Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2015 / martie /

Particularităţile psihologice de dezvoltare ale competenţei sociale în ontogeneză


Autor: Pavlenko Lilia
Gradul:doctor în psihologie
Specialitatea: 19.00.05 - Psihologie socială
Anul:2015
Conducător ştiinţific: Aglaida Bolboceanu
doctor habilitat, profesor cercetător
Instituţia: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

Statut

Teza a fost susţinută pe 11 martie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 mai 2015

Autoreferat

Adobe PDF document0.95 Mb / în română

Cuvinte Cheie

competenţa socială, ontogeneză, vârstele: preşcolară, şcolară mică, preadolescentă, componentele competenței sociale: cognitiv-afectivă, intenţională, comportamentală, indicatori de performanţă

Adnotare

Structura tezei. Lucrarea include adnotările, lista abrevierilor, introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 201 de titluri, 15 anexe; 144 pagini, 30 de figuri, 27 tabele. Rezultatele cercetării au fost publicate în 13 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: Psihologia socială.

Scopul cercetării constă în determinarea particularităţilor psihologice ale dezvoltării competenţei sociale în ontogeneză, a dinamicii competenţei sociale şi evidenţierea mecanismelor psihosociale de dezvoltare ale acesteea.

Obiectivele cercetării rezidă în: abordarea teoretică a conceptului de competenţă socială din perspectiva psihosocială; identificarea bazei metodologice de cercetare a conceptului de competenţă socială şi de determinare a particularităţilor psihologice de dezvoltare ale competenţei sociale în ontogeneză (vârstele: preşcolară, şcolară mică şi preadolescentă), examinarea dinamicii competenţei sociale în ontogeneză şi evidenţierea mecanismelor psihosociale de dezvoltare ale acesteia; elaborarea concluziilor şi recomandărilor ce vizează cunoaşterea şi înţelegerea complexităţii particularităţilor psihologice de dezvoltare ale competenţei sociale, fapt ce facilitează integrarea socială a copiilor, elevilor.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată: în procesul cercetării teoretico-experimentale au fost stabilite particularităţile psihologice de dezvoltare ale competenţei sociale şi a mecanismelor psihosociale ale dezvoltării ei din perspectiva ontogenetică, ceea ce a contribuit la constituirea bazei psihosociale a procesului de dezvoltare a respectivei competenţe, oferind oportunitatea cunoaşterii acestor particularităţi de către psihologi, cadre didactice în vederea valorificării informaţiei obţinute, a creşterii calităţii procesului educaţional şi a celui de asistenţă psihologică.

Inovaţia ştiinţifică constă în determinarea particularităţilor psihologice ale dezvoltării competenţei sociale în ontogeneză în contextul psihologiei sociale. Pentru prima dată la nivel naţional a fost realizată o cercetare teoretico-experimentală, în care a fost studiată evoluţia competenţei sociale în ontogeneză. A fost elaborată metodologia de cercetare a competenţei sociale în ontogeneză, care a inclus unele procedee noi de investigare a aspectelor psihosociale ale competenţei sociale.

Valoarea teoretică a investigaţiei. Conţinutul lucrării contribuie la dezvoltarea psihologiei sociale prin completarea bazelor ei teoretice cu o nouă modalitate de abordare social-genetică a competenţei sociale. Rezultatele obţinute oferă informaţie despre particularităţile psihologice de vârstă ale competenţei sociale în ontogeneză din perspectiva componentelor competenţei sociale, ele prezentând date ştiinţifice noi, referitor la dimensiunea calitativă a fenomenului vizat. Metodologia elaborata prezintă noi posibilităţi de examinare a competenţei sociale pe trei paliere de vârstă: preşcolară, şcolară mică şi preadolescentă.

Valoarea aplicativă a lucrăriieste determinată de semnificaţia ei ca argument ştiinţific în vederea eficientizării procesului de dezvoltare a competenţei sociale şi stimulării cercetării acesteea în domeniul psihologiei sociale în plan teoretic şi aplicativ. Datele obţinute ne demonstrează că dezvoltarea competenţei sociale devine unul din obiectivele esenţiale ale educaţiei. Rezultatele constatate în procesul investigaţiei sunt importante îndeosebi prin implementarea informaţiei obţinute referitor la dezvoltarea particularităţilor de vârstă ale competenţei sociale şi a mecanismelor psihologice de dezvoltare în procesul de prevenţie, diagnosticare şi dezvoltare a acestei competenţe în instituţiile preuniversitare. În fond, rezultatele studiului reprezintă o dovadă a necesităţii pentru o mai bună pregătire a viitorilor specialişti în educaţie şi a părinţilor în vederea dezvoltării competenţei sociale la copii.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele obţinute au fost aplicate în activitatea didactică în cadrul studiilor masterale la specialitatea ,,Psihologia socială şi corecţională”, I.Ş.E. Materialele cercetării au fost prezentate în Ghidul metodologic Copilul meu merge în clasa întâi (aspecte psihologice ale adaptării la debutul şcolar), în capitolul din monografie ,,Fundamente psihosociale ale asigurării calităţii în învăţământ”, 2011; în 13 articole ştiinţifice.

Cuprins


1. DIMENSIUNEA PSIHOSOCIALĂ A CONCEPTULUI DE COMPETENŢĂ –ABORDARE TEORETICĂ
 • 1.1.Repere conceptuale ale competenţei sociale
 • 1.2. Structura competenţei sociale. Etapele de dezvoltare
 • 1.3. Specificul dezvoltării competenţei sociale la vârstele: preşcolară, şcolară mică şi preadolescentă
 • 1.4.Concluzii la capitolul 1

2. CERCETAREA EXPERIMENTALĂ A PARTICULARITĂŢILOR PSIHOLOGICE ALE DEZVOLTĂRII COMPETENŢEI SOCIALE ÎN ONTOGENEZĂ
 • 2.1. Organizarea cercetării şi descrierea metodelor experimentale
 • 2.2. Examinarea competenţei sociale la vârsta preşcolară
 • 2.3. Cercetarea competenţei sociale la vârsta şcolară mică
 • 2.4. Studierea competenţei sociale la vârsta preadolescentă
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. DINAMICA COMPETENŢEI SOCIALE ÎN ONTOGENEZĂ
 • 3.1. Dinamica componentei cognitive a competenţei sociale la vârstele preşcolară, şcolară mică şi preadolescentă
 • 3.2. Dinamica componentei intenţionale a competenţei sociale la vârstele examinate
 • 3.3. Dinamica componentei comportamentale a competenţei sociale la vârstele investigate
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI