Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2015 / mai /

Regimul matrimonial contractual


Autor: Pisarenco Olga
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
Anul:2015
Conducător ştiinţific: Valentina Cebotari
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 14 mai 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 19 noiembrie 2015

Autoreferat

Adobe PDF document0.56 Mb / în română

Teza

CZU 347.6(043.3)

Adobe PDF document 1.37 Mb / în română
194 pagini


Cuvinte Cheie

regim matrimonial, regim matrimonial primar imperativ, regim matrimonial legal, regim matrimonial contractual, regimul comunităţii de bunuri, regimul separaţiei de bunuri, regimul matrimonial mixt, contract matrimonial, prezumţia de comunitate.

Adnotare

Structura tezei: introducere, adnotare în trei limbi, listă de abrevieri, trei capitole structurate în 13 subcapitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 186 titluri, glosar de expresii juridice latine, anexă, declarație privind asumarea răspunderii, CV al autorului, 176 pagini text de bază.

Domeniul de studiu: specialitatea 553.04 – Dreptul familiei.

Scopul şi obiectivele lucrării. Scopul lucrării rezidă în determinarea esenței regimului matrimonial contractual. Principalele obiective ale lucrării vizează: cercetarea aspectelor terminologice și istorico-juridice de evoluție a conceptului studiat; realizarea de studii ştiinţifico-juridice și analize comparative prin prisma diferitor teorii doctrinare şi reglementări legale ale altor state în domeniul supus cercetării; cercetarea aspectelor conceptuale referitoare la momentul stabilirii, modificării și încetării regimului matrimonial contractual; exemplificarea conținutului regimului matrimonial contractual și identificarea soluţiilor asupra diferitor probleme practice legate de exercitarea drepturilor și obligațiilor matrimoniale ale soților, precum și de dovada apartenenței bunurilor soților; analiza categoriilor de bunuri ale soților, precum și evidenţierea particularităţilor, avantajelor şi dezavantajelor regimurilor matrimoniale cel mai des contractate; analiza impactului regimului matrimonial primar imperativ asupra conținutului regimului matrimonial contractual; formularea concluziilor generale și prezentarea propunerilor de lege ferenda în vederea îmbunătățirii cadrului legislativ naţional.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a tezei rezidă în faptul că prezintă o primă încercare, la nivel naţional, de analiză ştiinţifică amplă şi complexă a conceptului de regim matrimonial contractual, în care se prezintă o serie de concluzii şi recomandări ştiinţifico-teoretice care vin să completeze problematica identificării conţinutului regimului matrimonial contractual.

Problema ştiinţifică soluţionată rezidă în identificarea particularităţilor ce vizează esenţa regimurilor matrimoniale contractuale, fapt care a condus la evidenţierea problemelor cu care se confruntă soţii şi persoanele care doresc să se căsătorească în domeniul reglementării relaţiilor patrimoniale dintre ei, precum şi la formularea propunerilor de lege ferenda în vederea îmbunătăţirii reglementărilor naţionale în domeniul drepturilor şi obligaţiilor patrimoniale ale soţilor, inclusiv prin implementarea standardelor internaţionale în domeniu.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a tezei o prezintă investigarea materialelor ştiinţifice şi studierea legislaţiei în domeniu, analiza aspectelor terminologice, de evoluţie şi conceptuale referitoare la instituţia regimului matrimonial contractual, evidenţierea şi suplinirea deficienţelor din doctrina şi legislaţia naţională, prezentarea soluţiilor şi propunerilor de lege ferenda necesare îmbunătăţirii cadrului legislativ naţional în domeniu. Rezultatele investigaţiei sunt benefice dezvoltării continue a ştiinţei dreptului privat şi a dreptului familiei, în special.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele demersului ştiinţific au fost prezentate în cadrul mai multor conferinţe şi publicate în diverse reviste de specialitate, fapt ce a contribuit la îmbogăţirea cadrului teoretic naţional privind particularităţile aplicării diferitor regimuri matrimoniale contractuale. De asemenea, concluziile generale şi propunerile de lege ferenda pot fi utilizate în vederea perfecţionării cadrului normativ naţional, elaborării de hotărâri explicative privind modul de interpretare a normelor ce reglementează regimurile matrimoniale, precum şi în calitate de material didactic pentru instituţiile de învăţământ.

Cuprins


1. ANALIZA SITUAŢIEI ÎN DOMENIUL REGIMULUI MATRIMONIAL CONTRACTUAL
 • 1.1. Investigarea materialelor ştiinţifice privind instituţia regimului matrimonial contractual
 • 1.2. Problema de cercetare și direcțiile de soluționare a ei
 • 1.3. Evoluţia istorico-juridică a instituţiei regimului matrimonial contractual
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. FUNDAMENTE CONCEPTUALE ALE REGIMULUI MATRIMONIAL CONTRACTUAL
 • 2.1. Explicaţii terminologice ale noțiunii de regim matrimonial contractual
 • 2.2. Particularitățile regimului matrimonial contractual în legislația diferitor state
 • 2.3. Aspecte conceptuale privind momentul stabilirii, modificării și încetării regimului matrimonial contractual
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. CONŢINUTUL REGIMULUI MATRIMONIAL CONTRACTUAL
 • 3.1. Drepturile şi obligaţiile patrimoniale ale soţilor
 • 3.2. Categoriile de bunuri ale soților
 • 3.3. Dovada apartenenţei bunurilor soţilor
 • 3.4. Restricții legale asupra conținutului regimului matrimonial contractual
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI