Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2010 / iulie /

Reglementarea ştiinţifico-juridică a statutului cetăţenilor străini şi al apatrizilor în Republica Moldova


Autor: Slusarenco Svetlana
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Sergiu Cobaneanu
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 9 iulie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 octombrie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.39 Mb / în română

Cuvinte Cheie

statut juridic, regim juridic, cetăţean străin, apatrid, stat de şedere, stat de reşedinţă, adeverinţă de imigrant, permis de şedere, viză, expulzare, reducerea termenului de şedere.

Adnotare

Structura tezei: introducere, patru capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 245 titluri, 148 pagini de text de bază, 6 tabele. Rezultatele obţinute sînt reflectate în 8 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu. Teza conţine un studiu asupra elucidării aspectului pragmatic, normativ şi doctrinar al statutului juridic al cetăţenilor străini şi al apatrizilor din Republica Moldova. Scopul şi obiectivele tezei. Obiectivele studiului vizează dezvăluirea conceptului de cetăţean străin şi apatrid, atribuirea instituţiei drepturilor şi obligaţiilor cetăţenilor străini şi apatrizilor domeniului dreptului public sau privat; studierea cît mai completă şi aprofundată a regimului juridic acordat cetăţenilor străini şi apatrizilor de către Republica Moldova, studierea cadrului legislativ ce vizează intrarea, şederea şi părăsirea teritoriului Republicii Moldova, pentru a remarca, în consecinţă, dacă acestea corespund actelor internaţionale ratificate de statul nostru.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a tezei constă în cercetarea problemelor teoretice şi practice privind statutul juridic al cetăţenilor străini şi al apatrizilor în Republica Moldova, în cadrul căreia am abordat nu doar statutul juridic al străinilor, ci a fost plasat în contextul transformărilor social-economice din Moldova; fiind analizată practica Curţii Constituţionale şi a avocaţilor parlamentari etc. O idee novatoare propusă pentru dezbateri constă în evidenţierea diferitelor categorii de vize şi marcarea lor cu litere, în dependenţă de scopul eliberării vizei.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării rezidă în utilizarea concluziilor şi recomandărilor ştiinţifice privind aspectele constituţionale ale statutului juridic al cetăţenilor străini şi al apatrizilor la prezentarea propunerilor privind codificarea legislaţiei ce reglementează intrarea, şederea, drepturile şi obligaţiile cetăţenilor străini şi apatrizilor, ajustarea bazei normative în scopul optimizării activităţii organelor menite să supravegheze aflarea străinilor în Republica Moldova; ca suport practic pentru străini în apărarea drepturilor şi intereselor lor legitime.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele studiului pot fi implementate în cadrul cursurilor universitare: de drept constituţional, protecţia juridică a drepturilor omului şi dreptul internaţional public.

Cuprins


1. STATUTUL JURIDIC AL CETĂŢENILOR STRĂINI ŞI AL APATRIZILOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA ÎN CONTEXTUL CERCETĂRILOR ŞTIINŢIFICE
 • 1.1. Descrierea situaţiei privind condiţia juridică a străinilor
 • 1.2. Identificarea problemelor privind definirea noţiunii de „cetăţean străin” şi „apatrid”
 • prin prisma cercetărilor actuale
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. PROBLEME DOCTRINARE CU PRIVIRE LA DEFINIREA NOŢIUNII DE STATUT JURIDIC AL CETĂŢENILOR STRĂINI ŞI AL APATRIZILOR
 • 2.1. Instituţia „cetăţenilor străini şi a apatrizilor” – domeniu al dreptului public
 • sau privat
 • 2.2. Dimensiunea istorică a instituţiei cetăţenilor străini şi a apatrizilor
 • 2.3. Analiza regimurile juridice acordate cetăţenilor străini şi apatrizilor
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. ANALIZA TEORETICO-NORMATIVĂ A CONŢINUTULUI STATUTULUI JURIDIC AL CETĂŢENILOR STRĂINI ŞI AL APATRIZILOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA
 • 3.1. Reglementarea normativă a unor drepturi şi libertăţi ale cetăţenilor străini şi ale apatrizilor
 • 3.2. Aspecte conceptuale şi normative cu privire la îndatoririle ce revin cetăţenilor străini şi apatrizilor aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova
 • 3.3. Măsurile de constrîngere aplicate cetăţenilor străini şi apatrizilor
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

4. ABORDAREA GARANŢIILOR PRIVIND PROTEJAREA ŞI ASIGURAREA REALIZĂRII DREPTURILOR ŞI LIBERTĂŢILOR CETĂŢENILOR STRĂINI ŞI AL APATRIZILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA
 • 4.1. Mecanismele interne de protecţie a drepturilor cetăţenilor străini şi a apatrizilor în Republica Moldova
 • 4.2. Rolul organelor centrale de specialitate (MAI, Ministerul Economiei şi Comerţului şi ANOFM) în apărarea şi promovarea drepturilor cetăţenilor străini şi apatrizilor din Republica Moldova
 • 4.3. Concluzii la capitolul 4