Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Raspunderea penala pentru harţuirea sexuala în Republica Moldova


Autor: Botnarenco Mihaela
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Vitalie Stati
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 17 septembrie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 15 noiembrie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document0.48 Mb / în română

Teza

CZU 343.541(043.3)

Adobe PDF document 3.87 Mb / în română
197 pagini


Cuvinte Cheie

hărțuire sexuală; infracțiune; ameninţare; șantaj; constrângere; raporturi sexuale; acțiuni cu caracter sexual

Adnotare

Structura lucrării: teza conține introducere, 3 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia din 285 titluri, 4 anexe, 158 pagini text de bază. Rezultatele obţinute sunt publicate în 8 lucrări științifice.

Domeniul de studiu. Lucrarea face parte din domeniul Dreptului penal, Partea Specială.

Scopul tezeide doctor consistă în realizarea unei investigații aprofundate în materia infracțiunii de hărțuire sexuală în vederea interpretării dispoziției prevăzute la art.173 CP RM, precum și formulării unor propuneri de lege ferenda menite să eficientizeze cadrul legal care incriminează hărțuirea sexuală.

Obiectivele: analiza juridică a elementelor componenței de infracțiune prevăzute la art.173 CP RM; identificarea carențelor tehnico-legislative care împiedică aplicarea eficientă a art.173 CP RM; examinarea practicii judiciare în materie etc.

Noutatea şi originalitatea științifică rezidă în cercetarea aprofundată a răspunderii penale pentru hărțuirea sexuală, investigația având caracter de pionierat în spectrul lucrărilor realizate în Republica Moldova la tema examinată. În acest sens, este prima lucrare în care este analizată practica judiciară în materie, în paralel fiind evidențiate deficiențele tehnico-legislative de care suferă norma prevăzută la art.173 CP RM și formulate propuneri concrete de îmbunătăţire a cadrului incriminator. Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în elaborarea instrumentarului de interpretare a textului de lege prevăzut la art.173 CP RM și, implicit, în identificarea criteriilor de delimitare a hărțuirii sexuale de unele fapte adiacente, ceea ce a condus la clarificarea condițiilor de aplicabilitate a art.173 CP RM, pentru orientarea teoreticienilor, dar mai cu seamă a practicienilor, în materie.

Importanţa teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării. Studiul științific realizat suplinește bazele teoretice ale teoriei dreptului penal din Republica Moldova, fiind apt să acopere carențele de ordin teoretic generate de analiza fragmentară a hărțuirii sexuale. Concluziile tezei pot fi utilizate în procesul de legiferare, precum şi în activitatea practică a organelor de drept.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice îşi găseşte reflectare în procesul de instruire a studenţilor, masteranzilor din cadrul instituţiilor de învăţământ superior cu profil juridic, precum și în activitatea practică a organelor de drept.