Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2016 / iulie /

Concertul pentru pian în creaţia compozitorilor din Republica Moldova în a doua jumătate a sec. XX – începutul sec. XXI


Autor: Vardanean Alona-Olga
Gradul:doctor în studiul artelor, culturologie
Specialitatea: 17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Galina Cocearova
doctor, profesor universitar, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice (AMTAP)
Instituţia: Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice (AMTAP)

Statut

Teza a fost susţinută pe 12 iulie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 octombrie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document0.44 Mb / în română
Adobe PDF document0.43 Mb / în rusă

Teza

CZU 785.6 (478)

Adobe PDF document 11.54 Mb / în rusă
206 pagini


Cuvinte Cheie

concert pentru pian și orchestră, concert de tip poem, concert de tipul ciclului de sonata, cadență, factură pianistică, dificultăți tehnice, formă muzicală, tematism, orchestrație, folclor moldovenesc

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografia din 267 de titluri, 3 anexe; 138 pagini text de bază, 48 pagini anexe. Rezultatele cercerării sunt publicate în 19 lucrări științifice.

Domeniu de studiu: muzica instrumentală a compozitorilor din Republica Moldova din a doua jumătate a secolului XX – începutul secolului XXI.

Scopul și obiectivele lucrării. Scopul cercetării — prezentarea panoramei de dezvoltare a genului de concert pentru pian în creația compozitorilor din Republica Moldova din a doua jumătate a secolului XX – începutul secolului XXI pe exemplul opusurilor menționate.

Obiectivele cercetării — studierea particularităților genuistice și stilistice ale concertelor pentru pian ale compozitorilor din Republica Moldova din perioadă indicată, prezentarea evoluției genului, formularea problemelor de tratare interpretativă și recomandări metodice pentru rezolvarea acestora.

Noutatea științifică și originalitatea. Teza de față este prima cercetare în știința autohtonă, consacrată studierii particularităților genuistice și stilistice ale concertelor pentru pian și orchestră în creația componistică din Republica Moldova. Sunt introduse în uz științific rezultatele analizelor concertelor compuse de D. Fedov (nr. 1), V. Poleacov (nr. 2), B. Dubosarschi, Gh. Ciobanu (nr. 1), L. Știrbu, Z. Tkaci, care sunt examinate din punct de vedere al specificului compoziției și dramaturgiei, mijloacelor de expresie muzicală și al aspectelor interpretative. Este investigată interconexiunea stilului componistic individual și particularitățile de interpretare, care reiese din conceptul artistic al lucrării.

Problema științifică importantă soluționatăconstă în elaborarea conceptului integral istorico-teoretic al genului de concert pentru pian și orchestră în creația compozitorilor din Republica Moldova din a doua jumătate a secolului XX – începutul secolului XXI, care completează și îmbogățește semnificativ cunoașterea lucrărilor de acest gen și dă posibilitatea de a aprecia valoarea lor artistică și determina locul lor în cultura muzicală națională.

Valoarea teoretică. Studierea modelelor de concert pianistic național aduce un aport considerabil în conștientizarea evoluției genuistic-stilistice a creației compozitorilor din Republica Moldova. Lucrarea de față completează semnificativ informația despre chipul artistic al fiecăruia dintre autorii concertelor, stilul, limbajul muzical, trăsăturile tradiționale și inovatoare ale creației acestora. Concluziile teoretice pot servi bază pentru cercetări științifice ulterioare în domeniul respectiv. Un aport esențial în teoria artei interpretativă este prezentarea variantelor argumentate științific de tratare a fiecării opus.

Semnificația practică a lucrării. Rezultatele cercetării pot fi utilizate în cursurile universitare Pian special, Analiza lucrărilor muzicale, Istoria muzicii naționale, Practica artistică din instituțiile de învățământ de profil. Recomandările formulate pot fi utile atât studenților, cât și pianiștilor concertanți, reprezentanților managementului cultural.

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele au fost aprobate la conferințele științifice internaționale din Republica Moldova și Rusia, în 19 publicații științifice, precum și în activitățile concertistică și didactică ale autoarei la catedra Pian Special și ansamblu cameral a AMTAP.

Cuprins


1.КОНЦЕРТ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО С ОРКЕСТРОМ В КОМПОЗИТОРСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЖАНРА
 • 1.1. Степень изученности фортепианного искусства Республики Молдова
 • 1.2. Современная трактовка основных проблем инструментального концерта
 • концерта
 • 1.3.Систематизация научных источников в области изучения жанровой специфики концерта для фортепиано с оркестром
 • 1.4. Выводы по главе 1

2. ФОРТЕПИАННЫЕ КОНЦЕРТЫ СОНАТНО-ЦИКЛИЧЕСКОГО ТИПА В ТВОРЧЕСТВЕ КОМПОЗИТОРОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
 • 2.1. Претворение классицистско-романтических традиций в Концерте № 1 для фортепиано с оркестром Д. Федова
 • 2.2.Концерт № 2 для фортепиано с оркестром В. Полякова как образец симфонизированного концерта в молдавской музыке середины ХХ века
 • 2.3. Новаторские черты в композиционно-драматургической структуре Концерта для фортепиано с оркестром Б. Дубоссарского
 • 2.4. Выводы по главе 2

3. ФОРТЕПИАННЫЕ КОНЦЕРТЫ ПОЭМНОГО ТИПА В ТВОРЧЕСТВЕ КОМПОЗИТОРОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
 • 3.1.Рапсодия-концерт № 1 для фортепиано с оркестром Г.Чобану: на подступах к постмодернизму
 • 3.2.Концерт для фортепиано с оркестром Л. Штирбу как образец музыки «третьего направления»
 • 3.3. Претворение мемориальной тематики в Концерте для фортепиано с оркестром З. Ткач
 • 3.4. Выводы по главе 3


ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ