Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Implicarea conştiinţei de sine în sistemul de valori al personalităţii adolescentului


Autor: Paladi Oxana
Gradul:doctor în psihologie
Specialitatea: 19.00.01 - Psihologie generală
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Aglaida Bolboceanu
doctor habilitat, profesor cercetător
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 21 octombrie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 decembrie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.68 Mb / în română

Cuvinte Cheie

conceptul despre sine, conştiinţă de sine, imagine de sine, încredere în sine, identitate de sine, congruenţă de sine, orientare valorică a personalităţii, ierarhie valorică

Adnotare

Structura tezei: lucrarea conţine adnotări în limbile română, rusă şi engleză, cuprins, introducere, trei capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie din 258 titluri, 9 anexe, 31 figuri şi 36 tabele. Rezultatele obţinute sînt publicate în 17 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: Psihologie generală (conştiinţa de sine, valorile personalităţii).

Scopul lucrării constă în determinarea modului de implicare a conştiinţei de sine în sistemul de valori al personalităţii adolescentului, constatarea interacţiunilor dintre acestea, elaborarea programului psihologic de dezvoltare a conştiinţei de sine.

Obiectivele cercetăriiprevăd studiul şi analiza literaturii de specialitate cu referire la conştiinţa de sine şi sistemul de valori al adolescenţilor; analiza componentelor constituiente ale conştiinţei de sine; identificarea nivelurilor de dezvoltare a conştiinţei de sine a personalităţii adolescenţilor; stabilirea interrelaţiilor dintre conştiinţa de sine şi sistemul de valori la adolescenţi; elaborarea şi experimentarea unui program formativ pentru dezvoltarea conştiinţei de sine a personalităţii adolescentului; prelucrarea şi generalizarea datelor, elaborarea concluziilor şi recomandărilor psihologice.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Pentru prima dată este cercetată problema implicării conştiinţei de sine în sistemul de valori al adolescenţilor, stabilit modul de implicare a conştiinţei de sine în sistemul de valori (conştiinţa de sine se studiază în corelaţie cu conţinutul sistemelor valorice la adolescenţii din instituţiile de învăţămînt cu profil şi provenienţă diferită, în condiţiile social-economice actuale din Republica Moldova); sînt analizate componentele conştiinţei de sine care caracterizează nivelul ei de dezvoltare. Lucrarea oferă perspective de înţelegere a modului de implicare a conştiinţei de sine în sistemul de valori a personalităţii adolescentului şi de eficientizare a acestui proces.

Problema ştiinţificăimportantă soluţionată în domeniu constă în stabilirea modului de implicare a conştiinţei de sine în sistemul de valori al personalităţii adolescentului şi elaborarea programului formativ pentru dezvoltarea conştiinţei de sine a adolescentului.

Semnificaţia teoretică. Concluziile teoretice ale cercetării completează cunoaşterea ştiinţifică cu date despre dezvoltarea conştiinţei de sine şi implicarea ei în sistemul de valori al adolescenţilor, despre componentele constituiente ale conştiinţei de sine şi relaţiile stabilite între ele. Ultimele pot fi folosite drept punct de plecare în studierea mai aprofundată a concepţiei Eului la adolescenţii contemporani şi perfecţionarea procesului educativ.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în elaborarea programului psihologic de dezvoltare a conştiinţei de sine la adolescenţi, care poate fi recomandat psihologilor, pedagogilor, adolescenţilor care-şi propun să lucreze individual în direcţia dezvoltării conştiinţei de sine. Rezultatele servesc drept reper teoretic pentru: optimizarea calităţii educaţiei; elaborarea programelor individuale de dezvoltare şi integrare socială a adolescenţilor; promovarea condiţiilor pentru motivarea spre succes; racordarea procesului de formare profesională iniţială la necesităţile adolescenţilor şi societăţii contemporane; vor fi folosite pentru cristalizarea şi maturizarea etajelor superioare ale personalităţii adolescenţilor, interiorizarea valorilor promovate de contextul socio-cultural în care trăieşte. Datele experimentale vor fi utile cadrelor didactice din învăţămîntul superior; psihologilor, asistenţilor sociali, adolescenţilor, părinţilor; pentru eficientizarea procesului educaţional direcţionat spre formarea unei personalităţi integrale.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele obţinute au fost implementate în activitatea didactică din învăţămîntul superior, în cadrul cursurilor universitare de „Psihologie generală I”, „Psihologie generală II” şi „Cunoaşterea şi consolidarea Sinelui”; modulul „Tehnici de cunoaştere şi consolidare a Sinelui” în cadrul cursurilor de perfecţionare pentru cadrele didactice, specialitatea „Asistenţa psihologică preuniversitară”.

Cuprins


1. ABORDAREA PSIHOLOGICĂ A CONŞTIINŢEI DE SINE ŞI A VALORILOR VIEŢII
 • 1.1. Fundamente teoretice ale conştiinţei de sine
 • 1.2. Structura conştiinţei de sine şi relaţiile ei cu alte formaţiuni psihice
 • 1.3. Conştiinţa de sine şi relaţia dintre valorile vieţii în structura personalităţii
 • 1.4. Valorile şi conştiinţa de sine la vîrsta adolescenţei
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. STUDIUL EXPERIMENTAL AL IMPLICĂRII CONŞTIINŢEI DE SINE ÎN SISTEMUL DE VALORI AL PERSONALITĂŢII ADOLESCENTULUI
 • 2.1. Metodologia cercetării
 • 2.2. Metode şi tehnici aplicate în cercetare
 • 2.3. Eşantionul
 • 2.4. Caracteristici generale ale subiecţilor
 • 2.5. Viziunea subiecţilor cu referire la noţiunea - conştiinţă de sine
 • 2.6. Nivelurile de dezvoltare a conştiinţei de sine la adolescenţi
 • 2.7. Viziunea subiecţilor cu referire la noţiunea - valoare
 • 2.8. Caracteristici de conţinut ale valorilor vieţii la adolescenţi
 • 2.9. Relaţia conştiinţei de sine cu sistemul de valori
 • 2.10. Ierarhizarea valorilor şi a sferelor vieţii în funcţie nivelul dezvoltării conştiinţei de sine
 • 2.11. Aprecierile valorilor în funcţie de profilul studiilor real – umanist
 • 2.12. Diferenţele stabilite între valori şi mediul de provenienţă rural - urban al adolescenţilor
 • 2.13. Concluzii la capitolul 2

3. IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI FORMATIV PENTRU DEZVOLTAREA CONŞTIINŢEI DE SINE LA ADOLESCENŢI
 • 3.1. Repere teoretice ale programului de formare
 • 3.2. Caracteristica programului psihologic de dezvoltare a conştiinţei de sine
 • 3.3. Descrierea structurii activităţilor de formare
 • 3.4. Modificările obţinute în urma implementării programului formativ
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI