.5. Concluzii la Capitolul II

III. MODALITĂŢI DE UTILIZARE OPTIMĂ A INVESTIŢIILOR STRĂINE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
 • 3.1. Cuantificarea eficienţei investiţiilor străine: metodă de calcul
 • 3.2. O modalitate de eficientizare a funcţionării complexurilor agroindustriale
 • 3.3. Repartiţia optimă a investiţiilor străine
 • 3.4. Determinarea structurii investiţiilor, a fondurilor fixe în cadrul fiecărui an
 • 3.5. Concluzii la Capitolul III

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI