Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Ranidele verzi (Amphibia, Ranidae) din Republica Moldova: biologia, ecologia şi helmintofauna


Autor: Gherasim Elena
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 03.00.19 - Parazitologie, helmintologie
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Tudor Cozari
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Zoologie
Consultant ştiinţific: Dumitru Erhan
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul de Zoologie
Instituţia: Institutul de Zoologie

Statut

Teza a fost susţinută pe 19 februarie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 21 aprilie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document1.38 Mb / în română

Teza

CZU 576.895.1:597.6

Adobe PDF document 11.76 Mb / în română
209 pagini


Cuvinte Cheie

Amphibia, fam. Ranidae, helmintofauna, mono-, poliinvazii.

Adnotare

Structura: Introducere, 5 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 187 titluri, anexe, 167 pagini de text de bază, 50 tabele, 32 figuri și 48 fotografii. Rezultatele obţinute sunt publicate în 21 lucrări ştiinţifice. Cuvintele-cheie: Amphibia, fam. Ranidae, helmintofauna, mono-, poliinvazii. Domeniul de studiu - Parazitologie.

Scopul: fundamentarea unui sistem detaliat şi integru de cunoştințe bioecologice şi etologice ale ranidelor verzi, precum şi studierea amplă și complexă a helmintofaunei acestora în ecosistemele naturale și antropizate din Republica Moldova.

Obiectivele: evaluarea distribuţiei spaţiale şi a efectivului populaţional al ranidelor verzi în diverse habitate naturale și antropizate; caracterizarea particularităţilor morfologice ale populaţiilor speciilor de ranide verzi; evidenţierea specificului de reproducere şi al comportamentului reproductiv; stabilirea diversității helmintofaunei ranidelor verzi din diverse ecosisteme acvatice și terestre, naturale și antropizate; determinarea extensivității şi intensivității invaziilor la amfibienii din complexul ranidelor verzi; determinarea nivelului de infestare a ranidelor verzi în formă de mono- şi poliinvazii; stabilirea rolului epizootic al ranidelor verzi, evaluarea stării ecologice şi elaborarea măsurilor de conservare.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. A fost realizată o abordare sistemică a grupului ranidelor verzi din ecosistemele Republicii Moldova, finalizată cu evaluarea particularităților bioecologice ale structurii spaţiale şi elucidarea detaliată a ciclului reproductiv anual. În premieră a fost elaborat modelul integral al comportamentului nupțial şi determinat nivelul de infestare în formă de mono- şi poliinvazii.

Problema științifică importantă soluționată constă în fundamentarea științifică a particularităților bioecologice, etologice și helmintofauna ranidelor verzi din Republica Moldova, ceea ce a contribuit la evaluarea structurii populaționale, stabilirea nivelului de infestare cu helminți, fapt ce permite utilizarea lor în calitate de bioindicatori. Semnificația teoretică. Rezultatele obținute asupra nivelului de infestare cu helminți a ranidelor verzi redau starea ecologică a biotopurilor acvatice și terestre, aducând un aport esențial în dezvoltarea bazelor teoretice ale impactului antropic și diversităţii helmintofaunei.

Valoarea aplicativă a lucrării. Rezultatele pot fi folosite în evaluarea epizootică a biotopurilor acvatice și terestre; în elaborarea metodelor pentru reglementarea diversității helmintofaunei, precum și la identificarea speciilor, participante la formarea focarelor de maladii.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele ştiinţifice sunt utilizate în procesul didactic la facultățile de Biologie ale Universităților din Republica Moldova.

Cuprins


1. STUDIU PRIVIND BIOLOGIA, ECOLOGIA, ETOLOGIA ȘI HELMINTOFAUNA RANIDELOR VERZI
 • 1.1 Aspecte ale originii și evoluției, ecologiei și etologiei ranidelor verzi
 • 1.2. Diversitatea helmintofaunei în dependenţa de factorii intrinseci și extrinseci, tipuri de cicluri de dezvoltare a helminților la amfibieni
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIALE ŞI METODE DE INVESTIGARE
 • 2.1. Caracteristica ariei de studiu. Metode de cercetare a biologiei, ecologiei și comportamentului speciilor din complexul ranidelor verzi
 • 2.2. Metodele de diagnosticare ale helminților la amfibieni
 • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3. PARTICULARITĂȚILE BIOLOGO-ECOLOGICE ȘI COMPORTA-MENTUL RANIDELOR VERZI ÎN ECOSISTEMELE REPUBLICII MOLDOVA
 • 3.1. Influența factorilor ecologici asupra morfologiei, cromației și fenologiei ranidelor verzi
 • 3.2. Biologia, ecologia, etologia, structura dimensională și de vârstă, reproducerea și comportamentul reproductiv al ranidelor verzi
 • 3.3. Dezvoltarea ontogenetică a ranidelor verzi
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3
4. HELMINTOFAUNA RANIDELOR VERZI DIN ECOSISTEMELE NATURALE ȘI ANTROPIZATE ALE REPUBLICII MOLDOVA: SISTEMATICA ȘI CICLURILE DE DEZVOLTARE
 • 4.1. Sistematica și ciclurile de dezvoltare a trematodelor
 • 4.2. Sistematica și ciclurile de dezvoltare a nematozilor
 • 4.3. Sistematica și ciclurile de dezvoltare a acantocefalelor
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4

5. NIVELUL DE INFESTARE CU HELMINȚI ȘI SPECIFICUL MANIFESTĂRII INAZIILOR LA RANIDELE VERZI DIN ECOSISTEMELE REPUBLICII MOLDOVA
 • 5.1. Mono- și poliinvaziile ranidelor verzi din ecosistemele naturale și antropizate
 • 5.2. Influiența factorilor intrinseci și extrinseci asupra diversității helmintofaunei la ranidele verzi
 • 5.3. Concluzii la capitolul 5

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI