Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2012 / iunie /

Reperarea prejudiciului prin echivalent bănesc în context integraţionist european


Autor: Dragomir Matei
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Eugenia Cojocari
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Institutul de Istorie

Statut

Teza a fost susţinută pe 1 iunie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 iulie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.35 Mb / în română

Teza

CZU 3472:34(4)

Adobe PDF document 1.00 Mb / în română
179 pagini


Cuvinte Cheie

prejudiciu în dreptul civil, daune, prejudiciu contractual, prejudiciu delictual, prejudiciu moral, repararea prejudiciului, despăgubiri, procedură civilă de reparare a prejudiciului, legislaţia cu privire la repararea prejudiciului, respectarea normelor de drept ce reglementează repararea prejudiciului, principii de drept cu privire la repararea prejudiciului.

Adnotare

Structura tezei este următoarea: introducere, patru capitole, concluzii, bibliografia din 226 de titluri, două anexe, 179 de pagini de text de bază.

Numărul de publicaţii la tema tezei. Rezultatele obţinute au fost publicate în 18 lucrări ştiinţifice.

Scopul şi obiectivele prezentei teze sînt determinate de necesitatea identificării relaţiei existente între dreptul intern civil al României, cel al Republicii Moldova şi cel comunitar în ceea ce priveşte repararea prejudiciului, prin prisma influenţei deciziilor din domeniul legislativ asupra evoluţiei sistemului de drept din cele două state. Noutatea ştiinţifică a lucrării constă în contribuţia adusă la dezvoltarea aspectelor comparative de armonizare a legislaţiei în etapa preaderare şi cea de postaderare la UE, fiind vorba de armonizarea legislaţiei române şi a celei din Republica Moldova, ca elemente inseparabile şi indispensabile ale ordinii de drept.

Semnificaţia şi finalitatea propuse în demersurile teoretice pe care le-a întreprins autorul au vizat formarea unei concepţii unitare asupra sistemului de drept intern cu privire la repararea prejudiciului, raportat la sistemul de drept comunitar. În cercetarea şi analiza bidimensională a subiectului: drept intern-drept comunitar, autorul a încercat să facă o delimitare clară intre aceste două fenomene, care nu se opun, ci se completează, fiind intr-un raport de interrelaţie.

Valoarea aplicativă a tezei constă în faptul că s-a optat pentru cercetarea problemelor generale ale dreptului intern civil şi ale dreptului comunitar civil din punct de vedere teoretic şi practic, în scopul evidenţierii raportului dintre teorie şi practică şi trecerii de la datele teoretico-ştiinţifice la domeniul de aplicabilitate practică a acestora. Lucrarea constituie o încercare de a supune unei analize pertinente problema reparării prejudiciului în dreptul civil, a procedurii civile judiciare de reparare şi despăgubire, de a integra dreptul comunitar de sorginte civil în cel intern al României şi în cel al Republicii Moldova, cu expectanţe metodologico-analitice, praxiologice, pragmatice, luînd în considerare şi determinismul social, pentru a pune bazele unei teorii generale a legăturii indispensabile dintre dreptul intern şi dreptul comunitar.

Cuprins


1.Analiza situaţiei ştiinţifice în domeniul reparării prejudiciului prin echivalent bănesc în context integraţionist european
 • 1.1. Aspecte teoretice şi dimensiuni istorice privind repararea prejudiciului prin echivalent bănesc în context integraţionist european
 • 1.2. Analiza actelor normative privind repararea prejudiciului prin echivalent bănesc în context integraţionist european.
 • 1.3. Reglementările privind repararea prejudiciului prin echivalent bănesc în context integraţionist european
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. Noţiuni contradictorii privind prejudiciul şi repararea lui prin echivalent bănesc în dreptul civil
 • 2.1. Noţiuni generale privind prejudiciul în dreptul civil
 • 2.2. Natura complexă a prejudiciului în dreptul civil
  • 2.2.1.Regulile pe care trebuie să le îndeplinească prejudiciul pentru a angaja răspunderea civilă .
  • 2.2.2. Clasificarea prejudiciilor civile
 • 2.3. Repararea prejudiciului şi principiile ce stau la baza acesteia
 • 2.4. Argumente legale şi doctrinare în favoarea reparării prejudiciilor prin echivalent bănesc
 • 2.5. Probleme ale evaluării şi calculării prejudiciului pentru reparare în context integrationist european

3. Repararea prin echivalent bănesc prejudiciului survenit din raporturi juridice contractuale şi extracontractuale
 • 3.1. Noţiuni privind delimitarea dintre prejudiciul delictual şi cel contractual. Repararea prejudiciului
 • 3.2. Repararea prin echivalent bănesc a prejudiciului contractual
 • 3.3. Repararea prin echivalent bănesc a prejudiciului delictual
 • 3.4. Repararea prin echivalent bănesc a prejudiciului pentru dauna morală
 • 3.5. Prevederile legislaţiei europene cu privire la repararea prin echivalent bănesc a prejudiciului şi practica aplicării ei
 • 3.6. Concluzii la capitolul 3 .

4. Procedura judiciară de reparare prin echivalent bănesc a prejudiciului contractual şi delictual
 • 4.1. Importanţa acţiunii în justiţie, temeiul şi particularităţile ei
 • 4.2. Competenţa materială şi teritorială a instanţei asupra acţiunii în repararea prejudiciului
 • 4.3. Părţile în acţiunea în repararea prejudiciului pe temei delictual şi pe temei contractual
 • 4.4. Dovada dreptului la despăgubire şi obiectul acţiunii în repararea prejudiciului prin echivalent bănesc
 • 4.5. Stabilirea întinderii prejudiciului şi a despăgubirilor, modalităţi de plată a acestora
 • 4.6. Hotărîrea judecătorească de obligare la despăgubiri şi efectele acesteia
 • 4.7. Concluzii la capitolul 4 .