Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Contrabanda: aspecte juridico-penale


Autor: Sobieţki Rostislav
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Viorel Berliba
doctor habilitat, profesor universitar, Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova
Instituţia: Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova
CSS: D 30-12.00.08-27.03.08
Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 15 octombrie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 decembrie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.31 Mb / în română

Cuvinte Cheie

contrabandă, pseudocontrabandă, regim vamal, frontieră vamală, taxă vamală, bun, eludare, tăinuire, fraudulos, valoare, proporţii

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei compartimente, concluzii generale şi recomandări, bibliografia din 213 de titluri, 125 de pagini de text de bază, 2 tabele, 12 figuri

Numărul de publicaţii la tema tezei: rezultatele obţinute sunt publicate în 9 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu şi obiectivele lucrării. Studiul ştiinţific a fost axat pe domeniul dreptului penal special, atenţie fiind acordată unei norme separate sub aspectul caracteristicii propriu-zise şi corelative – norma prevăzută în art.248 CP al RM – contrabanda şi accentuarea gradului prejudiciabil al modalităţilor faptice incidente. Obiective: analiza evoluţiei fenomenului contrabandei în Republica Moldova; analiza evoluţiei fenomenului contrabandei în unele state străine; desfăşurarea unor interpretări istorico-comparative ale fenomenului prin prisma unor reglementări pozitive curente şi anterioare, privite prin perspectiva de modelare a cadrului normativ în vigoare; elucidarea naturii juridico-penale a infracţiunii de contrabandă; cercetarea minuţioasă a semnelor preexistente şi a conţinutului constitutiv al infracţiunii de contrabandă prevăzut în art.248 CP al RM; enunţarea unor elemente de drept penal comparat în materie de contrabandă; analiza practicii judiciare a RM în domeniul combaterii contrabandei; evidenţierea factorilor care generează comiterea delictelor aferente regimului vamal (în special, contrabanda şi alte fraude vamale); analiza măsurilor de prevenire şi combatere a fenomenului contrabandei etc.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute. Au fost înaintate următoarele idei finale principiale: excluderea normei de trimitere de art.133 CP al RM în legătură cu analiza sintagmei „valori culturale”; modificarea şi cumularea dispoziţiilor art. 248 alin. (2) şi (3) CP al RM; excluderea circumstanţelor agravante prevăzute de art. 248 alin.(5) CP al RM; excluderea circumstanţelor agravante prevăzute de art. 249 alin. (2)-(3) CP al RM; majorarea limitelor sancţiunii pentru infracţiunea prevăzută de art. 249 alin. (1) CP al RM; includerea în legea penală a normei care prevede răspunderea penală pentru pseudocontrabandă, faptă care scapă de sub incidenţă penală la momentul actual. Problema ştiinţifică importantă soluţionată prin intermediul cercetării ştiinţifice realizate reiese din conturarea unei politici clare a Republicii Moldova în ceea ce priveşte combaterea contrabandei prin mijloace de drept penal, reieşind, în principal, din crearea unor limite de cadru normativ mai eficiente în aplicare, excluderea diferitor controverse sub aspect de norme adoptate şi aflate în acţiune la momentul actual, precum şi includerea în circuitul normativ a unor norme care să supună răspunderii penale faptele ilegale de pseudocontrabandă.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării. Importanţa teoretică a studiului realizat reiese din cercetarea operată pe baza unui subiect sub aspect juridico-penal – infracţiunea de contrabandă. Investigarea a fost realizată prin elucidarea unui şir de soluţii expuse în literatura de specialitate, opinii de certă valoare ştiinţifică, toate acestea trecute prin filtrul propriu de analiză al autorului şi în corespundere strictă cu dispoziţiile normative în vigoare din RM şi alte state, ce reprezintă diferite sisteme de drept. Valoarea aplicativă a lucrării reiese din faptul că teza de doctorat a fost elaborată, ţinîndu-se cont de ultimele cerinţe impuse de practica de urmărire penală şi judiciară, fapt consemnat prin prisma complexităţii de soluţii înregistrate cu referire la infracţiunea de contrabandă şi direcţiile propuse de către autor în vederea soluţionării acestora. Aceste propuneri, inclusiv cele cu caracter de lege ferenda, pot fi luate în vedere de către legiuitor în procesul modificării normelor penale, precum şi de către practicieni la cercetarea genului respectiv de infracţiuni.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele tezei au fost expuse în 9 articole ştiinţifice, dezbătute cu succes în cadrul mai multor conferinţe ştiinţifice, inclusiv la Conferinţa ştiinţifică internaţională Aspecte economico-financiare şi sociale ale economiei Republicii Moldova în contextul transformărilor sistemice şi integrării în spaţiul european (Chişinău: USM, 2010), Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională Reformele cadrului legal şi instituţional din Republica Moldova prin prisma practicilor europene. (Chişinău, USEM, 2010) etc.

Cuprins


1. ANALIZA SITUAŢIEI GENERALE PRIVIND RĂSPUNDEREA PENALĂ PENTRU INFRACŢIUNEA DE CONTRABANDĂ
 • 1.1. Analiza doctrinară asupra temei tezei prin prisma materialelor ştiinţifice publicate peste hotare
 • 1.2. Analiza materialelor ştiinţifice la tema tezei publicate în Republica Moldova
 • 1.3. Problema de cercetare şi evaluarea principalelor obiective ale tezei de doctorat
 • 1.4. Concluzii la Capitolul 1

2. CARACTERISTICA GENERALĂ A INFRACŢIUNII DE CONTRABANDĂ
 • 2.1. Contrabanda – manifestare a criminalităţii transfrontaliere
 • 2.2. Analiza cantitativă a criminalităţii care efectează regimul vamal al Republicii Moldova
 • 2.3. Situaţia reală din domeniul antreprenorial autohton, analizată prin prisma contrabandei, evaziunii fiscale şi relaţiilor delicvente cu firme fantomă
 • 2.4. Factori principali ai infracţiunii de contrabandă şi elemente de profilaxie
 • 2.5 Concluzii la Capitolul 2

3. ASPECTE JURIDICO-PENALE VIZÎND INFRACŢIUNEA DE CONTRABANDĂ
 • 3.1. Obiectul juridic şi obiectul material al infracţiunii.
  • 3.1.1. Semne definitorii care particularizează obiectul material al infracţiunilor de contrabandă şi de eschivare de la achitarea plăţilor vamale
  • 3.1.2. Valorile culturale – ca obiect material al infracţiunii de contrabandă
 • 3.2. Subiectul infracţiunii
 • 3.3. Latura obiectivă a infracţiunii
 • 3.4. Latura subiectivă a infracţiuni
 • 3.5. Semne circumstanţiale agravante ale infracţiunii
 • 3.6. Modalităţi faptice ale infracţiunii de contrabandă cu droguri, armament şi valori culturale
 • 3.7. Delimitarea de alte infracţiuni omogene
 • 3.8. Elemente de drept penal comparat în materie de contrabandă
 • 3.9. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI.