Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2011 / martie /

Concertele instrumentale ale lui A. Eshpay: concepţia genului şi problema dialogului.


Autor: Sambriş Elena
Gradul:doctor în studiul artelor, culturologie
Specialitatea: 17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Galina Cocearova
doctor, profesor universitar, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice (AMTAP)
Instituţia: Institutul Patrimoniului Cultural
CSS: D 22-17.00.01-27.03.08
Institutul Patrimoniului Cultural

Statut

Teza a fost susţinută pe 3 martie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 12 mai 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.36 Mb / în rusă
Adobe PDF document0.32 Mb / în română

Cuvinte Cheie

инструментальный концерт, принципы концертирования, классифи-кация современного жанра концерта, неофольклоризм и неоромантизм в концертах А. Эшпая, художественно-эстетические закономерности диалога, драматургическая концертная форма, концертирование на уровне макродиалога и микродиалога, тембровая персонификация, диа-лог поэтик, монологическое концертирование

Adnotare

Teza conţine 150 de pagini de text de bază, constând din introducere, patru capitole, concluzii, listă bibloigrafică din 187 de titluri şi anexă din 84 exemple notografice. Rezultatele obţinute sunt publicate în 11 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu. Domeniul de studiu se referă la istoria muzicii contemporană. Obiectul cercetării îl constituie procesele de înnoire ale modelului genuistico-stilistic al concertului contem-poran. Drept subiect al cercetării au servit concertele instrumentale a compozitorului rus contem-poran A.Ia.Eshpay.

Scopul şi obiectivele lucrării. Scopul lucrării este de a caracteriza procesele de înnoire ale modelului genuistico-stilistic al concertului şi a evidenţia specificul formei dramaturgice de concert, determinat, la rândul lui, de influenţa principiilor dialogului. Printre obiectivele – de cer-cetat particularităţilor sistemului genuistic al creaţiei concertistice a lui A. Eshpay, de definit fun-damentelor stilistice ale creaţiei de concert a lui, de cercetat căilor de evoluţie şi a procesului de formare a modelului individual genuistico-stilistic al concertului, accentuând atenţie la manifesta-rea legităţilor artistice ale dialogului.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Problematica lucrării se situează la intersecţia aspecte-lor tradiţionale şi netradiţionale - muzicologice, culturologice, estetice. Drept surse pentru aborda-rea problemei în discuţie au fost cele 19 concerte ale lui A. Eshpay, majoritatea dintre care nu este publicată. Lucrarea este prima cercetare în muzicologie, în care concertele lui A. Eshpay au fost analizate într-o măsură mai mare nu doar la nivel cantitativ, ci şi la nivelul componentelor stilistice ale creaţiei sale, precum şi în planul argumentării legităţilor evoluţiei şi dezvăluirii principiilor ar-tistice de construire a sistemului genuistic. În teză se propune clasificarea concertului contemporan după anumiţi parametri. Sunt determinate legităţile dialogului ca tip de gândire artistică şi se ar-gumentează particularităţile concertării de tip nou, ce se manifestă la nivel de macrodialog şi mi-crodialog. Se urmăreşte realizarea acestor principii în concertele lui A. Eshpay, fapt ce a permis rezolvarea problemei ştiinţifice importante în domeniul investigaţiei - relevarea specificului concepţiei genului dat în creaţia compozitorului.

Semnificaţie teoretică. În teză se realizează elaborarea problemei dialogului în arta muzi-cală, se studiază reflectarea ei în genul concertului contemporan.

Valoarea aplicativă a lucrării. Rezultatele practice ale lucrării de faţă pot fi utilizate în predarea disciplinelor Istoria muzicii, Analiza creaţiilor muzicale, Culturologia muzicală, Es-tetica muzicală, Teoria şi istoria stilurilor muzicale, Muzica contemporană. Aspectele şi ideile principale ale tezei de doctor prezintă interes pentru muzicologi, pedagogi, interpreţi şi pentru specialişti din domeniile adiacente - estetică, culturologie.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele investigaţiilor ştiinţifice sunt folosite în cursurilor Istoria muzicii ruse şi Analiza operelor muzicale care autoarea tezei predă la facultatea de artă şi arhitectură a Universităţii de Stat Nistreană T.G. Şevcenco, or. Tiraspol. Plămădeală Ana-Maria