Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Arta clarinetului în actul interpretativ al lui Eugen Verbeţchi


Autor: Tihoneac Victor
Gradul:doctor în studiul artelor, culturologie
Specialitatea: 17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Victoria Tcacenco
doctor, profesor universitar, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice (AMTAP)
Instituţia: Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice (AMTAP)

Statut

Teza a fost susţinută pe 10 decembrie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 25 februarie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document0.38 Mb / în română

Teza

CZU 788.6 (043.3)

Adobe PDF document 9.64 Mb / în română
197 pagini


Cuvinte Cheie

Eugen Verbeţchi, clarinet, creaţie camerală, miniatură, sonată, concert, cvintet, compozitori din Republica Moldova, şcoala interpretativă la clarinet

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 275 denumiri, 152 de pagini ale textului de bază, 73 exemple muzicale, 13 tabele şi 7 anexe. Rezultatele cercetării sunt publicate în 7 articole ştiinţifice.

Domeniu de studiu: arta interpretativă naţională la clarinet.

Scopul şi obiectivele tezei. Evidenţierea aportului lui Eugen Verbeţchi la dezvoltarea artei naţionale de interpretare la clarinet.

Obiectivele lucrării sunt: elucidarea trăsăturilor specifice ale stilului interpretativ individual al lui E. Verbeţchi; studierea strategiilor de depăşire a dificultăţilor tehnice şi interpretative adoptate de E. Verbeţchi; elaborarea unor indicaţii metodice privind creaţiile vizate; relevarea impactului activităţii interpretative a lui E. Verbeţchi asupra creaţiei componistice din Republica Moldova; evidenţierea aportului clarinetistului la îmbogăţirea repertoriului concertistic autohton, atât solistic cât şi cameral.

Noutatea ştiinţifică şi originalitatea. Pentru prima dată în muzicologia autohtonă s-a realizat o cercetare amplă vizând arta interpretativă la clarinet a lui E. Verbeţchi, cercetare care se bazează pe analiza materiei sonore, şi anume a înregistrărilor audio şi video, precum şi pe sursele arhivistice, recenziile, articolele ştiinţifice, amintirile contemporanilor, lucrările metodice.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată rezidă în evidenţierea principiilor interpretative individuale ale lui E. Verbeţchi şi elucidarea aportului lui la dezvoltarea artei interpretative autohtone pentru clarinet din a doua jumătate a secolului XX, în perspectiva aplicării acestora în practica concertistică, pedagogică şi ştiinţifică. Semnificaţia teoretică a studiului constă în îmbogăţirea bazelor teoretice şi metodice ale ştiinţei muzicale axate pe abordarea contribuţiei artistice a lui Eugen Verbeţchi. În cadrul tezei au fost integrate mai multe metode de cercetare, a fost lărgit aparatul terminologic al artei interpretative (cum ar fi, de exemplu, definiţia mimetism timbral), s-a făcut o analiză complexă a unor creaţii pentru clarinet, semnate de compozitori din Republica Moldova, care anterior nu s-au aflat în atenţia muzicologilor.

Valoarea aplicativă a lucrării. Prezenta lucrare ar putea servi drept instrument de lucru şi suport metodico-didactic şi ştiinţific la elaborarea şi predarea unor cursuri speciale în instituţiile de învăţământ cu profil artistic din Republica Moldova, cum ar fi: Instrument, Ansamblu cameral, Istoria artei interpretative, Practica artistică, Istoria muzicii naţionale, Istoria muzicii universale. Materialele investigaţiei pot facilita o cunoaştere mai bună a prestaţiei artistice al lui E. Verbeţchi.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Teza de doctor a fost discutată la şedinţele catedrei Muzicologie şi compoziţie şi pe data de 19 ianuarie 2015 a fost recomandată spre susţinere. Materialele tezei au fost aprobate în cadrul Conferinţelor ştiinţifice naţionale şi internaţionale la AMTAP în anii 2011-2014, precum şi în 7 publicaţii ştiinţifice.

Cuprins


1. ARTA DE INTERPRETARE LA CLARINET: ASPECTE TEORETICE, ISTORICE, METODICE
 • 1.1. Fenomenul interpretării în muzicologia contemporană
 • 1.2. Clarinetul în cultura muzicală universală şi naţională
 • 1.3. Repertoriul universal și național pentru clarinet
 • 1.4. Metodica interpretării şi predării clarinetului
 • 1.5. Activitatea interpretativă, pedagogică şi organizatorică a lui Eugen Verbețchi
 • 1.6. Concluzii la capitolul 1

2. PARTICULARITĂŢILE STILULUI INTERPRETATIV AL LUI EUGEN VERBEŢCHI MANIFESTAT ÎN REPERTORIUL UNIVERSAL
 • 2.1. Adagio pentru clarinet şi pian de J. Chr. Bach
 • 2.2. Sonata pentru clarinet şi pian de F. Poulenc
 • 2.3. Concertul pentru clarinet şi orchestră de W.A. Mozart (K. 622)
 • 2.4. Cvintet pentru clarinet şi cvartet de coarde op. 115 de J. Brahms
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. PARTICULARITĂŢILE STILULUI INTERPRETATIV AL LUI EUGEN VERBEŢCHI MANIFESTAT ÎN REPERTORIUL NAŢIONAL
 • 3.1. Piese pentru clarinet şi pian de V. Rotaru
 • 3.2. Sonata pentru clarinet şi pian nr. 2 de S. Lobel
 • 3.3. Concertul pentru clarinet şi orchestră de cameră al lui S. Buzilă
 • 3.4. Istorioare amuzante (şase crochiuri) pentru cvartet de coarde şi clarinet de Z. Tkaci
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI