Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2012 / iunie /

Aspecte teoretice şi practice ale infracţiunii de şantaj


Autor: Crijanovschi Sergiu
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Gheorghe Ulianovschi
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova
CSS: D 30-12.00.08-27.03.08
Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 2 iunie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 iulie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.42 Mb / în română

Cuvinte Cheie

şantaj, extorcare, ameninţare, aplicarea violenţei, ştiri defăimătoare, cerere patrimonială, dobândirea bunurilor cerute, deteriorarea sau distrugerea bunurilor

Adnotare

Structura lucrării. Teza cuprinde: Introducere, 3 capitole, concluzii generale şi reco-mandări, bibliografia din 227 titluri, 2 anexe, 186 pagini text de bază. Rezultatele obţinute sunt publicate în 9 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu. Lucrarea face parte din domeniul Dreptului penal, Partea Specială. Scopul tezei de doctorat: soluţionarea problemelor privind răspunderea penală pentru infracţiunea prevăzută la art.189 CP RM, precum şi formularea recomandărilor de perfecţionare a bazei juridice incriminatoare în materie de şantaj, menite: să eficientizeze practica de aplicare a răspunderii penale în conformitate cu art.189 CP RM şi să compatibilizeze instrumentariul penal în domeniu, aducându-l în corespundere cu exigenţele politicii penale la nivel european.

Obiectivele: determinarea naturii juridice a faptei de şantaj şi etalarea raţionamentelor de criminalizare a acesteia; analiza juridico-penală a elementelor constitutive, precum şi a elemente-lor circumstanţiale agravante ale faptei infracţionale prevăzute la art.189 CP RM; cercetarea practicii de aplicare a răspunderii penale pentru şantaj, interpretarea legii penale în cauze concrete şi identificarea erorilor judiciare admise la aplicarea incriminării prevăzute la art.189 CP RM etc. Noutatea ştiinţifică şi originalitatea rezultatelor obţinute constă în încercarea de a investiga în complexitate problemele privind răspunderea penală pentru infracţiunea prevăzută la art.189 CP RM, investigaţie care se fundamentează pe o abordare sistematică a prevederilor legale în materie de şantaj şi a aspectelor practice de aplicare a acestora, prin cazuistica prezentată, precum şi a opiniilor doctrinare reţinute în literatura de specialitate.

Graţie tratării tridimensionale a obiectului de cercetare, a fost soluţionată problema ştiinţifică actuală de importanţă majoră care derivă din neconcordanţa vădită între conceptul formal şi cel material ale termenului „şantaj”, precum şi din necesitatea asigurării consecvenţei normelor juridico-penale şi, nu în ultimul rând, optimizării cadrului normativ în materie, astfel încât acesta să corespundă exigenţelor impuse de principiul legalităţii incriminării.

Importanţa teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării se evidenţiază prin faptul că concluziile şi propunerile elaborate permit optimizarea semnificativă a prevederilor art.189 CP RM în unison cu politica penală promovată la etapa contemporană, acestea putând fi implementate în procesul de legiferare, precum şi în activitatea practică a organelor de drept. Implementarea rezultatelor ştiinţifice îşi găseşte materializare în procesul de instruire a studenţilor, masteranzilor din cadrul instituţiilor de învăţământ superior cu profil juridic, dar şi a audienţilor Institutului Naţional al Justiţiei, candidaţi la funcţia de judecător şi la cea de procuror.

Cuprins


1. ANALIZA SITUAŢIEI ÎN DOMENIUL RĂSPUNDERII PENALE PENTRU ŞANTAJ ÎN ŞTIINŢA DREPTULUI PENAL
 • 1.1. Analiza materialelor ştiinţifice la tema tezei publicate peste hotare
 • 1.2. Analiza materialelor ştiinţifice la tema tezei publicate în Republica Moldova
 • 1.3. Concluzii la Capitolul 1

2. ELEMENTE CONSTITUTIVE ALE INFRACŢIUNII DE ŞANTAJ: EXAMEN TEORETIC ŞI PRACTIC
 • 2.1. Obiectul infracţiunii de şantaj
  • 2.1.1. Obiectul juridic al infracţiunii de şantaj
  • 2.1.2. Obiectul material (imaterial) al infracţiunii de şantaj
 • 2.2. Latura obiectivă a infracţiunii de şantaj
  • 2.2.1. Acţiunea principală în cadrul faptei prejudiciabile de şantaj
  • 2.2.2. Acţiunea adiacentă în cadrul faptei prejudiciabile de şantaj
 • 2.3. Latura subiectivă a infracţiunii de şantaj
 • 2.4. Subiectul infracţiunii de şantaj
 • 2.5. Concluzii la Capitolul 2

3. ELEMENTE CIRCUMSTANŢIALE AGRAVANTE ALE INFRACŢIUNII DE ŞANTAJ: EXAMEN TEORETIC ŞI PRACTIC
 • 3.1. Elemente circumstanţiale agravante ale şantajului prevăzute la alin.(2) art.189 CP RM
  • 3.1.1. Şantajul săvârşit de două sau mai multe persoane
  • 3.1.2. Şantajul săvârşit cu aplicarea violenţei nepericuloase pentru viaţă sau sănătate
  • 3.1.3. Şantajul săvârşit prin ameninţare cu moartea
  • 3.1.4. Şantajul săvârşit cu deteriorarea sau distrugerea bunurilor
 • 3.2. Elemente circumstanţiale agravante ale şantajului prevăzute la alin.(3) art.189 CP RM
  • 3.2.1. Şantajul săvârşit de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală
  • 3.2.2. Şantajul săvârşit cu aplicarea armei sau a altor obiecte folosite în calitate de armă
  • 3.2.3. Şantajul însoţit de violenţă periculoasă pentru viaţă sau sănătate
  • 3.2.4. Şantajul însoţit de schingiuire, tortură, tratament inuman sau degradant
  • 3.2.5. Şantajul urmat de dobândirea bunurilor cerute
  • 3.2.6. Şantajul soldat cu alte urmări grave
 • 3.3. Şantajul însoţit de răpirea proprietarului, posesorului sau deţinătorului, a rudelor sau a apropiaţilor acestora (alin.(4) art.189 CP RM)
 • 3.4. Şantajul săvârşit în proporţii mari şi deosebit de mari (alin.(5) şi alin.(6) art.189 CP RM)
 • 3.5. Concluzii la Capitolul 3