Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Ocrotirea constituţională a familiei în Republica Moldova.


Autor: Demerji Maria
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Ion Guceac
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Institutul de Istorie
CSS: DH 15-12.00.02-27.03.08
Institutul de Istorie

Statut

Teza a fost susţinută pe 30 aprilie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 3 iunie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.70 Mb / în română

Cuvinte Cheie

familie, ocrotirea constituţională, protecţia familiei, maternitate, paternitate, copilărie, principiile dreptului constituţional, garanţii constituţionale, instituţia familiei, instituţia paternităţii

Adnotare

Structura tezei: introducere, 4 capitole, 15 paragrafe, concluzii generale şi recomandări, bibliografia din 230 titluri, 21 anexe. Rezultatele obţinute sînt publicate în 8 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: analiza complexă, multiaspectuală a instituţiei familiei şi protecţia ei constituţională în condiţiile perioadei de profunde transformări economico–sociale.

Scopul şi obiectivele lucrării: cercetarea familiei ca instituţie juridică de drept constituţional, a măsurilor de protecţie a acesteia şi a subinstituţiilor ei (maternităţii, paternităţii şi copilăriei); aprofundarea cercetării instituţiei familiei în proces de evoluţie; cercetarea garanţiilor şi mijloacelor constituţionale de protecţie a familiei; racordarea legislaţiei naţionale privind protecţia familiei, maternităţii, paternităţii şi copilăriei la standardele europene.

Metodologia cercetării ştiinţifice: aplicarea diverselor metode de investigaţie, precum compararea şi confruntarea opiniilor, analiza şi sintetizarea materialului cercetat, studiul complex al diferitelor documente naţionale şi internaţionale ne-au înlesnit formularea definiţiilor şi opiniilor proprii în interpretarea teoretică a noţiunilor generale cu privire la protecţia constituţională a familiei, maternităţii, paternităţii şi copilăriei ca obiect de reglementare a dreptului constituţional.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a tezei constă în abordarea problematicii ocrotirii constituţionale a familiei prin prisma dreptului constituţional. Accentele inovative sînt puse asupra necesităţii definirii noţiunilor „familie”, „paternitate”, „mamă-surogat” în teoria dreptului constituţional şi în legislaţia în vigoare pentru a asigura în plan material şi procedural drepturile şi libertăţile membrilor familiei, inclusiv şi prin intermediul instanţelor judecătoreşti.

De asemenea, lucrarea conţine şi alte concluzii şi recomandări ştiinţifice, care pot aduce un aport inedit în dezvoltarea instituţiei familiei în calitatea sa de atribut de bază al statului de drept, democratic.

Semnificaţia teoretică: rezultatele investigaţiei vor fi binevenite în procesul de dezvoltare a ştiinţei dreptului în general şi a dreptului constituţional în special în domeniul ocrotirii familiei. În lucrare au fost dezvoltate conceptul privind originea şi evoluţia instituţiei familiei, au fost dezvăluite etapele de dezvoltare ale acesteia, protecţia constituţională a familiei.

Valoarea aplicativă a lucrării: rezultatele investigaţiei vor putea fi utilizate de cercetătorii care vor continua investigaţiile în acest domeniu, precum şi în procesul de instruire juridico-profesională; o sursă de popularizare a cunoştinţelor juridice privind protecţia familiei.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: rezultatele cercetării sînt utilizate în procesul de studii, la predarea cursului „Dreptul familiei” în cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova.

Cuprins


1. INSTITUŢIA OCROTIRII CONSTITUŢIONALE A FAMILIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA ÎN CONTEXTUL CERCETĂRILOR ŞTIINŢIFICE
 • 1.1. Studii ştiinţifice în materie de ocrotire constituţională a familiei în Republica Moldova
 • 1.2. Unele aspecte comparative ale legislaţiei din domeniu
 • 1.3. Scopul şi obiectivele tezei
 • Concluzii la capitolul 1

2. GARANTAREA CONSTITUŢIONALĂ A DREPTULUI LA FAMILIE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
 • 2.1. Instituţia familiei în proces de evoluţie
 • 2.2. Definirea noţiunii de familie şi analiza categoriilor de maternitate, paternitate şi copilărie în ştiinţa dreptului
 • 2.3. Conceptul şi esenţa ocrotirii constituţionale a familiei
 • 2.3.1. Protecţia constituţională a familiei ca obiect de reglementare a dreptului constituţional
 • 2.3.2. Protecţia familiei ca instituţie juridică şi locul acesteia în sistemul intern al dreptului constituţional
 • 2.3.3. Сoraportul dintre dreptul constituţional şi dreptul familiei în problemele ce ţin de protecţia familiei
 • Concluzii la capitolul 2

3. PRINCIPIILE DREPTULUI CONSTITUŢIONAL, GARANŢIILE ŞI MĂSURILE CONSTITUŢIONALE DE PROTECŢIE A FAMILIEI
 • 3.1. Principiile dreptului constituţional care stau la baza protecţiei familiei
 • 3.2. Garanţiile şi măsurile constituţionale de protecţie a familiei
 • Concluzii la capitolul 3

4. RACORDAREA LEGISLAŢIEI NAŢIONALE PRIVIND PROTECŢIA FAMILIEI, MATERNITĂŢII, PATERNITĂŢII ŞI COPILĂRIEI LA STANDARDELE EUROPENE
 • 4.1. Protecţia familiei în Convenţia europeană pentru protecţia drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale
 • 4.2. Drepturile şi îndatoririle părinţilor în contextul realizării dreptului la maternitate şi paternitate în legislaţia Republicii Moldova
 • 4.3. Practica judiciară din Republica Moldova pe cauzele despre desfacerea căsătoriei, decăderea din drepturile părinteşti, stabilirea paternităţii şi adopţia .
 • 4.4. Politica de stat în domeniul ocrotirii familiei şi perfecţionarea bazei normative pentru realizarea acesteea în Republica Moldova
 • Concluzii la capitolul 4