Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2016 / august /

Debutul procesului de moderniyare a justiţiei naţionale


Autor: Oxana Chisari-Lungu
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Elena Aramă
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 26 august 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 octombrie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document0.50 Mb / în română

Teza

CZU 340:115.6:347.99(478)

Adobe PDF document 2.28 Mb / în română
170 pagini


Cuvinte Cheie

modernizare, organizare judecătorească, instanțe judiciare, Tribunal, judecători de pace, independența justiției

Adnotare

Structura tezei : Introducere, patru capitole, bibliografie din 310 titluri. Rezultatele cercetării sunt expuse în 7 publicații, în culegeri de articole științifice și reviste de specialitate.

Domeniul de studiual tezei de doctorat se referă la studierea începutului procesului de modernizare al justiției naționale din perspectiva istorică, punând accent pe elementele moderne ale organizării judecătorești, care s-au implementat treptat. Caracterul de justiție națională este atribuit pe temeiul caracterului național al băștinașilor basarabeni pentru care ar fi trebuit să activeze justiția.

Scopul și obiectivele tezei. Scopul tezei este de a prezenta pe baza izvoarelor normative (publicate și inedite) şi literare o caracterizare integrală a proceselor complexe ce au avut loc în spaţiul naţional (Basarabia) în domeniul sistemului judiciar și anume, a organizării judecătoreşti în prima etapă a perioadei moderne şi anume în a II jumătate a secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea. Obiectivele urmărite pentru atingerea scopului: Dezvoltarea concepţiilor teoretice şi a modelelor practice propuse pentru reformarea sistemului judiciar în Imperiul Rus (parte a căruia era la acel moment Basarabia) la mijlocul secolului al XIX-lea, aprecierea obiectivă a proceselor de modificare a organizării judecătoreşti în Basarabia şi a factorilor care influenţau aceste modificări, atât în sensul avansării pe calea modernizării justiţiei, cât şi a limitării potenţialului democratic al modelului teoretic.

Noutatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute se manifestă în faptul că teza constituie un prim studiu amplu ce reflectă în conexiunea diverselor momente evoluţia organizării judecătoreşti pe teritoriul național la începutul procesului de modernizare, demonstrează dependenţa gradului de eficienţă a reglementărilor normativ-juridice în funcţie de factorii sociali-politici, concretizând termenul de modernizare a justiției în spațiul național în raport cu perioada cercetată, introduce în circuitul ştiinţific unele documente inedite din Arhiva Naţională a Republicii Moldova.

Problema ştiinţifică soluţionată, determinată de scopul şi obiectivele tezei, rezidă în valorificarea învățămintelor bazate pe experienţa istorică din spaţiul naţional: într-o perioadă de dominaţie străină (în Basarabia) și depistarea elementelor structurale şi funcţionale ale procesului de modernizare a justiţiei, precum și a dificultăților apărute în calea modernizării.

Semnificația teoretică a lucrării este determinată de noutatea ştiinţifică şi actualitatea temei de cercetare, rezulatele ei pot servi pentru elaborarea unor lucrări de sinteză de teoria generală a dreptului și de istoria dreptului, căci vizează modernizarea justiţiei şi rezultatele acestui proces în funcţie de politica statului în domeniul social şi naţional.

Valoarea aplicativăa lucrării rezidă în prezentarea justiţiei în strînsă conexiune cu evenimentele social-politice din perioada respectivă, ceea ce extinde instrumentariul de cercetare atât în plan doctrinar-teoretic, cât și practic, căci valorificarea acestor rezultate este în măsură să ghideze în procesul perfecţionării şi dezvoltării organizării judecătoreşti actuale.

Implementarea rezultatelor științifice avansate pe parcursul realizării studiului au fost implementate în cadrul activităţii didactico-ştiinţifice a autorului, au fost expuse în luările de cuvânt la conferinţele ştiinţifice naţionale şi internaţionale şi în articolele ştiinţifice publicate în reviste ştiinţifice de specialitate şi în culegeri de articole. Ele pot servi în continuare pentru perfecționarea și îmbogățirea doctrinei și practicii juridice naționale, atât în direcția conceptualizării fenomenului justiției, cât și a avansării pe calea reformelor în justiție.