Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2016 / martie /

Creaţia componistică din Republica Moldova la confluența secolelor XX – XXI (genurile instrumentale, teatrul muzical)


Autor: Mironenco Elena
Gradul:doctor habilitat în studiul artelor, culturologie
Specialitatea: 17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
Anul:2016
Instituţia: Institutul Patrimoniului Cultural

Statut

Teza a fost susţinută pe 24 martie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 21 aprilie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document0.83 Mb / în română
Adobe PDF document0.48 Mb / în rusă

Teza

CZU 78.02(478) (043.2)

Adobe PDF document 16.00 Mb / în rusă
370 pagini


Cuvinte Cheie

Republica Moldova, creaţia componistică, perioadă de tranziție, concepție genuistic-stilistică, stil național, pluralism stilistic, postmodernism muzical

Adnotare

Structura tezei: lucrarea cuprinde 258 pagini ale textului de bază, inclusiv introducerea, cinci capitole, principalele concluzii și recomandări, precum ;i lista bibliografică din 302 titluri, două anexe. Rezultatele științifice obținute sunt publicate în 39 de lucrări științifice.

Domeniul de studiu: Creaţia componistică din Republica Moldova la confluența secolelor XX – XXI (1985 – 2010).

Scopul lucrării constă în prezentarea complexă a creației componistice din Republica Moldova, începând cu cea de-a doua jumătate a anilor 80 ai secolului XX și până în anul 2010, în contextul transformărilor socioculturale ale perioadei de tranziție delimitate.

Obiectivele demersului s-au referit la cercetarea specificului dezvoltării genurilor muzicii simfonice, instrumentale de cameră, a concertului instrumental, a teatrului muzical în perioada desemnată; evaluarea analitică complexă a lucrărilor reprezentative semnate de compozitorii Republicii Moldova; relevarea ierarhiei genurilor muzicale în cadrul general al dezvoltării acestora la etapa actuală, legată de schimbarea paradigmelor socioculturale; prezentarea evoluției stilului național în creațiile compozitorilor din Moldova; scoaterea în evidență a gradului de asimilare de către compozitorii Republicii Moldova a noilor tehnici de compoziție și a particularitățilorr stilistice proprii epocii postmoderniste; accentuarea rolului individualităților artistice ale celor mai importanți compozitori din perioada dată.

Noutatea și originalitatea științifică: pentru prima dată în muzicologia autohtonă a fost efectuată o cercetare amplă dedicată artei componistice profesioniste din Republica Moldova în perioada postsovietică, ce vizează principalele genuri ale muzicii academice: creația simfonică, concertul instrumental, muzica instrumentală de cameră, teatrul muzical, ce au fost prezentate ca un fenomen cu caracter unitar, în lumina noilor tendințe, condiționate de transformările perioarei de tranziție. Pentru prima dată au fost introduse în circuitul științific lucrări muzicale ce se aflau în manuscris și nuau fost cercetate de muzicologii autohtoni.

Rezultatele principial noi obținute: a fost apreciată importanța creației componistice profesioniste în cultura muzicală a Republicii Moldova din perioada postsovietică; a fost relevată diversitatea stilistică națională caracteristică creației componistice din Moldova; au fost propuse soluții în vederea perpetuării acesteia în perioada globalizării socioculturale; au fost cercetate cele mai însemnate tendințe stilistice existente în spațiul postmodenist; au fost remarcate transformările sistemului genuistic-stilistic în perioada confluenței secolelor XX-XXI și caracterele reflectării acestuia în arta componistică a Moldovei.

Semnificația teoretică a tezei: pentru prima dată, creaţia componistică contemporană din Republica Moldova a fost prezentată în contextul noilor modele socioculturale ale perioadei de tranziție, fapt ce a necesitat aplicarea activă a unei baze metodologice extinse a științelor umanistice.

Valoarea aplicativă a lucrării. Rezultatele tezei pot fi utilizate în învățământul muzical universitar, în procesul de studierea disciplinelor istoria muzicii contemporane, istoria muzicii naționale, istoria și teoria stilurilor în arta muzicală, teoria formelor ș.a.

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele lucrării au fost aprobate în cadrul 39 conferințe științifice republicane şi internaționale ce au avut loc în Moldova, Rusia și Ucraina; în realizarea practică trei proecte republicane; în activitatea pedagogică a autorului la Academia de muzică, teatru și arte plastice din Chișinău.

Cuprins


1.МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
 • 1.1. Проблема изучения жанровой ситуации в современной академическoй музыке
 • 1.2. Степень теоретической разработанности концепции стиля в современном музыкознании
  • 1.2.1. Методологические основы изучения проблемы национального в музыке
  • 1.2.2. Методологические аспекты изучения явлений музыкального постмодернизма
 • 1.3 Разработка историко-теоретических аспектов исследования в трудах отечественных музыковедов
 • 1.4. Выводы по первой главе

2. ЛИКИ СИМФОНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА
 • 2.1. Общий обзор симфонического творчества в переходный период в Молдове
 • 2.2. Симфония № 2 Василия Загорского как показатель зрелости симфонизма Молдовы
 • 2.3. Симфония Под солнцем и звѐздами Геннадия Чобану как пример космизации современного композиторского мышления
 • 2.4. Симфонические картины Птицы и вода Геннадия Чобану – индивидуальный композиторский проект
 • 2.5. Стихира для симфонического оркестра Павла Ривилиса как пример новой сакральной музыки
 • 2.6. Выводы по второй главе

3. ЖАНР ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО КОНЦЕРТА И ЕГО ЭВОЛЮЦИЯ
 • 3.1. Общий обзор концертного жанра в Молдове
 • 3.2.Концерт для оркестра № 2 Георгия Мусти – яркий образец музыкального неофольклоризма
 • 3.3. Концерт для маримбы и симфонического оркестра Геннадия Чобану как пример постклассической композиции
 • 3.4. Выводы по третьей главе

4. КАМЕРНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ МУЗЫКА
 • 4.1. Общий обзор камерно-инструментальных жанров в Молдове
 • 4.2. Соната для скрипки соло Василия Загорского как пример рефлективного композиторского мышления
 • 4.3. Respiration of flowers (Дыхание цветов) Юлиана Гогу: освоение поставангардной лексики
 • 4.4. В контексте мемориального жанра: In memoriam Владимира Беляева
 • 4.5. Звуковой этюд № 4 Геннадия Чобану: на пути к постмодернистской поэтике
 • 4.6. В ракурсе интертекстуальности: De sonata meditor Геннадия Чобану
 • 4.7. Выводы по четвѐртой главе

5. МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА
 • 5.1. Пути развития музыкально-театральных жанров в Молдове
 • 5.2. Александру Лэпушняну Георгия Мусти как пример современной национальной оперы
 • 5.3. Опера Атех или Откровения хазарской принцессы Геннадия Чобану как феномен нового музыкального театра в Молдове
 • 5.4.Выводы по пятой главе

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ