Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Cercetarea relaţiilor socio-economice dintre Republica Moldova şi România şi direcţiile de dezvoltare a acestora în condiţiile integrării în Uniunea Europeană


Autor: Castraveţ Lucia
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Mihai Patraş
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova
CSS: DH 32-08.00.14-27.03.08
Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 24 ianuarie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 24 februarie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.47 Mb / în română

Cuvinte Cheie

acorduri bilaterale, analiză comparativă, relaţii socioeconomice, întreprinderi mixte, cooperare transfrontalieră, experienţa de aderare, integrarea în Uniunea Europeană

Adnotare

Teza este alcătuită din introducere, trei capitole, concluzii, bibliografie din 149 numiri, 25 anexe, 123 pagini text de bază, 16 figuri, 22 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 16 lucrări ştiinţifice în volum de 9,1 c.a.

Domeniul de studiu: relaţii economice internaţionale.

Scopul lucrării constă în cercetarea evoluţiei relaţiilor socioeconomice dintre Republica Moldova şi România în ultimele două decenii, precum şi determinarea direcţiilor de aprofundare şi eficientizare a acestora. Scopul dat a generat următoarele obiective ale cercetării: identificarea premiselor obiective ale colaborării socioeconomice moldo-române; analiza comparativă a economiilor Republicii Moldova şi României; investigarea cadrului normativ-juridic de conlucrare bilaterală pe multiple planuri; cercetarea formelor de colaborare multilaterală dintre aceste state; investigarea procesului de aderare a României la UE în vederea utilizării experienţei respective de către Republica Moldova.

Metodologia cercetării ştiinţifice se bazează pe o serie de metode precum: analiza şi sinteza, comparaţia, inducţia şi deducţia, abstracţia ştiinţifică, metoda grafică şi cea tabelară ş.a.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică rezidă în: generalizarea premiselor obiective ale dezvoltării relaţiilor socioeconomice actuale moldo-române; identificarea nivelurilor de dezvoltare socioeconomică a Republicii Moldova şi României în baza analizei comparative a economiilor celor două state; investigarea procesului de (pre)aderare a României la Uniunea Europeană prin reliefarea procedurilor şi mecanismelor de derulare a principalelor prevederi ale Tratatului de Aderare; sistematizarea şi evaluarea cadrului normativ-juridic bilateral reformat (care cuprinde peste 100 de tratate / acorduri bipartite, semnate în perioada 1990-2010); cercetarea principalelor forme de colaborare socioeconomică moldo-română din perioada 1990-2009/2010; evidenţierea unor probleme de ordin legislativ, socioeconomic etc. apărute în procesul dezvoltării relaţiilor de cooperare transfrontalieră; elaborarea unor propuneri privind accelerarea aderării Republicii Moldova la UE şi estimarea consecinţelor posibile începând chiar cu perioada de preaderare.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării se confirmă prin principalele raţionamente şi concluzii ale lucrării care ar putea contribui la intensificarea şi eficientizarea pe termen lung a relaţiilor socioeconomice dintre cele două state.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: rezultatele de bază şi propunerile formulate în cadrul tezei au fost prezentate autorităţilor administraţiei publice centrale ale Republicii Moldova. Totodată acestea au fost discutate în cadrul conferinţelor ştiinţifice internaţionale organizate în Republica Moldova şi în România pe perioada cercetării.

Cuprins


1. PREMISELE OBIECTIVE ALE DEZVOLTĂRII RELAŢIILOR SOCIO-ECONOMICE ACTUALE MOLDO-ROMÂNE
 • 1.1 Aspecte generale privind evoluarea socio-economică a Basarabiei în cadrul economiei României
 • 1.2 Actualitatea amplificării şi eficientizării colaborării socio-economice dintre Republica Moldova şi România
 • 1.3 Concluzii la capitolul 1

2. CERCETAREA ŞI EVALUAREA STĂRII RELAŢIILOR SOCIO-ECONOMICE DINTRE REPUBLICA MOLDOVA ŞI ROMÂNIA ÎN PERIOADA DE DUPĂ 1989
 • 2.1 Reformarea cadrului normativ-juridic de colaborare multilaterală între cele două entităţi statale.
 • 2.2 Evoluţia comparativă a economiilor Republicii Moldova şi României în ultimele două decenii
 • 2.3 Analiza în dinamică a relaţiilor comerciale dintre Republica Moldova şi România
 • 2.4 Experienţe de dezvoltare a altor forme de colaborare socio-economică moldo-română
 • 2.5 Concluzii la capitolul 2

3. DIRECŢIILE DE APROFUNDARE A RELAŢIILOR SOCIO-ECONOMICE MOLDO-ROMÂNE ÎN CONDIŢIILE INTEGRĂRII ÎN UE
 • 3.1 Republica Moldova: de la microintegrare transfrontalieră spre macrointegrare europeană
 • 3.2 Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană  direcţie strategică în dezvoltarea relaţiilor socio-economice moldo-române
 • 3.3 Concluzii la capitolul 3