Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2016 / august /

Instituţia înstrăinării bunurilor cu condiţia întreţinerii pe viaţă: aspecte teoretico-practice


Autor: Tălămbuţă Angela
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
Anul:2016
Conducători ştiinţifici: Eugenia Cojocari
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova

,
Instituţia: Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice

Statut

Teza a fost susţinută pe 30 august 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 octombrie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document0.47 Mb / în română

Teza

CZU 347.232.8 (043.3)

Adobe PDF document 11.28 Mb / în română
207 pagini


Cuvinte Cheie

Instituţia înstrăinării bunurilor cu condiţia întreţinerii pe viaţă, act juridic civil, efectele contractului, principii, buna-credinţă, beneficiar, dobânditor.

Adnotare

Domeniul de studiu. Prezenta lucrare prezintă un studiu ştiinţific, teoretico-practic, privind determinarea conceptului, identificarea rolului şi locului instituţiei înstrăinării de bunuri cu condiţia întreţinerii pe viaţă.

Scopul şi obiectivele lucrării. Teza de doctor are ca scop formularea conceptului instituţiei înstrăinării de bunuri cu condiţia întreţinerii pe viaţă pentru a evidenţia dificultăţile în activitatea practică, precum şi în oferirea unor soluţii în acest sens pentru a preveni apariţia diferitelor incidente ce ar afecta valabilitatea înstrăinării bunurilor sau ar îngrădi dreptul părţilor de a dobândi bunurile înstrăinate. Atingerea scopului propus presupune realizarea următoarelor obiective: analiza reglementărilor legislaţiei naţionale în domeniul instituţiei abordate pentru a stabili finalităţile juridice în materie de înstrăinare a bunurilor cu condiţia întreţinerii pe viaţă; cercetarea particularităţilor contractului privind înstrăinarea de bunuri cu condiţia întreţinerii pe viaţă, pentru a stabili corectitudinea aplicării normelor de drept material referitoare la condiţiile de formă şi de fond ale contractului de înstrăinare a bunurilor cu condiţia întreţinerii pe viaţă.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a lucrării rezidă în faptul că teza reprezintă una din primele încercări de analiză ştiinţifică amplă şi complexă a instituţia înstrăinării bunurilor cu condiţia întreţinerii pe viaţă în perimetrul doctrinei autohtone de drept civil privind formularea conceptului instituţiei înstrăinării de bunuri cu condiţia întreţinerii pe viaţă, prin care s-a determinat natura, esenţa şi conţinutul acesteia ca instituţie juridică de drept civil.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în determinarea şi fundamentarea ştiinţifică a instituţiei înstrăinării bunurilor cu condiţia întreţinerii pe viaţă individualizarea obscurităţilor doctrinare şi legale cuprinse în legislaţia naţională ce reglementează instituţia juridică a înstrăinării bunurilor cu condiţia întreţinerii pe viaţă, în completarea golurilor doctrinare cu unele subiecte şi soluţii cu caracter analitic în materia instituţiei abordate.

Semnificaţia teoretică a lucrării constă în cercetarea complexă, multa-aspectuală şi interdisciplinară a problemelor înstrăinării bunurilor cu condiţia întreţinerii pe viaţă, cu evidenţierea interferenţelor cu alte instituţii importante din dreptul civil, dreptul familiei, dreptul procesual civil ş.a.

Importanţa teoretică a lucrării constă în acumularea unui vast material teoretic şi practic pentru dezvoltarea unor direcţii actuale şi complexe de drept a instituţiei înstrăinării bunurilor cu condiţia întreţinerii pe viaţă în cadrul dreptului civil, formularea şi caracterizarea caracterelor specifice ale instituţiei înstrăinării bunurilor cu condiţia întreţinerii pe viaţă în cadrul dreptului civil. Valoarea aplicativă a lucrării este determinată de noutatea ştiinţifică, actualitatea şi concluziile generale la care s-a ajuns. Lucrarea vizează relaţiile sociale legate de instituţia înstrăinării de bunuri cu condiţia întreţinerii pe viaţă, inclusiv locul şi rolul acestuia în sistemul de drept contemporan.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: se materializează prin faptul că recomandările formulate servesc ca reper în elaborarea cursului de studiu de drept contractual, la elaborarea manualelor pentru studenţi şi masteranzi, elaborarea broşurilor şi materialului informativ pentru persoanele vizate, în vederea dezvoltării deprinderilor de întocmire a contractelor de înstrăinare a bunurilor cu condiţia întreţinerii pe viaţă fără lacune şi inconvenienţe. Prin valoarea lor analitică, propunerile de lege ferenda au fost înaintate Ministerului Justiţiei al Republicii

Cuprins


1. ANALIZA EVOLUŢIEI INSTITUŢIEI ÎNSTRĂINĂRII BUNURILOR CU CONDIŢIA ÎNTREŢINERII PE VIAŢĂ ŞI IDENTIFICAREA PROBLEMELOR DE CERCETARE
 • 1.1. Reglementările privind instituţia înstrăinării bunurilor cu condiţia întreţinerii pe viaţă în legislaţia Republicii Moldova şi a statelor străine
 • 1.2. Studiul investigaţiilor ştiinţifice în materia instituţiei înstrăinării bunurilor cu condiţia întreţinerii pe viaţă în doctrina Republicii Moldova şi a altor state
 • 1.3. Formularea problemei de cercetare, identificarea scopului şi trasarea obiectivelor tezei
 • 1.4. Concluzii la Capitolul 1

2. CONCEPTUL INSTITUŢIEI ÎNSTRĂINĂRII BUNURILOR CU CONDIŢIA ÎNTREŢINERII PE VIAŢĂ, CA INSTITUŢIE DE DREPT CIVIL

 • 2.1. Geneza şi evoluţia instituţiei înstrăinării bunurilor cu condiţia întreţinerii pe viaţă
 • 2.2. Esenţa, natura şi conţinutul instituţiei înstrăinării de bunuri cu condiţia întreţinerii pe viaţă, ca instituţie de drept civil
 • 2.3. Caractertizarea particularităţilor şi specificul instituţiei înstrăinării de bunuri cu condiţia întreţinerii pe viaţă
 • 2.3.1. Însemnătatea şi particularităţile bunurilor aflate în proprietate privată în cadrul instituţiei privind înstrăinarea bunurilor cu condiţia întreţinerii pe viaţă
 • 2.3.2. Particularităţile condiţiei de întreţinere pe viaţă în cadrul instituţiei înstrăinării bunurilor cu condiţia întreţinerii pe viaţă
 • 2.3.3. Caractere juridice specifice ale înstrăinării de bunuri în cadrul instituţiei înstrăinării bunurilor cu condiţia întreţinerii pe viaţă
 • 2.4. Concluzii la Capitolul 2

3. PARTICILARITĂŢILE CONTRACTULUI PRIVIND ÎNSTRĂINAREA BUNURILOR CU CONDIŢIA ÎNTREŢINERII PE VIAŢĂ

 • 3.1. Noţiuni generale privind contractul de înstrăinare a bunurilor cu condiţia întreţinerii pe viaţă
 • 3.2. Caractere juridice specifice ale contractului de înstrăinarea bunurilor cu condiţia întreţinerii pe viaţă
 • 3.3.Valenţele contractului de înstrăinare a bunurilor cu condiţia întreţinerii pe viaţă de alte contracte care prezintă caracteristici asemănătoare
 • 3.4. Elementele contractului de înstrăinare a bunurilor cu condiţia întreţinerii pe viaţă
 • 3.4.1. Părţile contractului de înstrăinare a bunurilor cu condiţia întreţinerii pe viaţă
 • 3.4.2. Obiectul contractului de înstrăinare a bunurilor cu condiţia întreţinerii pe viaţă
 • 3.4.3. Forma contractului de înstrăinare a bunurilor cu condiţia întreţinerii pe viaţă
 • 3.4.4.Termenul contractului de înstrăinare a bunurilor cu condiţia întreţinerii pe viaţă
 • 3.5. Concluzii la Capitolul 3

4. EFECTELE CONTRACTULUI DE ÎNSTRĂINARE A BUNURILOR CU CONDIŢIA ÎNTREŢINERII PE VIAŢĂ: ASPECTE COMPARATIVE

 • 4.1. Conotorii analitice asupra efectelor contractului de înstrăinare a bunurilor cu condiţia întreţinerii pe viaţă
 • 4.1.1. Drepturile şi obligaţiunile beneficiarului în contractul de înstrăinare a unui bun cu condiţia întreţinerii pe viaţă
 • 4.1.2. Drepturile şi obligaţiunile dobânditorului în contractul de înstrăinare a bunurilor cu condiţia întreţinerii pe viaţă
 • 4.2. Rezoluţiunea contractului de înstrăinarea bunurilor cu condiţia întreţinerii pe viaţă
 • 4.3. Încetarea contractului de înstrăinarea bunurilor cu condiţia întreţinerii pe viaţă
 • 4.4. Concluzii la Capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI