Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Protecţia autonomiei locale


Autor: Bratu Daniel - Dumitru
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Victor Popa
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
CSS: DH 15-12.00.02-27.03.08
Institutul de Istorie

Statut

Teza a fost susţinută pe 9 septembrie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 octombrie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.39 Mb / în română

Cuvinte Cheie

administraţie publică locală, autonomie locală, subsidiaritate, descentralizare, desconcentrare, tutelă administrativă, contencios administrativ

Adnotare

Structura tezei: Introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia din 161 numiri, 2 anexe, 158 pagini de text de bază.

Numărul de publicaţii la tema tezei: Rezultatele obţinute sunt publicate în 6 lucrări ştiinţifice (4 – în reviste ştiinţifice de specialitate şi 2 comunicări la foruri ştiinţifice internaţionale).

Domeniul de studiu al prezentei lucrări vizează analiza aprofundată reglementărilor naţionale şi internaţionale privind autonomia locală şi mecanismele de protecţie a autonomiei locale.

Scopul şi obiectivele lucrării constau în studierea comparativă a evoluţiei conceptelor doctrinare privind autonomia locală, a mecanismelor şi mijloacelor juridice naţionale şi internaţionale privind protecţia autonomiei locale în România şi Republica Moldova. Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute rezidă în modalitatea de abordare a aspectelor care ţin de protecţia autonomiei locale, în conţinutul ei inedit, a cărui esenţă se exprimă, în fond, prin concluziile şi propunerile de lege ferenda. Conţinând o analiză ştiinţifică profundă a principiilor şi regulilor care stau la baza organizării şi funcţionării autorităţilor publice locale, investigaţia vine să contureze cele mai generale idei, ipoteze şi concepte doctrinare, a reglementărilor internaţionale şi naţionale în domeniul protecţiei autonomiei locale.

Semnificaţia teoretică a lucrării. Teza de doctorat va aduce un aport benefic în cunoaşterea mai profundă a principiilor şi regulilor care stau la baza organizării şi funcţionării autorităţilor publice locale din România şi Republica Moldova. Lucrarea va da posibilitate celor care sunt preocupaţi de studierea sistemelor contemporane de administraţie publică să înţeleagă mai bine modalităţile şi formele de protecţie a autonomiei locale, precum şi garanţiile privind activitatea liberă a autorităţilor publice locale din România şi Republica Moldova.

Valoarea aplicativă a lucrării. În plan doctrinar-teoretic se fundamentează şi se demonstrează că autonomia locală constă în dreptul unităţilor administrativ-teritoriale de a-şi satisface interesele proprii fără amestecul autorităţilor centrale, ceea ce atrage după sine descentralizarea administrativă, autonomia fiind un drept, iar descentralizarea un sistem care implică autonomia. În plan normativ-legislativ se analizează evoluţia cadrului juridic şi a concepţiilor privind autonomia locală, a garantării constituţionale şi internaţionale a autonomiei locale în România şi Republica Moldova şi se propun recomandări ştiinţifice pentru asigurarea protecţiei autonomiei locale. În plan juridico-didactic, analiza evoluţiei principiului autonomiei locale, descentralizării administrative şi subsidiarităţii va fi de un mare folos în procesul ştiinţifico-didactic, pentru cadrele didactice universitare, precum şi pentru reglementările diferitelor relaţii sociale care apar în procesul organizării şi funcţionării autorităţilor publice locale.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Concluziile şi propunerile care se conţin în cuprinsul tezei pot oferi soluţii pentru modernizarea cadrului juridic din Romania, Republica Moldova şi din alte ţări, şi pot fi folosite ca material iniţial pentru o eventuală abordare mai aprofundată a problematicii privind protecţia autonomia locală conform cerinţelor şi practicelor europene.

Cuprins


1. ANALIZA SITUAŢIEI ÎN DOMENIU AUTONOMIEI LOCALE
 • 1.1. Analiza materialelor în domeniul autonomiei locale
 • 1.2. Analiza situaţiei în domeniul autonomiei locale
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. AUTONOMIA LOCALĂ – REZULTAT AL DESCENTRALIZĂRII ADMINISTRATIVE
 • 2.1. Autonomia locală în context european
  • 2.1.1. Scurt istoric în dezvoltarea autonomiei locale
  • 2.1.2. Garantarea constituţională a autonomiei locale
 • 2.2. Dreptul colectivităţilor teritoriale locale la administrare autonomă a problemelor de interes local
 • 2.3. Principiul descentralizării administrative în organizarea statală a puterii
 • 2.4. Subsidiaritate: între deziderat politic şi principiu juridic
 • 2.5. Cadrul legal al autonomiei locale în România şi Republica Moldova
 • 2.6. Elementele structurale ale autonomiei locale
  • 2.6.1. Componentele autonomiei organizatorice
  • 2.6.2. Componentele autonomiei funcţionale
  • 2.6.3. Componentele autonomiei gestionare
 • 2.7. Concluzii la capitolul 2

3. GARANŢII ŞI MECANISME PRIVIND PROTECŢIA AUTONOMIEI LOCALE
 • 3.1. Protecţia internaţională a autonomiei locale
  • 3.1.1. Implicarea Congresul Puterilor Locale şi Regionale din Europa în dezvoltarea şi protecţia autonomiei locale
  • 3.1.2. Dezvoltarea autonomiei locale în Uniunea Europeană
 • 3.2. Protecţia autonomiei locale în dreptul comparat
  • 3.2.1. Franţa
  • 3.2.2. Republica Federală Germania
 • 3.3. Mecanisme naţionale privind protecţia autonomiei locale
  • 3.3.1. Jurisprudenţa Curţii Constituţionale
  • 3.3.2. Controlul de tutelă administrativă
  • 3.3.3. Acţiunea în Contencios administrativ
 • 3.4. Rolul partidelor politice în dezvoltarea şi protecţia autonomiei locale
 • 3.5. Asociaţiile naţionale şi internaţionale ale colectivităţilor teritoriale locale
 • 3.6. Concluzii la capitolul 3