Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2011 / mai /

Riscul întemeiat


Autor: Faigher Anatolie
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Victor Moraru
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova
CSS: D 30-12.00.08-27.03.08
Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 21 mai 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 8 iulie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.31 Mb / în română

Cuvinte Cheie

risc întemeiat, cauze care înlătură caracterul penal al faptei, risc întemeiat în activitatea economică, risc întemeiat în activitatea medicală, risc întemeiat în activitatea organelor de drept

Adnotare

Structura tezei:introducere, trei capitole, concluzii şi recomandări, bibliografia cu 166 de titluri, 2 anexe. Este expusă pe 142 pagini text de bază. Rezultatele obţinute sunt publicate în 8 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu:Lucrarea face parte din domeniul Dreptului penal, Partea Generală.

Scopul lucrării: realizarea unei analize complexe a instituţiei riscului întemeiat prin examinarea particularităţilor, condiţiilor legalităţii, precum şi elaborarea recomandărilor privind perfecţionarea legii penale şi a practicii de aplicabilitate a acesteia.

Obiectivele tezei: determinarea naturii sociale şi juridice a instituţiei riscului întemeiat; identificarea şi sistematizarea condiţiilor legalităţii riscului întemeiat; stabilirea criteriilor de admisibilitate şi de depăşire a limitelor riscului întemeiat; sintetizarea asemănărilor şi deosebi¬rilor dintre riscul întemeiat şi alte circumstanţe conexe; determinarea principiilor de evidenţiere a tipurilor de risc întemeiat şi a particularităţilor de realizare a lor; investigarea aprofundată a riscului întemeiat în activitatea economică, în activitatea medicală şi în activitatea organelor de drept ca varietăţi ale riscului întemeiat; cercetarea legislaţiei penale a altor state în ceeea ce priveşte înlăturarea caracterului penal al faptei pentru săvîrşirea acţiunilor însoţite de risc etc.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute constă în încer¬carea de a cerceta de pe poziţii noi problemele instituţiei riscului întemeiat, ca una dintre cele mai nova¬toare cauze care înlătură caracterul penal al faptei, a cărei consacrare este marcată de adoptarea Codului penal al Republicii Moldova în redacţia din 2002, încercare avînd ca finalitate soluţionarea problemei ştiinţifice de importanţă majoră în domeniul riscului întemeiat. În concret, a fost ajustată norma prevăzută la art.40 CP RM – „Riscul întemeiat” la exigenţele impuse de principiul legalităţii incriminării, desprinse din jurisprudenţa CEDO.

Semnificaţia teoretică constă în elaborarea şi oferirea unor soluţii optimale pentru ştiinţa şi practica dreptului penal privind instituţia riscului întemeiat, iar propunerile elaborate permit optimizarea semnificativă a prevederilor legale ale acestei instituţii în unison cu necesităţile sociale, dar, mai cu seamă, cu politica penală la etapa contemporană.

Valoarea aplicativă a lucrării poate să-şi găsească materializare în: activitatea ştiinţifică; activitatea didactică; activitatea practică a organelor de drept şi în procesul de legiferare.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice îşi găseşte materializare în procesul de instruire a stu¬denţilor ciclului I şi a masteranzilor Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat „A. Russo” din or.Bălţi.

Cuprins


1. ANALIZA SITUAŢIEI ÎN DOMENIUL RISCULUI ÎNTEMEIAT
 • 1.1. Analiza materialelor ştiinţifice consacrate riscului întemeiat publicate peste hotare
 • 1.2. Analiza materialelor ştiinţifice consacrate riscului întemeiat publicate în ţară
 • 1.3. Concluzii la Capitolul 1

2. INSTITUŢIA RISCULUI ÎNTEMEIAT ÎN DREPTUL PENAL SUBSTANŢIAL
 • 2.1. Conceptul, natura juridică şi particularităţile riscului întemeiat
 • 2.2. Condiţiile legalităţii riscului întemeiat potrivit legii penale a Republicii Moldova
 • 2.3. Delimitarea riscului întemeiat de alte cauze care înlătură caracter penal al faptei
 • 2.4. Reglementarea riscului întemeiat în legislaţia penală a altor state
 • 2.5. Concluzii la Capitolul 2

 • 3. ANALIZA JURIDICO-PENALĂ A RISCULUI ÎNTEMEIAT ÎN DIVERSE DOMENII DE ACTIVITATE UMANĂ
 • 3.1. Riscul în activitatea economică
 • 3.2. Riscul în activitatea medicală
 • 3.3. Riscul întemeiat în activitatea organelor de drept
 • 3.4. Concluzii la Capitolul 3

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI