Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Reguli şi proceduri în organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale


Autor: Bădîngă Constantin
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Victor Popa
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 10 ianuarie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 aprilie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.39 Mb / în română

Cuvinte Cheie

autorităţi reprezentative, drepturi politice, mandat reprezentativ, sisteme electorale, proces electoral, eligibilitatea autorităţilor publice locale, alegeri locale, regim reprezentativ local, contencios electoral

Adnotare

Structura tezei: Introducere, şase capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia din 177 numiri, 6 anexe, 186 pagini de text de bază, 2 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 10 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: Prezenta investigaţie ştiinţifică constituie o analiză comparativă a evoluţiei conceptelor doctrinare şi reglementărilor legislativ-normative privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale în România şi Republica Moldova.

Scopul şi obiectivele lucrării constau în studierea comparativă a conceptelor doctrinare şi a reglementărilor legislativ-normative privind regulile şi procedurile în organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale în scopul constituirii autorităţilor reprezentative locale din România şi Republica Moldova.

Noutatea ştiinţificăa rezultatelor obţinute este în funcţie de caracterul problemelor cercetate ce ţin de reguli şi proceduri în organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale cu scopul constituirii autorităţilor reprezentative locale, de rolul organelor de stat în procesul electoral de dreptul, precum şi de sistemele electorale aplicabile la alegerile locale. Problema ştiinţifică soluţionată în prezenta lucrare reprezintă definirea dimensiunii regimului reprezentativ local şi modalităţile instituirii lui prin evidenţierea importanţei şi specificului alegerilor locale în scopul constituirii autorităţilor publice locale reprezentative pentru exercitarea puterii locale în condiţiile autonomiei locale, descentralizării, subsidiarităţii, democratismului şi pluralismului politic ca o garanţie a principiului eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale.

Semnificaţia teoretică a lucrării. Teza de doctorat va aduce un aport benefic în cunoaşterea mai profundă a principiilor şi regulilor care stau la baza constituirii şi funcţionării autorităţilor reprezentative locale din România şi Republica Moldova. Lucrarea este actuală şi pentru dezvoltarea ştiinţei dreptului public al României şi Republicii Moldova, care necesită investigaţii serioase în problemele constituirii autorităţilor publice reprezentative locale în urma alegerilor.

Valoarea aplicativă a lucrării. În plan doctrinar-teoretic se fundamentează şi se demonstrează că alegerile reprezintă una dintre cele mai vechi instituţii, evoluând odată cu principiile democratice de organizare şi funcţionare a statelor care au păşit pe calea democraţiei. În plan normativ-legislativ se analizează evoluţia cadrului juridic şi a concepţiilor privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale, a garantării constituţionale a drepturilor electorale ale cetăţenilor, precum şi dreptul unităţilor administrativ-teritoriale din România şi Republica Moldova de a se administra prin intermediul autorităţilor reprezentative constituite în urma alegerilor locale şi se propun recomandări ştiinţifice în acest domeniu. În plan juridico-didactic, analiza sistemelor electorale, a formelor de realizare a democraţiei în condiţiile pluralismului politic a regimului reprezentativ va fi de un mare folos în procesul ştiinţifico-didactic, pentru cadrele didactice universitare, precum şi pentru reglementările diferitelor relaţii care apar în procesul organizării şi desfăşurării alegerilor.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Concluziile şi propunerile care se conţin în cuprinsul tezei pot oferi soluţii pentru modernizarea cadrului juridic din România, Republica Moldova şi din alte ţări, şi pot fi folosite ca material iniţial pentru o eventuală abordare mai aprofundată a problematicii privind regulile şi procedurile în organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale conform cerinţelor şi practicilor europene.

Cuprins


1. ANALIZA SITUAŢIEI ÎN DOMENIUL ELECTORAL LOCAL
 • 1.1. Rolul autorităţilor publice elective locale în administrarea domeniului public local
 • 1.2. Analiza literaturii de specialitate în domeniul alegerilor şi organizării autorităţilor publice locale
 • 1.3. Concluzii la Capitolul 1

2. AUTORITĂŢILE PUBLICE LOCALE ÎN REGIMUL REPREZENTATIV AL ROMÂNIEI ŞI REPUBLICII MOLDOVA
 • 2.1. Regimurile reprezentative – instrument de realizare a drepturilor cetăţenilor la autoguvernare
 • 2.2. Rolul şi caracteristicile regimurilor reprezentative locale în exercitarea puterii locale
 • 2.2.1. Noţiuni generale privind puterea locală
 • 2.2.2. Regimurile reprezentative locale
 • 2.3. Referendumurile locale ca formă de participare directă a cetăţenilor la administrarea problemelor locale de interes deosebit
 • 2.4. Concluzii la Capitolul 2

3. ELIGIBILITATEA AUTORITĂŢILOR PUBLICE REPREZENTATIVE LOCALE
 • 3.1. Caracteristica sistemelor electorale locale
 • 3.2. Alegerile locale între caracter politic şi administrativ
 • 3.3. Rolul partidelor politice în alegerile locale
 • 3.4. Rolul societăţii civile în alegerile locale
 • 3.5. Concluzii la Capitolul 3

4. MODALITĂŢILE SPECIFICE ÎN ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ALEGERILOR LOCALE ÎN ROMÂNIA ŞI REPUBLICA MOLDOVA
 • 4.1. Conceptul şi structura procesului electoral
 • 4.2. Alegerea autorităţilor publice locale
 • 4.2.1. Alegerile autorităţilor deliberative locale
 • 4.2.2. Alegerile autorităţilor executive locale
 • 4.3. Organele abilitate cu organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale. Stabilirea datei alegerilor
 • 4.3.1. Sistemul organelor electorale
 • 4.4. Organizarea alegerilor locale
 • 4.5. Desfăşurarea alegerilor locale
 • 4.6. Stabilirea şi constatarea rezultatelor alegerilor locale
 • 4.7. Concluzii la Capitolul 4

5. REGULI SPECIFICE ÎN ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ALEGERILOR LOCALE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ
 • 5.1. Tendinţa dezvoltării alegerilor locale în Uniunea Europeană
 • 5.2. Modul de constituire a autorităţilor publice locale în Uniunea Europeană
 • 5.3. Concluzii la Capitolul 5

6. CONTENCIOSUL ELECTORAL
 • 6.1. Contestaţiile privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor
 • 6.1.1. Soluţionarea litigiilor electorale de către organele electorale
 • 6.1.2. Soluţionarea litigiilor electorale în instanţele judecătoreşti
 • 6.2. Răspunderea juridică pentru încălcarea legislaţiei electorale
 • 6.3. Răspunderea contravenţională
 • 6.4. Răspunderea penală
 • 6.5. Concluzii la Capitolul 6

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI