Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2010 / martie /

Aspecte ale modului de organizare a puterii de stat în Republica Moldova din perspectiva integrării europene (studiu comparativ)


Autor: Hlipcă Petru
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Gheorghe Costachi
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Istorie
Instituţia: Institutul de Istorie
CSS: DH 15-12.00.02-27.03.08
Institutul de Istorie

Statut

Teza a fost susţinută pe 5 martie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 29 aprilie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.38 Mb / în română

Cuvinte Cheie

putere de stat, legitimitatea şi legalitatea puterii de stat, suveranitatea puterii de stat, putere legislativă, putere executivă, şef de stat, administraţie publică, putere judecătorească, integrare europeană, reforme democratice

Adnotare

Teza de doctor în drept cuprinde: introducere, cinci capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie din 309 titluri, 176 de pagini de text ştiinţific. Rezultatele ştiinţifice sînt publicate în 10 articole ştiinţifice şi 3 comunicări la conferinţe ştiinţifice internaţionale.

Domeniul de studiu şi obiectivele tezei. Teza conţine un studiu asupra modului de organizare a puterii de stat în România şi Republica Moldova din perspectiva integrării europene, pentru a elucida cele mai importante particularităţi, precum şi problemele ce marchează domeniul respectiv la momentul actual.

Obiectivele lucrării ţin de: identificarea principiilor fundamentale de organizare şi funcţionare a puterii de stat în contextul comunitar; elucidarea impactului procesului de integrare europeană asupra suveranităţii puterii de stat şi a modului de organizare a puterii de stat; investigarea principalelor aspecte ce ţin de organizarea puterii legislative, executive şi judecătoreşti în România şi Republica Moldova din punct de vedere instituţional şi funcţional; elucidarea principalelor puncte de interferenţă dintre ramurile puterii de stat pentru a determina corespunderea lor cu principiile democratice; evaluarea reformelor desfăşurate în domeniul investigat şi aprecierea corespunderii acestora condiţiilor şi exigenţelor integrării europene.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Lucrarea cuprinde o investigare complexă şi integrativă, axată pe: o comparaţie a două sisteme constituţionale distincte – al României şi al Republicii Moldova; o cercetare paralelă a celor trei ramuri ale puterii de stat pentru identificarea principalelor puncte de interferenţă dintre ele; o elucidare a impactului procesului de integrare europeană în această sferă a organizării sociale. Teza conţine o serie de concluzii şi recomandări ştiinţifice, care vin să completeze problematica juridică în domeniul modului de organizare a puterii de stat, în special în ceea ce priveşte perfecţionarea mecanismului de echilibrare a ramurilor puterii de stat, pentru asigurarea unei colaborări eficiente în vederea realizării prerogativelor stabilite de Constituţie.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă. Teza poate servi drept suport didactic pentru studenţii, masteranzii şi doctoranzii facultăţilor de drept. Concluziile şi recomandările referitoare la perfecţionarea şi optimizarea modului de organizare a puterii de stat din România şi Republica Moldova vor putea fi utilizate pe larg atît de teoreticienii care vor continua investigaţiile în acest domeniu, cît şi de practicieni pe parcursul soluţionării problemelor concrete legate de reglementarea juridică a modului de organizare şi funcţionare a puterii de stat.

Cuprins


1. CADRUL GENERAL DE CERCETARE A ORGANIZĂRII PUTERII DE STAT ÎN ROMÂNIA ŞI REPUBLICA MOLDOVA DIN PERSPECTIVA INTEGRĂRII EUROPENE
 • 1.1. Organizarea puterii de stat în contextul cercetărilor ştiinţifice actuale
 • 1.2. Statul şi puterea de stat: determinări conceptuale preliminare şi obiective de cercetare
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. PUTEREA DE STAT: TRĂSĂTURI FUNDAMENTALE ŞI PRINCIPII DE ORGANIZARE DIN PERSPECTIVĂ COMUNITARĂ
 • 2. 1. Suveranitatea puterii de stat şi integrarea europeană
 • 2. 2. Identificarea principiilor de organizare a puterii de stat din perspectivă comunitară
 • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3. ASPECTE ALE ORGANIZĂRII PUTERII LEGISLATIVE ÎN ROMÂNIA ŞI REPUBLICA MOLDOVA
 • 3. 1. Instituţionalizarea puterii legislative a statului
 • 3. 2. Realizarea funcţiei legislative a statului potrivit principiului separaţiei puterilor
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3

4. PARTICULARITĂŢI ALE ORGANIZĂRII PUTERII EXECUTIVE ÎN ROMÂNIA ŞI REPUBLICA MOLDOVA
 • 4. 1. Şeful statului – factor de echilibrare a puterii în stat
 • 4. 2. Guvernul – exponent al puterii executive
 • 4. 3. Forme şi principii de organizare a administraţiei publice în context comunitar
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4

5. PUTEREA JUDECĂTOREASCĂ DIN ROMÂNIA ŞI REPUBLICA MOLDOVA: INSTITUŢIONALIZARE ŞI PRINCIPII DE ORGANIZARE
 • 5. 1. Structura şi particularităţile organizării sistemului judecătoresc
 • 5. 2. Organizarea şi funcţionarea puterii judecătoreşti în contextul integrării europene
 • 5.3. Concluzii la capitolul 5
 • CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI