Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2016 / iunie /

Cooperarea statelor la nivel internațional în vederea realizării drepturilor fundamentale la muncă


Autor: Larion Alina-Paula
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.10 - Drept internaţional public
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Natalia Chirtoacă
doctor, profesor universitar, Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice
Instituţia: Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice

Statut

Teza a fost susţinută pe 11 iunie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 octombrie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document0.85 Mb / în română

Teza

CZU 341.1/.8(043.3)

Adobe PDF document 1.57 Mb / în română
151 pagini


Cuvinte Cheie

drepturi fundamentale la muncă, cooperarea statelor, Organizația Internațională a Muncii, dreptul internațional al muncii.

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia din 282 de titluri. Rezultatele cercetării au fost expuse în 10 lucrări ştiinţifice publicate în culegeri şi reviste de specialitate din Republica Moldova și România.

Domeniul de studiu: protecția internațională a drepturilor fundamentale la muncă.

Scopul și obiectivele tezei: Scopul principal al lucrării constă în realizarea unei cercetări științifice complexe și aprofundate a cooperării internaționale a statelor în vederea realizării drepturilor fundamentale la muncă prin prisma cadrului normativ internațional, a opiniilor doctrinare în materie și a practicii existente, a elucidării carențelor în domeniu şi în elaborarea argumentărilor teoretice şi a unor recomandări concrete în vederea eficientizării protecției drepturilor fundamentale la muncă la nivel internațional și național.

Obiectivele tezei sunt: analiza premiselor și evoluția istorică a cooperării statelor în materia protecției internaționale a drepturilor la muncă; studierea trăsăturilor cooperării statelor în scopul realizării drepturilor fundamentale la muncă la nivel internațional universal și regional european; cercetarea drepturilor fundamentale la muncă prin prisma cadrului normativ internațional, a abordărilor teoretice și a realităților practice; reliefarea și analiza relațiilor dintre acordurile comerciale și standardele fundamentale de muncă; elucidarea lacunelor existente în domeniul de cercetare; formularea propriilor concluzii și recomandări la tema de cercetare.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: Noutatea științifică a lucrării derivă din elaborarea unei analize complexe a cooperării internaționale a statelor în vederea realizării drepturilor fundamentale la muncă, cu elucidarea esenței, particularităților și lacunelor în materie, domeniu de cercetare nevalorificat în cadrul doctrinei juridice autohtone.

Problema științifică soluționată în lucrare: constă în elucidarea specificului cooperării statelor în vederea realizării drepturilor fundamentale la muncă, avînd ca și rezultat evidențierea carențelor în domeniu și formularea recomandărilor concrete în scopul remanierii acestora, fapt care permite eficientizarea protecției drepturilor fundamentale la muncă la nivel național, inclusiv în Republica Moldova.

Semnificaţia teoretică și valoarea aplicativă a lucrării: Fiind prima lucrare de o asemenea amploare din Republica Moldova consacrată nemijlocit problemei cooperării internaționale în vederea realizării drepturilor fundamentale la muncă, aceasta va constitui un îndemn pentru dezvoltarea în continuare a acestei tematici şi formularea de noi soluţii orientate spre perfecţionarea cadrului normativ și a practicii în acest domeniu.Rezultatele şi concluziile servesc drept bază pentru perfecționarea dreptului internaţional al muncii, pentru realizarea mai eficientă a funcţiilor lui.

Valoarea aplicativă a lucrării: lucrarea în sine poate fi utilizată de tot personalul cu preocupări în materie, cît și de specialiştii din alte domenii adiacente. Rezultatele cercetării pot servi drept ghid pentru politicieni, funcţionari publici, reprezentanţi ai statelor şi guvernelor etc. Suplimentar, concluziile și recomandările din teză pot fi utilizate în procesul de modificare a actelor normative în vigoare, la adoptarea unor acte noi, la perfecţionarea politicilor în domeniu, pot fi aplicate în procesul educativ în cadrul instituţiilor de învățămînt superior cu profil juridic.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice a fost realizată prin mediatizarea concluziilor teoretice şi a recomandărilor practice în articole ştiinţifice publicate în reviste de specialitate şi prin prezentarea acestora în cadrul conferinţelor științifice de profil naţionale şi internaţionale.

Cuprins


1. DREPTURILE FUNDAMENTALE LA MUNCĂ ÎN CONTEXTUL CERCETĂRILOR ȘTIINȚIFICE ȘI A UNOR REGLEMENTĂRI INTERNAȚIONALE
 • 1.1 Analiza cadrului teoretic ce abordează problematica cooperării statelor în materia drepturilor fundamentale la muncă
 • 1.2 Dreptul la muncă și corolarele sale – drepturi fundamentale ale omului în lumina reglementărilor internaționale
 • 1.3 Concluzii la Capitolul 1

2. COOPERAREA STATELOR LA NIVEL INTERNAȚIONAL UNIVERSAL ÎN VEDEREA REALIZĂRII DREPTURILOR FUNDAMENTALE LA MUNCĂ
 • 2.1 Cooperarea statelor în cadrul Organizației Internaționale a Muncii în scopul protecției drepturilor la muncă
 • 2.2. Drepturile fundamentale la muncă: originea, statutul și impactul în dreptul internațional
 • 2.2.1 Libertatea de asociere și dreptul la negociere colectivă
 • 2.2.2 Eliminarea tuturor formelor de muncă forțată sau obligatorie
 • 2.2.3 Abolirea muncii copiilor
 • 2.2.4 Eliminarea discriminării la angajare și ocupare
 • 2.3 Abordări multilaterale ale drepturilor fundamentale la muncă: relația acordurilor comerciale cu standardele internaționale de muncă
 • 2.4 Concluzii la Capitolul 2

3. COOPERAREA REGIONALĂ EUROPEANĂ ÎN MATERIA DREPTURILOR FUNDAMENTALE LA MUNCĂ
 • 3.1 Protecția drepturilor la muncă în cadrul Uniunii Europene: de la reglementarea pieții interne la dreptul european al muncii
 • 3.2 Drepturile la muncă în contextul Consiliului Europei: între cadrul normativ și jurisprudență
 • 3.3 Concluzii la Capitolul 3

4. CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI