Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2016 / mai /

Impactul securităţii energetice asupra economiei Republicii Moldova în condiţii de instabilitate economică mondială


Autor: Simonov Dumitru
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Boris Chistruga
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 5 mai 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 iulie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document1.79 Mb / în română

Teza

CZU 620.91(478):339.9(043)

Adobe PDF document 10.67 Mb / în română
192 pagini


Cuvinte Cheie

securitate energetică, instabilitate economică, criză economică, intensitate energetică, petrol, triunghi energetic, surse de energie regenerabilă

Adnotare

Structura tezei: adnotare, introducere, trei capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie (210 de titluri), 161 pagini text de bază, 19 tabele, 48 figuri şi 21 anexe. Rezultatele cercetării sunt publicate în 8 lucrări ştiinţifice.

Scopul cercetării constă în analiza măsurilor de consolidare a securităţii energetice a RM examinată ca instrument de adaptare la provocările globalizării în condiţiile instabilităţilor economice mondiale.

Obiectivele cercetării sunt: identificarea trăsăturilor distinctive şi mecanismelor de formare ale preţurilor la resursele energetice mondiale; caracteristica sectorului energetic naţional şi evaluarea competitivităţii pieţelor energetice din RM; analiza intensităţii energetice la nivel sectorial a economiei RM; elaborarea unui model de evaluare şi determinare a gradului de interdependenţă dintre nivelul securităţii energetice şi creşterea economică a RM; evaluarea indicelui de performanţă a arhitecturii energetice naţionale.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute constă în sistematizarea şi concretizarea, dezvoltarea teoretică şi ştiinţifică a noţiunilor de securitate energetică, instabilitate economică, riscuri energetice şi analiza mecanismului de formare a preţului la resursele energetice prin prisma studiului literaturii de specialitate; evaluarea cantitativă a impactului energiei consumate în economia naţională asupra creşterii economice printr-un model econometric bazat pe funcţia Cobb-Douglas; elaborarea şi calcularea modelului triunghiului energetic, care estimează gradul de performanţă a arhitecturii energetice a RM, comparativ cu valorile internaţionale de referinţă.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în elaborarea unui sistem al de indicatori de evaluare a performanţei arhitecturii energetice a RM. Recomandările propuse vor contribui la asigurarea securităţii energetice ca instrument esenţial şi indispensabil pentru creşterea performanţei economiei naţionale. Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a tezei reprezintă elaborarea recomandărilor teoretice şi practice privind perfecţionarea asigurării securităţii energetice în condiţii de instabilitate economică mondială.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: unele rezultate ale cercetării date au fost implementate în practică de către ADR Centru, Fondul pentru Eficienţă Energetică şi Agenţia pentru Eficienţă Energetică din RM.

Cuprins


1. FUNDAMENTE TEORETICO - ŞTIINŢIFICE ALE SECURITĂŢII ENERGETICE ÎN ECONOMIA MONDIALĂ
 • 1.1. Abordări teoretice privind securitatea şi instabilitatea economică
 • 1.2. Rolul şi locul securităţii energetice în contextul incertitudinilor economiei mondiale
 • 1.3. Formarea şi evoluţia pieţei energetice mondiale în cadrul dezvoltării relaţiilor economice internaţionale
 • 1.4. Concluzii la Capitolul 1

2. MECANISMUL DE FUNCŢIONARE AL PIEŢEI ENERGETICE INTERNAŢIONALE ÎN CONDIŢII DE INSTABILITATE ECONOMICĂ MONDIALĂ
 • 2.1. Trăsături distinctive şi evoluţia mecanismului de formare al preţului la resursele energetice în contextul crizelor economice mondiale
 • 2.2. Interdependenţa dintre securitatea energetică şi instabilitatea economică mondială. Instrumente şi politici de reducere ale efectelor acesteia
 • 2.3. Evaluarea nivelului securităţii energetice mondiale prin prisma modelului „triunghiului energetic”
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. ASIGURAREA SECURITĂŢII ENERGETICE – OBIECTIV IMPORTANT PENTRU ECONOMIA REPUBLICII MOLDOVA
 • 3.1. Caracteristica sectorului energetic al Republicii Moldova
 • 3.2. Impactul securităţii energetice asupra economiei Republicii Moldova în contextul intensificării incertitudinilor pe piaţa mondială
 • 3.3. Analiza comparativă a indicelui de performanţă al arhitecturii energetice naţionale. Energia regenerabilă – prioritate pentru asigurarea securităţii energetice
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI