Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Contractul administrativ ca formă juridică de prestare a serviciilor publice


Autor: Florea Bogdan
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Victor Guţuleac
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
CSS: DH 15-12.00.02-27.03.08
Institutul de Istorie

Statut

Teza a fost susţinută pe 26 ianuarie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 aprilie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.29 Mb / în română

Cuvinte Cheie

contract administrativ, serviciu public, autoritate publică, interes public

Adnotare

Structura tezei:lucrarea este structurată în introducere, ca iniţiere în studiu, în patru capitole urmate de sinteza rezultatelor, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 177 de surse. Rezultatele obţinute sunt publicate în 6 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu. Lucrarea surprinde particularităţile contractului administrativ reglementat în legislaţiile României şi Republicii Moldova şi utilizat de către administraţie în scopul prestării serviciilor publice.

Scopul şi obiectivele tezei. Scopul cercetării contractului administrativ ca formă juridică de prestare a serviciilor publice este acela de a identifica rolul acestui instrument de lucru în cadrul activităţii administraţiei de prestare a serviciilor publice. Obiectivele tezei sunt: realizarea unei teorii a contractului administrativ ca formă juridică de prestare a serviciilor publice; analiza regimului juridic al acestor contracte; identificarea lacunelor legislative şi a confuziilor legate de contractul administrativ încheiat în materia prestării serviciilor publice.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a prezentei teze sunt determinate de contextul economico-social actual care impune administraţiei utilizarea de metode moderne de lucru, pentru asigurarea prestării de servicii publice de înaltă calitate către cetăţeni. Problema ştiinţifică soluţionată o reprezintă evidenţierea contractului administrativ drept un instrument de maximă eficienţă în furnizarea serviciilor publice în cadrul statului modern european şi accentuarea necesităţii menţinerii regimului de drept public al acestui tip de contract ca o garanţie a atingerii scopului fundamental al serviciilor de interes public.

Valoarea aplicativă a lucrării. Propunerile şi concluziile formulate şi temeinic argumentate, completează şi dezvoltă teoriile cu privire la contractul administrativ ca instrument juridic de prestare a serviciilor publice, cu efecte în practica aplicativă a acestui tip de contract.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Elementele de noutate, analizele critice şi recomandările formulate îşi găsesc aplicabilitatea în elaborarea de studii ştiinţifice privitoare la conceptele de „contract administrativ”, „serviciu public” ori „administrare publică”, în predarea cursurilor de drept administrativ, în practica instanţelor judecătoreşti dar şi în activitatea autorităţilor publice prestatoare de servicii publice.

Cuprins


1. ANALIZA INVESTIGAŢIILOR ŞTIINŢIFICE PRIVIND CONTRACTUL ADMINISTRATIV CA FORMĂ JURIDICĂ DE PRESTARE A SERVICIILOR PUBLICE
 • 1.1. Analiza rezultatelor investigaţiilor ştiinţifice privind contractele administrative ca diversitate a actului administrativ
 • 1.2. Analiza comparativă privind practica aplicativă a contractelor administrative în domeniul prestării serviciilor publice.
 • 1.3. Metodologia cercetării ştiinţifice
 • 1.4. Scopul şi obiectivele tezei
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. CONTRACTELE ADMINISTRATIVE CA DIVERSITATE A ACTELOR ADMINISTRATIVE
 • 2.1. Teoria contractelor administrative ca formă juridică de activitate a organelor administraţiei publice şi caracterele generale ale acestor contracte
 • 2.2. Caracterele juridice ale contractului administrativ
 • 2.3. Clasificarea contractelor administrative
 • 2.4. Contractul administrativ în raport cu actul administrativ
 • 2.5. Delimitarea contractului administrativ faţă de contractul civil
 • 2.6. Concluzii la capitolul 2

3. PARTICULARITĂŢILE CONTRACTULUI ADMINISTRATIV ÎNCHEIAT ÎN VEDEREA PRESTĂRII SERVICIILOR PUBLICE
 • 3.1. Formalităţile prealabile încheierii contractului administrativ. Determinarea tipului de contract de către autoritatea publică
 • 3.2. Regimul juridic aplicabil contractului administrativ.
 • 3.3. Părţile în contractul administrativ. Diferenţa de poziţie
 • 3.4. Obiectul contractului administrativ
 • 3.5. Clauzele contractului administrativ. Clauzele exorbitante. Rigiditatea clauzelor contractului administrativ
 • 3.6. Concluzii la capitolul 3

4. APARIŢIA, MODIFICAREA ŞI STINGEREA EFECTELOR JURIDICE ALE CONTRACTELOR ADMINISTRATIVE ÎN MATERIA PRESTĂRII SERVICIILOR PUBLICE
 • 4.1. Apariţia necesităţii încheierii contractului administrativ. Prioritatea interesului public în contractul administrativ
 • 4.2. Echilibrul dintre resursele publice utilizate şi serviciul public realizat. Procedura de încheiere a contractului administrativ
 • 4.3. Executarea contractului administrativ. Realizarea obiectivelor stabilite la încheierea contractului. Răspunderea juridică a părţilor contractante
 • 4.4. Căile de soluţionare a litigiilor privind nerespectarea sau respectarea necorespunzătoare
 • a clauzelor contractului administrativ
 • 4.5. Inexistenţa şi nulitatea contractului administrativ
 • 4.6. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI.