Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Garanţii constituţionale ale exercitării dreptului la libertatea opiniei şi exprimării


Autor: Terzi Nicolai
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
Anul:2015
Conducător ştiinţific: Victor Popa
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Instituţia: Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice

Statut

Teza a fost susţinută pe 24 aprilie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 mai 2015

Autoreferat

Adobe PDF document0.95 Mb / în română

Teza

CZU 342.722(043.3)=135.1 S 47

Adobe PDF document 0.84 Mb / în română
145 pagini


Cuvinte Cheie

exprimarea opiniei, democraţie pluralistă, pluripartitism, dreptul de asociere, mitinguri, demonstraţii, referendumuri, mass-media, audiovizual, defăimare, demnitate, onoare.

Adnotare

Cuvintele-cheie - exprimarea opiniei, democraţie pluralistă, pluripartitism, dreptul de asociere, mitinguri, demonstraţii, referendumuri, mass-media, audiovizual, defăimare, demnitate, onoare.

Domeniul de studiu – 552.01 - Drept constituţional;

Scopul lucrării – a efectua cercetarea unui drept fundamental din perspectiva influenţei pe care o exercită asupra dezvoltării şi edificării statului de drept; a identifica şi analiza restricţiile, deficienţele lacunele legislative în procesul realizării şi respectării dreptului la libera exprimare a opiniei;

Obiective ale lucrării:a investiga gradului de studiere a dreptului la libertatea opiniei şi exprimării în Republica Moldova, precum şi situaţia garantării dreptului respectiv; a efectua unele clarificări conceptuale privind componentele dreptului la libertatea opiniei şi exprimării; a identifica elementele materiale şi formale privind libertatea opiniei şi exprimării în acord cu standardele internaţionale de protecţie a demnităţii umane; a evidenţia şi justifica posibilele restricţii privind dreptul la libertatea opiniei şi exprimării; a compara raporturile dintre dreptul la libertatea opiniei şi exprimării cu alte drepturi şi libertăţi fundamentale; a analiza mijloacele juridice de sancţionare în cazurile nerespectării dreptului la libertatea opiniei şi exprimării; a elabora unele recomandări argumentate ştiinţific în scopul ameliorării deficienţelor identificate în practica realizării şi respectării dreptului la libertatea opiniei şi exprimării.

Noutatea şi originalitatea ştiinţificăa lucrării constă în argumentarea următoarelor teze: libertatea de exprimare are atât o direcţie verticală, întrucât ea trebuie respectată de instituţiile ierarhic superioare ale statului, cât şi o direcţie orizontală, care se referă la ceilalţi indivizi care se manifestă în cadrul unei societăţi; presa scrisă, transmisiile radio şi televiziunea sunt de natură să exercite o influenţă imensă asupra opiniei publice şi în acest sens, utilizarea lor abuzivă poate aduce importante prejudicii drepturilor şi libertăţilor individuale, precum şi desfăşurării pe baze democratice a vieţii publice deoarece, în anumite situaţii, fără a atinge onoarea, demnitatea şi reputaţia profesională, situaţia reală poate fi denaturată prin intermediul criticii, prin manipularea opiniei, prin dezinformare, prin ascunderea adevărului, prin sondaje de opinii sau chiar prin tăcere; s-a argumentat propunerea prin care cetăţeanul trebuie să fie protejat de informaţii false, manipulări de opinie sau alte acţiuni pentru al decide la anumit comportament sau atitudini în detrimentul interesului general al societăţii; s-a argumentat şi demonstrat necesitatea unei legislaţii care să stabilească cu mai multă claritate mecanismele prin care să se identifice acţiunile de manipulare a opiniei publice, dezinformare a membrilor societăţii, răspândirea de ştiri false de natură să aducă prejudicii intereselor generale, ascunderea adevărului, organizarea de referendumuri ilegale care pot ducea la separatism teritorial, la dezbinarea societăţii în tabere conflictuante şi la ură pe diferite motive.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată în domeniul dreptului constituţional. Identificarea abuzurilor şi posibilelor restricţii privind dreptul de exprimare a opiniei corelându-le cu cadrul normativ internaţional şi naţional al Republicii Moldova; Propunerea unor recomandări argumentate ştiinţific în scopul ameliorării deficienţelor identificate în practica realizării şi respectării dreptului de exprimare a opiniei.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării. Analiza ştiinţifică a organizării şi respectării dreptului fundamental de exprimare liberă a opiniei în Republica Moldova, propunerile pe marginea necesităţii ameliorării deficienţelor identificate în practica realizării şi respectării dreptului de exprimare a opiniei va contribui la consolidarea modalităţii şi regulilor de aplicare a principiilor democraţiei pluraliste şi a transparenţei, precum şi la dezvoltarea în continuare a ştiinţei dreptului constituţional.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Se propun recomandări privind ameliorarea cadrului legislativ în domeniul realizării nestingherite a dreptului la libera exprimare a opiniei. Lucrarea va putea fi utilizată în procesul ştiinţifico-didactic pentru cadrele didactice universitare, doctoranzi, masteranzi şi studenţi, precum şi pentru toţi cei care se interesează de problemele realizării eficiente a dreptului la libera exprimare a opiniei.

Cuprins


1. SITUAŢIA PRIVIND GARANŢIILE CONSTITUŢIONALE LA LIBERTATEA OPINIEI ŞI EXPRIMĂRII ÎN REPUBLICA MOLDOVA
 • 1 Contribuţii ştiinţifice şi practice privind realizarea dreptului la libertatea opiniei şi exprimării
 • 2 Direcţiile principale ale cercetării, scopurile şi obiectivele trasate
 • 3 Concluzii la Capitolul 1

2. ABORDĂRI TEORETICE ŞI PRACTICE PRIVIND LIBERTATEA OPINIEI ŞI EXPRIMĂRII
 • 1 Exprimarea liberă a opiniei - necesitate esenţială a unei democraţii pluraliste
 • 2. Libertatea exprimării opiniei în categoria drepturilor fundamentale
 • 3 Libertatea exprimării opiniei –drept integrator
 • 4 Libertatea opiniei şi exprimării prin difuzarea informaţiilor
 • 5 Libertatea opiniei şi exprimării în dreptul internaţional public
 • 6 Reglementarea libertăţii opiniei şi exprimării în normele dreptului naţional al Republicii Moldova
 • 7 Concluzii la Capitolul 2

3. RESTRICŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI ÎN EXPRIMAREA OPINIEI ŞI DIFUZAREA INFORMAŢIEI
 • 1 Jurisprudenţa Curţii Constituţionale a Republicii Moldova privind protecţia dreptului la libertatea opiniei şi exprimării
 • 2 Jurisprudenţa CEDO privind protecţia dreptului la libertatea opiniei şi exprimării
 • 3 Prevederi internaţionale şi naţionale privind limitele exercitării dreptului la libertatea opiniei şi exprimării
 • 4 Responsabilităţi în exprimarea opiniei şi difuzarea informaţiei prevăzute de legislaţia Republicii Moldova
 • 5 Concluzii la Capitolul 3

4. IDENTIFICAREA ELEMENTELOR MATERIALE ALE LIBERTĂŢII OPINIEI ŞI EXPRIMĂRII
 • 1 Rolul surselor mass-media în difuzarea informaţiilor
 • 2 Diverse modalităţi privind realizarea dreptului la libertatea exprimare a opiniei
 • 2.1. Exprimarea opiniei prin creaţiile şi reprezentanţele artistice
 • 2.2 Exprimarea opiniei în cadrul referendumurilor şi scrutinelor electorale
 • 2.3. Exprimarea opiniei prin participarea la mitinguri, demonstraţii, greve
 • 3 Concluzii la Capitolul 4