Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2015 / iunie /

Reconceptualizarea formării profesionale iniţiale a învăţătorului


Autor: Globu Nelea
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.07 - Teoria şi metodologia educaţiei preşcolare
Anul:2015
Conducător ştiinţific: Nicolae Silistraru
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol
Instituţia: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

Statut

Teza a fost susţinută pe 24 iunie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 7 octombrie 2015

Autoreferat

Adobe PDF document3.98 Mb / în română

Teza

CZU 378 (043.3)

Adobe PDF document 3.30 Mb / în română
213 pagini


Cuvinte Cheie

reconceptualizare, formare profesională iniţială, constructivism, învăţător constructivist, competenţă, competenţă profesională, curriculum integrat, practică pedagogică, didactică particulară, model de formare, personalitatea studentului, proces de formare, strategii didactice, interdisciplinaritate, etică profesională, învăţare experienţială

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 226 de surse, 25 de anexe, 14 tabele şi 24 de figuri. Teza cuprinde 157 de pagini de text de bază. Rezultatele cercetării sunt prezentate în 15 publicaţii ştiinţifice.

Domeniul de studiu se referă la pedagogia generală şi abordează problema reconceptualizării formării profesionale iniţiale a învăţătorului din perspectivă constructivistă. Scopul cercetării: elaborarea fundamentelor psihopedagogice de reconceptualizare a formării profesionale iniţiale a învăţătorului.

Obiectivele cercetării: analiza teoretică a literaturii ştiinţifice în problema abordată; stabilirea reperelor epistemologice, axiologice de reconceptualizare a formării profesionale iniţiale a învăţătorului; reconceptualizarea formării competenţei profesionale a învăţătorului; elaborarea Modelului pedagogic de reconceptualizare a formării profesionale iniţiale a învăţătorului şi a mecanismelor de implementare a acestuia; validarea experimentală a Modelului pedagogic de reconceptualizare a formării profesionale iniţiale a învăţătorului; elaborarea Curriculumului (de bază) de reconceptualizare a formării profesionale iniţiale, la specialitatea Pedagogia îmvăţământului primar (PÎP).

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică este obiectivată de reconceptualizarea formării profesionale iniţiale a învăţătorului din perspectiva constructivistă; structurarea competenţelor profesionale ale învăţătorului, în conformitate cu finalităţile didacticilor particulare din perspectiva constructivistă; elaborarea şi argumentarea ştiinţifică a fundamentelor psihopedagogice de reconceptualizare a formării profesionale iniţiale a învăţătorului şi structurarea lor într-un model; formarea profesională iniţială reconceptualizată prin discipline integrate; elaborarea Curriculumului (de bază) de reconceptualizare a formarii profesionale iniţiale, la specialitatea Pedagogia învăţământului primar.

Problema ştiinţifică soluţionată rezidă în fundamentarea teoretico-aplicativă a funcţionalităţii Modelului pedagogic de reconceptualizare a formării profesionale iniţiale a învăţătorului constructivist, în vederea eficientizării formării competenţei profesionale în raport cu nevoile studentului şi cu cerinţele societăţii în continuă schimbare.

Semnificaţia teoretică a lucrării este susţinută de analiza, precizarea şi delimitarea reperelor teoretice privind reconceptualizarea formării profesionale iniţiale a învăţătorului; elaborarea Modelului pedagogic de reconceptualizare a formării profesionale iniţiale (FPI) a învăţătorului; elaborarea metodologiei de reconceptualizare a formării profesionale iniţiale (FPI) a învăţătorului din perspectivă constructivistă.

Valoarea practică a cercetării constă în elaborarea şi validarea ansamblului de instrumente pedagogice, concentrate în Modelul pedagogic de reconceptualizare a formării profesionale iniţiale a învăţătorului; elaborarea Curriculumului (de bază) de reconceptualizare a formării profesionale iniţiale, la specialitatea PÎP; elaborarea unui sistem de condiţii pentru asigurarea formării competenţei profesionale iniţiale a învăţătorului din perspectivă constructivistă.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice s-a realizat prin experimentarea şi validarea Modelului pedagogic de reconceptualizare a formării profesionale iniţiale a învăţătorului. Implementarea rezultatelor cercetării s-a realizat în cadrul Colegiului Pedagogic „Vasile Lupu” din Orhei, practica pedagogică desfăşurată în şcolile de aplicaţie din oraşul Orhei, precum şi prin intermediul publicaţiilor şi comunicărilor ştiinţifice.

Cuprins


1. REPERE TEORETICE ALE FORMĂRII PROFESIONALE INIŢIALE A CADRELOR DIDACTICE
 • 1.1. Politici şi practici naţionale şi internaţionale privind formarea profesională iniţială a cadrelor didactice în contextul standardelor profesionale
 • 1.2. Constructivismul ca paradigmă a formării profesionale iniţiale
 • 1.3. Competenţa profesională – finalitate a procesului de formare profesională iniţială a cadrelor didactice
 • 1.4. Profilul de competenţă al învăţătorului constructivist
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. CADRUL CONCEPTUAL ŞI METODOLOGIC AL FORMĂRII PROFESIONALE INIŢIALE A ÎNVĂŢĂTORULUI DIN PERSPECTIVA CONSTRUCTIVISTĂ
 • 2.1. Repere psihopedagogice ale reconceptualizării formării profesionale iniţiale a învăţătorului
 • 2.2. Modelul şi metodologia formării profesionale iniţiale reconceptualizate
 • 2.3. Curriculumul pedagogic (de bază) de reconceptualizare a formarii profesionale iniţiale (FPI) a învăţătorilor la specialitatea „Pedagogia învăţământului primar”
 • 2.4. Practica pedagogică – etapă semnificativă în procesul de formare a competenţei profesionale a învăţătorului
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. DEMERSUL EXPERIMENTAL PRIVIND DEZVOLTAREA COMPETENŢEI PROFESIONALE A ÎNVĂŢĂTORULUI ÎN CADRUL FORMĂRII PROFESIONALE INIŢIALE
 • 3.1. Constatarea nivelului de dezvoltare a competenţei profesionale a învăţătorului la etapa iniţială
 • 3.2. Demers de formare iniţială a competenţei profesionale a învăţătorului
 • 3.3. Validarea achiziţiilor cadrelor didactice în procesul formării profesionale iniţiale
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI