Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Ornamentica țesăturilor tradiționale din Republica Moldova


Autor: Moisei Ludmila
Gradul:doctor în istorie
Specialitatea: 07.00.07 - Etnologie, antropologie culturală şi istorică
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Zinovia Şofranski
doctor habilitat, conferenţiar cercetător, Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Instituţia: Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM

Statut

Teza a fost susţinută pe 14 decembrie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 25 februarie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document0.44 Mb / în română

Teza

CZU 7.048 (043.2)

Adobe PDF document 13.69 Mb / în română
196 pagini


Cuvinte Cheie

ornament, ornamentică, ţesături tradiţionale, semantică, geometrism, ornamente fitomorfe, ornamente zoomorfe, ornamente antropomorfe, interferenţe culturale

Adnotare

Teza include: introducere, trei capitole, adnotări în trei limbi, concluzii și recomandări, bibliografie din 190 de titluri, 13 anexe, 42 figuri, 8 tabele, 2 scheme, 149 pagini text de bază. Rezultatele obținute sunt publicate în 23 lucrări științifice.

Scopul tezei constă în studierea particularităților ornamentale ale ţesăturilor tradiţionale ca sursă de identitate culturală și parte componentă a patrimoniului național din Republica Moldova.

Obiectivele prezentei cercetări constau în: analiza lucrărilor științifice cu privre la gradul de investigare a temei; cercetarea evoluției motivelor decorative în contextul artei ornamentale; evidenţierea caracteristicilor tradiţionale şi inovative ale ornamenticii ţesăturilor tradiţionale din Republica Moldova, determinat de impactul aculturației; analiza comparată a semnificațiilor simbolico-metaforice ale motivelor ornamentale; elaborarea recomandărilor științifice ce țin de implementarea politicilor de perspectivă a patrimoniului național.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în determinarea particularităților ornamentale ale țesăturilor tradiționale, fapt care a condus la abordarea semantică a motivelor decorative, în vederea estimării rolului ornamenticii țesăturilor tradiționale ca sursă de identitate culturală și parte componentă a patrimoniului etnografic național. Noutatea și originalitatea științifică. Lucrarea reprezintă primul studiu științific de sinteză în etnografia autohtonă ce abordează problema ornamenticii pe ţesături, caracteristici inovative, semnificații ale motivelor decorative, consecințe ale aculturației.

Semnificația teoretică derivă din rezultatele analizei detaliate a evoluției ornamenticii țesăturilor tradiționale, cu scopul de a evidenția aspecte noi de cercetare.

Valoarea aplicativă. Materialele expuse în lucrare pot fi folosite în cursurile universitare şi în programele şcolare de profil, la elaborarea unor serii de prelegeri şi cursuri speciale de etnologie şi antropologie culturală, semiotică, în emisiuni televizate şi radiofonice. Toate acestea necesită a fi realizate în scopul perpetuării artei populare în spiritul valorilor tradiţionale.

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele cercetării au fost prezentate în cadrul a 23 articole ştiinţifice și de popularizare a științei publicate în diverse reviste de specialitate din Republica Moldova şi România Volumul total depășește 7 coli de autor.

Cuprins


1. ORNAMENTICA ȚESĂTURILOR TRADIȚIONALE – ABORDĂRI TEORETICO-METODOLOGICE
 • 1.1. Conceptualizarea evolutivă a ornamenticii tradiționale
 • 1.2. Gradul de investigare a problemei. Teorii și interpretări
 • 1.3. Metodologia cercetării ornamenticii țesăturilor tradiționale
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. ORNAMENTICA ŢESĂTURILOR TRADIŢIONALE – PARTE COMPONENTĂ A PATRIMONIULUI NAȚIONAL
 • 2.1. Ornamentica ţesăturilor între tradiţie şi inovaţie
 • 2.2. Diversitatea ca valoare în ornamentica ţesăturilor de interior
 • 2.3. Interferenţe culturale în ornamentica țesăturilor tradiționale
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. SEMNIFICAȚII ALE MOTIVELOR DECORATIVE ÎN SISTEMUL ICONOGRAFIC ORNAMENTAL
 • 3.1. Importanța analizei semantice în exprimarea diversității ornamentelor
 • 3.2. Semnificații ideatice ale decorului geometric
 • 3.3. Imagini simbolico-metaforice ale motivelor fiziomorfe
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI