Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Ocuparea forţei de muncă în rîndul tinerilor din mediul rural


Autor: Caușan Corina
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.01 - Economie politică; doctrine economice
Anul:2015
Conducător ştiinţific: Andrei Cojuhari
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei
Instituţia: Universitatea Tehnică a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 3 septembrie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 7 octombrie 2015

Autoreferat

Adobe PDF document0.80 Mb / în română

Cuvinte Cheie

tineri din mediul rural, politici de tineret, forţă de muncă, ocupare, emigrare, antreprenoriat rural, servicii rurale, incubator de afaceri, programe pentru tineri, motivare

Adnotare

Structura tezei. Teza include introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 168 de titluri, 40 de tabele, 40 de figuri, 34 de anexe, 152 de pagini de text de bază. Rezultatele obţinute sînt publicate în 12 lucrări ştiinţifice cu un volum de 3,9 c.a.

Domeniul de studiu al tezei: concepte de ocupare a forţei de muncă; probleme economico-sociale de ocupare a tinerilor din mediul rural; tendinţe şi probleme cu care se confruntă în activitatea de muncă tinerii din localitățile rurale ale Republicii Moldova; direcţii prioritare de stimulare a activităţii de muncă a tinerilor din mediul rural. Scopul cercetării constă în analiza problemelor de ocupare a tinerilor din mediul rural din Republica Moldova şi elaborarea măsurilor de stimulare social-economică a implicării active a acestor tineri în activităţi de muncă.

Obiectivele cercetării: determinarea şi concretizarea etapelor de evoluţie a conceptului de ocupare a forţei de muncă; evidenţierea şi clasificarea programelor naţionale şi internaţionale de susţinere a tinerilor din mediul rural; evidenţierea cauzelor emigrării tinerilor din localitățile rurale; determinarea nivelului de asigurare a accesului tinerilor la educaţie, sănătate şi informare; formularea direcţiilor şi măsurilor prioritare de stimulare a ocupării tinerilor din mediul rural; elaborarea prognozei pe termen mediu de ocupare a acestor tineri în cîmpul muncii.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a cercetării constă în: (1) determinarea şi concretizarea etapelor de evoluţie a conceptului de ocupare a forţei de muncă; (2) evidenţierea problemelor social-economice cu care se confruntă tineretul rural din Republica Moldova; (3) elaborarea măsurilor concrete de susţinere a ocupării tinerilor din mediul rural; (4) elaborarea prognozei pe termen mediu (2014-2020) de ocupare a tinerilor din mediul rural în cîmpul muncii; (5) elaborarea măsurilor de stimulare a antrenării acestora în dezvoltarea activităţii antreprenoriale.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în elaborarea măsurilor de stimulare social-economică a ocupării forței de muncă tinere din Republica Moldova în cîmpul muncii, ceea ce va contribui la majorarea ratei de ocupare, la lansarea tinerilor în activități antreprenoriale, la reducerea emigrării din mediul rural și la creșterea aportului în dezvoltarea economiei naționale.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a tezei rezidă în elaborarea şi argumentarea măsurilor practice de diminuare a emigrării tinerilor din mediul rural din Republica Moldova; elaborarea şi argumentarea măsurilor de dezvoltare a infrastructurii sociale în mediul rural în scopul atragerii tinerilor în cîmpul muncii; elaborarea măsurilor de ordin instituţional, economic şi social în scopul înlăturării dificultăţilor cu care se confruntă acești tineri în procesul de angajare în cîmpul muncii şi în activitatea antreprenorială; elaborarea recomandărilor practice referitor la: reducerea contribuţiilor sociale pentru tinerii angajaţi; rambursarea cheltuielilor de instruire a tinerilor din mediul rural; stimularea obţinerii creditelor preferenţiale de consum; susţinerea familiilor tinere din localitățile rurale.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Conţinutul de bază al lucrării a fost discutat în cadrul conferinţelor naţionale şi internaţionale. Rezultatele cercetărilor ştiinţifice au fost aplicate de către autor în activitatea incubatoarelor de afaceri în zona de Nord a ţării, în Transnistria şi în UTA Găgăuzia.

Cuprins


1.ABORDĂRI CONCEPTUALE ALE ACTIVITĂŢII DE MUNCĂ A TINERILOR DIN MEDIUL RURAL
 • 1.1. Evoluţia conceptului de ocupare a forţei de muncă
 • 1.2. Situaţia actuală a ocupării forţei de muncă în rîndul tinerilor şi programe de susţinere a angajării acestora
 • 1.3. Aspecte economico-juridice privind susținerea tinerilor din mediul rural în domeniul angajării în cîmpul de muncă
 • 1.4. Rata insuficientă de ocupare – principala cauză a emigrării tinerilor din mediul rural
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. EVOLUŢII ŞI TENDINŢE ÎN OCUPAREA TINERILOR DIN MEDIUL RURAL DIN REPUBLICA MOLDOVA
 • 2.1. Tendinţe de ocupare a forţei de muncă tinere în mediul rural
 • 2.2. Condiţii economice şi sociale de muncă şi de dezvoltare pentru tinerii din localitățile rurale
 • 2.3.Accesul tinerilor din mediul rural la formare profesională şi la un mod de viaţă sănătos
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. DIRECŢII PRIORITARE DE STIMULARE A OCUPĂRII ȘI A ACTIVITĂŢII DE MUNCĂ A TINERILOR DIN MEDIUL RURAL
 • 3.1.Modernizarea infrastructurii sociale din mediul rural – condiţie prioritară de stimulare a ocupării tinerilor
 • 3.2. Soluţii de ocupare a tinerilor şi de dezvoltare a micului business în mediul rural
 • 3.3. Stimularea materială și socială a tinerilor din mediul rural în activitatea de muncă
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3
CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI