Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Strategia de reformă a legislaţiei naţionale în contextul integraţionist european


Autor: Stoica Iulian Dan
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Andrei Smochină
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Istorie
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
CSS: DH 15-12.00.01-25.12.03
Institutul de Istorie

Statut

Teza a fost susţinută pe 17 decembrie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 24 februarie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.36 Mb / în română

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei compartimente, concluzii şi recomandări, bibliografia din 324 numiri, 173 de pagini de text de bază. Rezultatele tezei de doctorat au fost expuse în 12 (douăsprezece) lucrării ştiinţifice. Volumul total al publicaţiilor la tema dată este de circa 12 coli de autor.

Domeniul de studiu: cercetarea fenomenului juridic european contemporan, îndeosebi a funcţiei normative a acestuia, în contextul uriaşei opere de reformare şi de modernizare a legislaţiei naţionale în perioadele de preaderare, aderare şi post-aderare a statelor candidate la aderarea la Uniunea Europeană a acestora, tratate prin prisma conţinutului, princiiilor şi cerinţelor de armonizare cu dreptul unional european şi crearea dreptului la aderare a noilor state candidate.

Scopul şi obiectivele lucrării: au fost subordonate necesităţii de a identifica şi contura elementele esenţiale ale teoriei şi practicii reformei legislative, de a analiza soluţiile, tehnicile şi procedeele adoptate pentru asimilarea completă în dreptul intern a Acquis-ului unional şi de a asigura armonizarea şi un raport firesc între dinamica dreptului şi corelarea în sistem a actelor normative în vigoare la momentul aderării.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a tezei: constau în abordarea conceptual nouă a problematicii preluării şi implementării dreptului unional în dreptul intern, în identificarea, formularea şi argumentarea principalelor repere ale evoluţiei procesului de restructurare a sistemului juridic, economic şi social într-un stat care aderă la Uniunea Europeană, în conturarea teoriei şi practicii unui adevărat nou sistem de drept - dreptul aderării - precum şi în cristalizarea unor recomandări realiste şi pertinente in privinţa căilor de urmat de noile state candidate, pentru evitarea erorilor şi a greşelilor constatate de-a lungul ultimului val de aderare.

Semnificaţia teoretică a tezei: constă în profunzimea şi complexitatea cercetării, în tratarea multi-aspectuală a strategiei adoptată pentru implementarea dreptului unional în dreptul naţional, în extragerea, formularea şi sintetizarea principalelor soluţii, etape şi metode pentru modificarea cadrului organizatoric, metodologic şi practic al reformei legislative, în completarea şi îmbogăţirea bazei ştiinţifice teoretice şi factologice a domeniului.

Valoarea aplicativă a lucrării: conţinutul, concluziile şi recomandările acestei lucrări reprezintă o sursă monografică adaptată, un ghid teoretic şi practic, un reper pentru cercetători şi specialişti, studenţi şi cadre didactice şi pentru instituţiile statelor implicate în procesele de reformă a legislaţiei în contextul integraţionist european.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: rezultatele cercetării sunt utilizate în procesul de studii, la predarea „Teoriei generale a dreptului” şi a „Dreptului european” în cadrul Universităţii Libere Internaţionale din Moldova.

Cuprins


1.DESCRIEREA SITUAŢIEI ÎN DOMENIUL REFORMEI LEGISLAŢIEI NAŢIONALE ÎN CONTEXTUL INTEGRAŢIONIST EUROPEAN ŞI IDENTIFICAREA PROBLEMELOR DE CERCETARE
 • 1.1.Bazele construcţiei europene şi ordinea juridică a Uniunii Europene, între anii 1945 – 2006
 • 1.2.Dezbateri doctrinare în referire la adaptarea legislaţiei statelor care aderă la Uniunea Europeană
 • 1.3.Consideraţii privind evoluţia şi cristalizarea concepţiilor privind modalităţile de însuşire a conţinutului Acquis-ului în legislaţia ţărilor candidate la Uniunea Europeană
 • 1.4.Consideraţii de specialitate privitoare la efectele însuşirii dreptului unional asupra tezelor constituţionale şi legislaţiei României
 • 1.5. Concluzii la capitolul I

2.REFORMA LEGISLAŢIEI NAŢIONALE ÎN CONTEXTUL ADOPTĂRII LEGISLAŢIEI UNIUNII EUROPENE
 • 2.1.Evoluţia istorică a procesului de adoptare a legislaţiei Uniunii Europene de către România
 • 2.2.Organizarea procesului de aliniere a legislaţiei României la Dreptul Uniunii Europene
 • 2.3.Modificarea funcţiei legislative a Parlamentului României în contextul aderării la Uniunea Europeană
 • 2.4.Cadrul instituţional al coordonării aderării României la Uniunea Europeană
 • 2.5.Acordul European instituind asocierea între România şi Uniunea Europeană, etapă importantă de armonizare a legislaţiei româneşti
 • 2.6.Cadrul instituţional pentru reforma legislaţiei naţionale în contextul integrării europene
 • 2.7. Concluzii la capitolul 2

3. OPERA LEGISLATIVĂ A STATELOR CANDIDATE LA ADERARE ÎN CONTEXTUL INTEGRAŢIONIST EUROPEAN
 • 3.1. Uniunea Europeană şi necesitatea revizuirilor Constituţiilor Naţionale
 • 3.2. Influenţele adoptării Acquis-ului asupra ordinii constituţionale şi juridice naţionale
 • 3.3. Strategia post-aderare pentru perioada 2007-2013. Scurte comentarii
 • 3.4. Comentarii privitoare la perspectivele relaţiilor dintre Uniunea Europeană şi Republica Moldova
  • 3.4.1. Consideraţii istorice
  • 3.4.2. Anul 2009, anul schimbărilor aşteptate
  • 3.4.3. Actualul cadru juridic Republica Moldova – Uniunea Europeană şi stadiul implementării măsurilor convenite
  • 3.4.4. Viitorul relaţiilor dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană
  • 3.4.5. Perspectivele obţinerii statutului de candidat pentru aderare la Uniunea Europeană
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI