Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Marketingul educaţional din perspectiva calităţii şi a pieţei muncii


Autor: Bulat Galina
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2013
Conducător ştiinţific: Vasile Cojocaru
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
CSS: DH 38-13.00.01
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

Statut

Teza a fost susţinută pe 27 decembrie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 14 iunie 2013

Autoreferat

Adobe PDF document0.55 Mb / în română

Cuvinte Cheie

marketing, marketing educaţional, educaţie/formare, piaţă, servicii, management, calitate, eficienţă, strategii, dezvoltare, forţă de muncă

Adnotare

Structura tezei. Lucrarea este constituită din introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 203 titluri, 16 anexe, 150 de pagini text de bază,28 figuri şi 26 tabele.

Publicaţii la tema tezei. Rezultatele cercetării sunt reflectate în 15 publicaţii ştiinţifice, inclusiv 1 monografie, 11 articole ştiinţifice în culegeri şi reviste de profil din ţară şi de peste hotare, 3 – în materialele comunicărilor ştiinţifice.

Domeniul de studiu: marketingul educaţional.

Scopul cercetării constă în fundamentarea teoretică a conceptului de marketing educaţional şi stabilirea unor repere metodologice pentru inserţia acestuia în politicile şi practicile educaţionale.

Obiectivele vizează conceptualizarea marketingului în relaţie cu calitatea şi piaţa muncii, dimensionarea impactului tranziţiei la economia de piaţă asupra dezvoltării învăţământului şi a constituirii pieţei educaţionale, radiografierea pieţei educaţionale, a capacităţii acesteia de a răspunde necesităţilor pieţei muncii şi ale societăţii în ansamblu, elaborarea/stabilirea unor repere teoretico-practice de încadrare a marketingului în fenomenul şi actul educaţional.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a cercetării rezidă în conceperea şi realizarea unui model relevant de marketing, parte componentă a planificării strategice şi a strategiilor de dezvoltare instituţională a unităţilor de învăţământ, ceea ce constituie problema ştiinţifică soluţionată în lucrare.

Problema ştiinţifică soluţionată în cercetare: Fundamentarea şi elaborarea conceptului de marketing educaţional, centrat pe client şi evolutiv, cu o mare încărcătură axiologică, care determină o nouă viziune asupra dezvoltării învăţământului contemporan orientat spre piaţă.

Semnificaţia teoretică este determinată de formularea reperelor teoretice pentru fundamentarea conceptelor de marketing educaţional, piaţă educaţională (cvasipiaţă), serviciu educaţional; stabilirea cadrului de interconexiune între piaţa educaţiei şi piaţa forţei de muncă, pe principii de flexicuritate, elaborarea Modelului sinergetic al marketingului educaţional, integrativ, de natură sistemică.

Valoarea aplicativă a lucrării: (1) crearea cadrului conceptual-metodologic pentru transpunerea principiilor marketingului educaţional în strategii, programe şi acţiuni care să asigure transferul politicilor educaţionale de la stadiul formal la cel funcţional: reconsiderarea planificării şi realizării proceselor instituţionale prin optica de marketing; (2) formularea criteriilor şi indicatorilor pentru evaluarea eficienţei activităţii de marketing; (3) elaborarea unui program de formare a cadrelor de conducere din învăţământ în domeniul marketingului.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice s-a realizat în instituţii de învăţământ preuniversitar şi mediu de specialitate, la cursurile de formare a managerilor din învăţământ în cadrul Universităţii Pedagogice de Stat ”Ion Creangă”, prin comunicări la foruri ştiinţifice şi prin publicaţii.