Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2015 / august /

Impactul globalizării asupra sustenabilităţii întreprinderilor mici şi mijlocii


Autor: Creţoiu Raluca
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
Anul:2015
Conducător ştiinţific: Nicolae Ţâu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 18 august 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 7 octombrie 2015

Autoreferat

Adobe PDF document0.66 Mb / în română

Cuvinte Cheie

globalizare, întreprinderi mici şi mijlocii, responsabilitate socială, strategii de dezvoltare, parteneriate strategice, planificarea activităţii de marketing-management

Adnotare

Structura lucrării. Teza cuprinde introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 153 titluri, 130 pagini de text de bază, 9 tabele, 21 figuri, 6 formule. Rezultatele obţinute sunt publicate în 10 lucrări ştiinţifice cu volumul total de 5,3 coli de autor.

Domeniul de studiu îl reprezintă influenţa globalizării asupra activităţii întreprinderilor mici şi mijlocii.

Scopul şi obiectivele tezei rezidă în studierea fenomenului de globalizare, a implicaţiilor acestuia la nivel macro şi micro economic, analizarea particularităţilor culturii organizaţionale specifice IMM-urilor din Republica Moldova, identificarea conţinutului şi particularităţilor strategiilor de afaceri ale IMM-urilor într-un mediu global, identificarea influenţelor pe care variabilele specifice globalizării le au asupra activităţii IMM-urilor, crearea şi testarea unui program de măsuri destinat optimizării activităţii ÎMM-urilor în condiţiile manifestării influenţelor specifice fenomenlui de globalizare.

Noutatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute rezultă în: dezvoltarea aspectelor teoretice şi metodologice privind extinderea globalizării şi impactul ei asupra sustenabilităţii întreprinderilor mici şi mijlocii; realizarea unui demers original constând în sistematizarea strategiilor specifice întreprinderilor mici şi mijlocii în cadrul mediului global de afaceri şi sublinierea rolului parteneriatelor strategice în asigurarea sustenabilităţii întreprinderilor mici şi mijlocii;realizarea unui demers practic – metodologic original, prin care s-a implementat o cercetare cantitativă pentru explicitarea factorilor care afectează sustenabilitatea IMM-urilor din perspectiva globalizării; evidenţierea corelaţiilor dintre variabilele identifcate, elaborarea unui model regresional propriu pentru testarea importanţei acordate globalizării de către decidenţii din cadrul întreprinderilor mici şi mijlocii;identificarea implicaţiilor globalizării în dezvoltarea economică sustenabilă la nivel macroeconomic şi microeconomic; fundamentarea şi implementarea unui model de plan de management - marketing destinat optimizării activităţii IMM-urilor în condiţiile influenţelor specifice fenomenlui de globalizare

Problema ştiinţifică soluţionată constă în identificarea factorilor care exprimă influenţa complexă a globalizării asupra activităţii IMM-urilor. Pe baza identificării acestor variabile precum şi a măsurării corelaţiilor dintre acestea se poate fundamenta modelul regresional care exprimă intensitatea şi direcţia corelaţiilor în cauză. De asemenea identificarea factorilor si a gradului de corelare permite fundamentarea modelului de plan de management - marketing destinat optimizării deciziilor IMM-urilor în condiţiile manifestării efectelor globalizării.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării rezidă în definirea conceptului de globalizare, a dimensiunilor şi influenţelor acesteia la nivel macro şi microeconomic. Cercetările efectuate au determinat factorii care influenţează activitatea IMM-urilor din perspectiva variabilelor care caracterizează efectele globalizării în prezent, au permis identificarea şi măsurarea corelaţiilor dintre aceşti factori şi gradul de importanţă asociat fenomenului globalizării din perspectiva percepţiei mangamentului IMM-urilor din Republica Moldova. În cadrul tezei se evidenţiează şi program de măsuri destinat creşterii efecienţei şi optimizării activităţii de marketing a IMM-urilor pornind de la influenţa factorilor determinanţi pentru efectele globalizării.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice.Implementarea rezultatelor ştiinţifice este confirmată prin certificatele de implementare, eliberate de către SC „Grădina Mărioarei”, Întreprinderea Individuală „Prunean”, Republica Moldova, SC „Monirom Trading SRL, România. De asemenea, rezultatele cercetării cu caracter aplicativ au fost prezentate Ministerului Economiei şi Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova, pentru luarea deciziilor de implementare.

Cuprins


1. ASPECTE TEORETICE ŞI METODOLOGICE PRIVIND GLOBALIZAREA ŞI IMPACTUL ASUPRA SUSTENABILITĂŢII ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII
 • 1.1. Dimensiunile şi caracteristicile globalizării, impactul ei asupra IMM
 • 1.2. Evoluţia globalizării. Implicaţiile asupra sustenabilităţii întreprinderilor mici şi mijlocii
 • 1.3. Implicaţiile globalizării la nivel macroeconomic
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. INFLUENŢA GLOBALIZĂRII ASUPRA COMPORTAMENTULUI ŞI SUSTENABILITĂŢII ORGANIZAŢIILOR DE TIP ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII
 • 2.1. Categoria economică a organizaţiilor de tip întreprinderi mici şi mijlocii în Republica Moldova, sustenabilitatea şi particularităţile culturii organizaţionale a acestora
 • 2.2. Strategiile organizaţiilor de tip întreprinderi mici şi mijlocii într-un mediu global. Parteneriatele strategice şi rolul acestora în asigurarea sustenabilităţii întreprinderilor mici şi mijlocii
 • 2.3. Aplicarea principiilor privind responsabilitatea socială în activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii, premisă a sustenabilităţii acestora
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. IMPACTUL FENOMENULUI GLOBALIZĂRII ASUPRA SUSTENABILITĂŢII ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII DIN REPUBLICA MOLDOVA
 • 3.1. Proiectarea cercetării referitoare la impactul globalizării asupra activităţii întreprinderilor mici şi mijlocii din Republica Moldova din perspectiva dezvoltării sustenabile
 • 3.2. Prelucrarea, analiza şi interpretarea informaţiilor rezultate în urma cercetării
 • 3.3. Utilizarea rezultatelor cercetării pentru dezvoltarea şi implementarea unui program de măsuri la nivelul întreprinderilor mici şi mijlocii din Republica Moldova
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI