Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2015 / august /

Principiul proporţionalităţii în sistemul Convenţiei Europene a Drepturilor Omului


Autor: Morărescu Adrian
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.10 - Drept internaţional public
Anul:2015
Conducător ştiinţific: Diana Sîrcu-Scobioala
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 20 august 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 7 octombrie 2015

Autoreferat

Adobe PDF document0.47 Mb / în română

Teza

CZU 341.231.14 (043.2)

Adobe PDF document 1.63 Mb / în română
169 pagini


Cuvinte Cheie

roporţionalitate, ingerinţă, drepturile omului, libertăţile fundamentale, drepturi calificate, triplul test al ingerinţei, Convenţia EDO, speţă

Adnotare

Structura tezei: introducere, 4 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia din 228 surse, textul de bază constituit din 147 pagini.

Publicații la tema tezei: 7 articole științifice.

Domeniul de studiu: Dreptul Convenţiei EDO axat pe analiza principiului proporţionalităţii. Scopul cercetăriirezidă în cercetarea multidimensională a aplicabilităţii principiului proporţionalităţii de către CEDO în vederea stabilirii soluţiilor finale pe marginea cauzelor examinate pentru asigurarea echilibrului just între multitudinea intereselor concurente implicate, a supremaţiei valorii umane şi a ordinii de drept existente în spaţiul pan-european.

Obiectivele cercetării vizează: definirea accepţiunilor și a elementelor principiului proporţionalităţii; stabilirea caracterelor şi a esenţei juridice a marjei de apreciere recunoscute statelor în virtutea Convenţiei EDO în dependenţă de specificul drepturilor încălcarea cărora se reclamă; determinarea restricţiilor expres autorizate în exerciţiul drepturilor şi libertăţilor garantate; elucidarea reperelor generice de aplicabilitate ale principiului proporţionalităţii în dependenţă de categoriile de speţe diferenţiate după criteriul dreptului pretins încălcat; stabilirea limitelor protecţiei drepturilor şi libertăţilor calificate în urma evaluării coraportului între interesul general şi particular; studiul caracterelor triplului test de proporţionalitate în baza studiilor de caz; prezentarea specificului naţional în aplicarea principiului proporţionalităţii pe marginea speţelor contra R. Moldovei; evidenţierea carenţelor în ordinea internă de drept a R. Moldova ce au servit ca temei pentru condamnarea statului la CEDO.

Noutatea şi originalitatea ştiinţificăsunt întemeiate de: prezentarea în premieră în istoria cercetărilor autohtone a dreptului internaţional al drepturilor omului şi dreptului contenciosului drepturilor omului a problematicii aplicabilităţii principiului proporţionalităţii în sistemul Convenţiei EDO, fiind determinate reperele teoretice ale acestuia, esenţa şi natura juridică, caracterele şi particularităţile apliсării principiului enunţat și demonstrată practic funcționalitatea mecanismelor speciale utilizate de magistraţii europeni în stabilirea limitelor largi sau dimpotrivă înguste ale protecţiei drepturilor şi libertăţilor garantate; argumentarea opţiunilor aplicării principiului proporţionalităţii, acordând prioritate speţelor contra Moldovei soluţionate de Convenţiа EDO.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată în domeniu constă în analiza complexă și prezentarea multidimensională, în premieră, a naturii juridice, a criteriilor, a ipostazelor şi a particularităților aplicării principiului proporţionalităţii în sistemul Convenţiei EDO, racordate cauzelor concrete diferite înaintate spre soluţionare Curţii de la Strasbourg și a regulilor stabilite în exercitarea competenţei sale contencioase, evidențiind mecanismele utilizate de magistraţii europeni, în stabilirea limitelor protecţiei drepturilor şi libertăţilor convenţional garantate.

Semnificaţia teoretică a cercetării este asigurată de: caracterul profund ştiinţific al examinării particularităţilor aplicării principiului proporţionalităţii în contextul jurisprudenţei recente degajate de forul de la Strasbourg; contribuția considerabilă la dezvoltarea fundamentelor teoretice autohtone privind natura şi esenţa juridică a principiului proporţionalităţii racordat realităţilor juridice cotidiene ale statelor-membre ale Consiliului Europei; exemplificarea clară şi abundă a raţionamentelor magistrale pe terenul transpunerii în viaţa a exigenţei proporţionalităţii; evidenţierea criteriilor şi a parametrilor specifici ce condiţionează acordarea unui anumit grad de protecţie a drepturilor reclamate, luând în consideraţie interesele general şi special implicate la caz.

Valoarea aplicativă a lucrării rezultă din faptul, că studiul este destinat savanţilor, magistraţilor naţionali, angajaţilor sistemului de justiţie din R. Moldova, public recipient, iniţiat în materia dreptului internaţional public, a dreptului internaţional al drepturilor omului, a dreptului Convenţiei EDO şi a dreptului contenciosului internaţional al drepturilor omului, interesat în propagarea standardelor justiţiei europene şi promovarea valorilor demnităţii umane, precum şi pentru cei care intenţionează să-şi apere drepturile la CEDO.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice a fost realizată prin mediatizarea concluziilor teoretice şi a recomandărilor practice în articole ştiinţifice publicate în reviste de specialitate şi prin prezentarea acestora în cadrul conferinţelor științifice de profil naţionale şi internaţionale.

Cuprins


1.REFLECŢII NORMATIVE ŞI DOCTRINARE PRIVIND PRINCIPIUL PROPORŢIONALITĂŢII ÎN SISTEMUL CONVENŢIEI EDO
 • 1.1. Principiul proporţionalităţii în contextul cercetărilor ştiinţifice
 • 1.2. Consacrarea principiului proporţionalităţii de cadrul normativ naţional
 • 1.3. Concluzii la Capitolul 1

2.FUNDAMENTELE TEORETICO–JURIDICE ALE PRINCIPIULUI PROPORŢIONALITĂŢII ÎN SISTEMUL CONVENȚIEI EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI
 • 2.1. Definirea principiului proporţionalităţii
 • 2.2. Marja de apreciere recunoscută statelor în procesul aplicării principiului proporţionalităţii de către curtea europeană a drepturilor omului
 • 2.3. Restricţiile expres autorizate în exerciţiul drepturilor şi libertăţilor consacrate de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului
 • 2.4. Concluzii la Capitolul 2

3.APLICAREA PRINCIPIULUI PROPORŢIONALITĂŢII PENTRU JUSTIFICAREA INGERINŢELOR DREPTURILOR CALIFICATE
 • 3.1. Principiul proporţionalităţii şi dreptul la respectarea vieţii private şi de familie (art. 8 al Convenţiei EDO)
 • 3.2. Aplicarea principiului proporţionalităţii în vederea protecţiei dreptului la libertatea de exprimare (art. 10 al Convenţiei EDO)
 • 3.3. Proporţionalitatea în lumina protecţiei dreptului la asociere şi întruniri paşnice (art. 11 al Convenţiei EDO)
 • 3.4. Principiul proporţionalităţii prin prisma altor drepturi şi libertăţi garantate de Convenţia EDO
 • 3.5. Concluzii la Capitolul 3

4.APLICAREA PRINCIPIULUI PROPORŢIONALITĂŢII ÎN SPEŢELE CONTRA MOLDOVEI
 • 4.1. Evaluarea testului de proporţionalitate privind drepturile şi libertăţile calificate
 • 4.2. Principiul proporţionalităţii şi protecţia proprietăţii
 • 4.3. Principiul proporţionalităţii şi apărarea drepturilor de natură procedurală
 • 4.4. Concluzii la Capitolul 4

CONCLUZII GENERALE SI RECOMANDĂRI