Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Orientări stilistice în creaţia lui Vladimir Ciolac inspirată din genurile muzicii catolice


Autor: Gîrbu Ecaterina
Gradul:doctor în studiul artelor, culturologie
Specialitatea: 17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Irina Ciobanu-Suhomlin
doctor, profesor universitar, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice (AMTAP)
Instituţia: Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice (AMTAP)

Statut

Teza a fost susţinută pe 31 octombrie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 decembrie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document0.29 Mb / în română

Teza

CZU 75.071.1(478):783(043.2)

Adobe PDF document 3.09 Mb / în română
259 pagini


Cuvinte Cheie

Vladimir Ciolac, creaţia corală, tematica religioasă, genurile muzicii catolice, texte canonice, figurile muzical-retorice, varianta-model, modelare stilistică, compozitor din Republica Moldova

Adnotare

Structura tezei: Introducere, patru capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 235 denumiri, 149 de pagini ale textului de bază, 4 anexe inclusiv exemple muzicale, tabele structural-analitice, textele lucrărilor şi schiţă biografică a compozitorului V. Ciolac.

Domeniu de studiu: istoria muzicii naţionale – creaţiile cu tematica religioasă ale compozitorilor din Republica Moldova.

Scopul lucrării constă în cercetarea trăsăturilor stilistice ale creaţiilor cu tematica religioasă ale lui V. Ciolac, în baza caracteristicilor (parametrilor, tiparelor) principale ale genurilor muzicii catolice şi a tradiţiilor multiseculare de abordare componistică a acestora.

Obiectivele tezei cuprind: evaluarea canoanelor (invariantelor sau modelelor) de genuri eclesiastice în domeniul muzicii romano-catolice care se află în perimetrul intereselor de creaţie ale compozitorului V. Ciolac; dezvăluirea specificului de tratare a textului în lucrările spirituale ale compozitorului; identificarea parametrilor structurali, stilistici şi semantici în lucrările semnate de V. Ciolac, în procesul de analiză a opusurilor muzicale care aparţin genurilor liturgice şi extra-liturgice de cult creştin occidental, precum şi muzicii de concert; evidenţierea aportului compozitorului la îmbogăţirea repertoriului componistic autohton.

Problema ştiinţifică soluţionată în teză se referă la poetica muzical-istorică a muzicii spiritualreligioase şi rezidă în identificarea aspectelor generale legate de modelarea stilistică a genurilor muzicale de sorginte catolică în creaţia lui V. Ciolac, abordare ce a condus la definirea metodei sale componistice, în perspectiva evaluării aportului compozitorului la perpetuarea tradiţiilor muzicii religioase autohtone.

Noutatea ştiinţifică şi originalitatea constă în introducerea în circuit ştiinţific a unor lucrări muzicale noi semnate de V. Ciolac, în analiza opusurilor muzicale din punctul de vedere al canoanelor (invariantelor sau modelelor) de gen specifice tradiţiei eclesiastice catolice, în identificarea elementelor esenţiale de stil ale lucrărilor muzicale religioase. Este o primă încercare în muzicologia naţională de a argumenta utilizarea unei metode analitice în baza criteriului universal, cel al canonului de gen al muzicii romano-catolice, care a condiţionat o interpretare stilistică individuală a prototipurilor eclesiastice în lucrările compozitorului fiind orientată spre tradiţiile muzicii spirituale occidentale. Abordarea stilistică a permis extinderea cercetărilor ştiinţifice la nivelul caracterizării metodei componistice a autorului.

Semnificaţia teoretică. În baza analizei complexe a opusurilor cu tematică religioasă ale lui V. Ciolac, considerate din perspectiva interacţiunii canoanelor bisericeşti ale genurilor muzicii catolice, tradiţiilor istorice ale muzicii religioase universale şi realizărilor individuale ale compozitorului, teza aduce un aport în aprofundarea ştiinţifică a fenomenului muzicii religioase şi determinarea rolului acesteia în creaţia componistică contemporană. Cercetarea descoperă un cadru mai larg în direcţia studiilor interdisciplinare de profil umanistic, cu scopul investigării din punct de vedere istorico-cultural a proceselor din domeniul muzicii spirituale.

Valoarea aplicativă a tezei. Materialele şi rezultatele cercetării pot fi solicitate în cercetările istoriei muzicii naţionale, în practica concertistică şi uzul eclesiastic; ele pot fi folosite în predarea disciplinelor Istoria muzicii naţionale, Istoria muzicii religioase, Literatura corală, Formele muzicale, Istoria muzicii contemporane în diferite instituţii de învăţământ artistic.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Teza de doctor a fost discutată la şedinţele Catedrei Muzicologie şi compoziţie, în cadrul Seminarului ştiinţific de profil al AMTAP, şi pe data de 25.03.2016 a fost recomandată spre susţinere. Materialele tezei au fost aprobate în cadrul conferinţelor ştiinţifice naţionale şi internaţionale în anii 2012–2015, precum şi în 14 publicaţii ştiinţifice – 9 articole şi 5 rezumate.

Cuprins


1. DIMENSIUNEA ŞTIINŢIFICĂ A CREAŢIEI MUZICAL-RELIGIOASE REFLECTATĂ ÎN CERCETĂRILE MUZICOLOGICE
 • ţţţ
 • 1.1. Perspective metodologice privind creaţia componistică
 • de profil religios în muzicologia contemporană
 • 1.2. Creaţiile cu tematica religioasă ale lui Vladimir Ciolac în oglinda muzicologiei din Republica Moldova
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. REACTUALIZAREA TRADIŢIILOR MUZICII CATOLICE ÎN CREAŢIILE RELIGIOASE LEGATE DE CHIPUL MÂNTUITORULUI
 • 2.1. Interferenţe stilistice în Messe lui Vladimir Ciolac
 • 2.2. Requiemul de Vladimr Ciolac între tradiţie şi modernitate
 • 2.3. Abordarea contemporană a colindei în piesa pentru orchestra de coarde Noapte de Crăciun
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. PERPETUAREA CHIPULUI MAICII DOMNULUI ÎN GENURILE MUZICII CATOLICE ABORDATE DE VLADIMIR CIOLAC
 • 3.1. Repere stilistice în interpretarea modelului de gen în lucrarea Stabat Mater pentru cor şi orchestra de coarde
 • 3.2. Paralele stilistice de abordare a textului canonic în Magnificat pentru cor mixt solişti şi orchestra simfonică
 • 3.3. Imnuri marianice
 • 3.3.1 Tematica mariologică reflectată în creaţia Ave Maria de Vladimir Ciolac
 • 3.3.2 Salve Regina de Vladimir Ciolac – un exemplu contemporan de antifon marianic
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

4. SPAŢIUL SACRAL AL CREAŢIEI MUZICALE A COMPOZITORULUI V. CIOLAC: STILISTICA LUCRĂRILOR COMPUSE ÎN BAZA PSALMILOR
 • 4.1. Particularităţi stilistice în Psalmodia pentru orchestră
 • 4.2. Reconstruirea unor elemente ale genurilor muzicii catolice în creaţia psalmică a lui Vladimir Ciolac
 • 4.2.1. Laudate Dominum (Ps. 117) pentru cor mixt şi orgă
 • 4.2.2. Miserere (Ps. 51) pentru cor feminin a cappella
 • 4.3. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI