Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2012 / iunie /

Formarea competenţei de comunicare verbală în procesul de învăţare integrată a limbii ruse


Autor: Curteva Oxana
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Galina Drozd
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
CSS: D 33-13.00.02-26.02.04
Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 11 iunie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 iulie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.50 Mb / în română
Adobe PDF document0.50 Mb / în rusă

Teza

CZU 37.016.046:811.161.1 (043.2)

Adobe PDF document 1.32 Mb / în rusă
241 pagini


Cuvinte Cheie

abordare axată pe persoana activă, competenţe, abordarea centrată pe formarea de competenţe în educaţie, vorbire, comunicare orală, competenţă de comunicare verbală, limba maternă, text, integrare, lecţie integrată

Adnotare

Volumul şi structura tezei Teza constă din introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, lista bibliografică (235 titluri), 10 anexe, 168 de pagini de text, 20 tabele, 19 figuri.

Publicaţiile la tema cercetării. La tema cercetării au fost publicate 19 lucrări, dintre care 2 elaborări metodice, 2 articole în revista metodico-ştiinţifică; 12 articole ştiinţifice în culegeri de materiale ale conferinţelor ştiinţifico-practice şi trei articole în reviste ştiinţifice.

Domeniul cercetării: dezvoltarea vorbirii la elevii claselor primare prin mijloacele limbii ruse.

Scopul lucrării constă în elaborarea unui sistem, ştiinţific argumentat şi experimental verificat, de formare a competenţelor de comunicare orală la elevii claselor primare (clasa a IV) în procesul de studiere integrată a limbii şi literaturii ruse.

Scopul cercetării a înaintat următoarele obiective: argumentarea ştiinţifică şi elaborarea practică a unor instrumente didactice – a unui sistem metodic care, în condiţii apropiate de cele reale, să permită formarea competenţei de comunicare orală la elevi şi verificarea experimentală a corectitudinii, necesităţii şi eficienţii sistemului metodic elaborat.

Noutatea ştiinţifică şi originalitatea cercetării: elaborarea şi argumentarea unui model nou al sistemului metodic de predare-învăţare a limbii materne (ruse) pentru formarea competenţei de comunicare orală la elevii claselor a IV-a.

Problema actuală de o importanţă deosebită care este rezolvată în cercetarea dată constă în argumentarea unor concepte şi elaborarea unui sistem metodic de formare a competenţei de comunicare orală la elevii claselor primare prin intermediul limbii ruse.

Importanţa teoretică a tezei de doctor constă în abordarea ştiinţifică a unor termeni din psihologie, psiholingvistică, lingvo-didactică: comunicare – vorbire (limbă) – proces de comunicare; justificarea ştiinţifică a necesităţii studierii integrate a limbii ruse şi a citirii literare, prin prisma textului literar; argumentarea teoretică a strategiei didactice de organizare a materiei de studiu îndreptate spre rezolvarea problemei cercetate.

Valoarea aplicativă a cercetării constă în elaborarea unui model nou, ştiinţific argumentat, al sistemului metodic de predare-învățare a limbii materne (ruse) care include un sistem de sarcini şi exerciţii integrate de comunicare verbală și formează la elevii claselor primare competenţe de comunicare orală; materia practică expusă în conţinutul experimentului de formare poate fi folosită la întocmirea manualului revăzut pentru clasa a IV-a; metodica elaborată poate fi implementată în practica de activitate a învăţătorilor.

Rezultatele ştiinţifice au fost implementate în şcolile şi liceele din or. Comrat şi mun. Chişinău în cadrul realizării experimentului pedagogic; la cursurile de formare continuă a profesorilor şcolari, la conferinţele ştiinţifice şi în articolele ştiinţifice publicate.

Cuprins


1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
 • 1.1. Психолингвистические и дидактические основы коммуникативно-речевой компетенции у младших школьников
 • 1.2. Текст как основная дидактическая единица формирования коммуникативно-речевой компетенции учащихся начальной школы
 • 1.3. Интеграция – ведущий принцип формирования коммуникативно-речевой компетенции в процессе усвоения русского языка в начальной школе Республики Молдова
 • 1.4. Выводы по главе 1

2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КОММУНИКАТИВНО НАПРАВЛЕННОЙ РЕЧЕВОЙ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ СРЕДСТВАМИ РУССКОГО ЯЗЫКА
 • 2.1. Анализ школьного куррикулума, образовательных стандартов по исследуемой проблеме
 • 2.2. Анализ действующих учебников по русскому языку в начальной школе
 • 2.3. Определение уровня состояния коммуникативно направленной речевой компетенции учащихся четвертых классов
 • 2.4. Выводы по главе 2

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ КОМУНИКАТИВНО-РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»
 • 3.1. Общая характеристика методики формирования коммуникативно-речевой компетенции учащихся (на литературно-речевом и языковом материале)
 • 3.2. Организация методической работы по формированию коммуникативно-речевой компетенции учащихся
 • 3.3. Итоги экспериментального обучения
 • 3.4. Выводы по главе 3

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОММЕНДАЦИИ