Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii din Republica Moldova: specificul întreprinderilor inovaționale


Autor: Viorica Cerbușca
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Galina Ulian
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 24 noiembrie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 decembrie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document1.04 Mb / în română

Teza

CZU 658.14/.15; 334.72.012.63/.64 (478) (043)

Adobe PDF document 3.33 Mb / în română
192 pagini


Cuvinte Cheie

IMM, inovație, acces la finanțare, surse de finanțare, deficit de finanțare, garanție financiară, capital de risc, microfinanțare, dezvoltare economică, investiții, granturi

Adnotare

Structura tezei: Teza de doctor a fost elaborată în cadrul catedrei “Finanțe și Asigurări” a ASEM și include adnotare, introducere, 3 capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografia din 141 titluri, 18 anexe, 133 pagini text de bază, 11 tabele, 45 figuri. Cercetările sunt reflectate în 9 publicații științifice (3,99 c.a) și un ghid practic.

Domeniul de studiu al tezei îl reprezintă finanțele întreprinderii, monedă și credit, dezvoltarea, finanțarea și inovarea în sectorul IMM.

Scopul lucrării: Autorul și-a trasat drept scop al cercetării dezvoltarea modelului eficient și durabil de facilitare a accesului la finanțare a întreprinderilor mici și mijlocii, inclusiv inovaționale, prin revizuirea și reconfigurarea viziunii existente privind susținerea sectorului IMM.

Obiectivele cercetării reprezintă: analiza interdependenței accesului la finanțare și gradului de dezvoltare a IMM; studierea politicilor și instrumentelor internaționale de susținere a dezvoltării IMM și elaborarea recomandărilor de adaptare a politicii de stat pentru facilitarea accesului la finanțare; analiza impactului mijloacelor bugetare alocate prin programul “Susținerea întreprinderilor mici și mijlocii” asupra facilitării accesului la finanțare; determinarea gradului de finanțare a întreprinderilor mici și mijlocii din Republica Moldova de către instituțiile clasice: sistemul bancar, de microfinanțare, leasing; explorarea oportunităților de implementare în Republica Moldova a instrumentelor financiare inovative; evaluarea activității Fondului de Stat de Garantare a Creditelor (FGC) din Republica Moldova, misiunea căruia reprezintă îmbunătățirea accesului la credite pentru IMM; analiza specificului întreprinderilor inovaționale și importanței accesului la finanțare pentru dezvoltarea acestora; elaborarea propunerilor de diversificare a instrumentelor de finanțare a IMM.

Noutatea și originalitatea științifică constă în: stabilirea corelației dintre conceptul de specializare inteligentă și dezvoltarea IMM inovaţionale; optimizarea instrumentelor financiare clasice și moderne pentru asigurarea accesului întreprinderilor mici și mijlocii la finanțare; configurarea modelului inovativ de finanțare a întreprinderilor mici și mijlocii din Republica Moldova; formularea propunerilor privind sporirea gradului de finanțare a întreprinderilor mici și mijlocii în baza rezultatelor chestionarului “Percepția antreprenorilor asupra accesului la finanțare”; elaborarea modelului de evaluare a gradului de implicare a întreprinderilor mici și mijlocii în activități inovaționale; configurarea instrumentului de eficientizare a activității Fondului de Stat de Garantare a Creditelor în vederea multiplicării mijloacelor bugetare alocate în scopul facilitării accesului la finanțare a întreprinderilor mici și mijlocii.

Problema științifică importantă soluționată în domeniul de cercetare constă în elaborarea unei viziuni moderne cu privire la facilitarea accesului la finanțare pentru întreprinderile mici și mijlocii, inclusiv inovaționale, bazată pe optimizarea instrumentelor financiare clasice, configurarea instrumentelor și modelelor de finanțare inovative, formularea setului de indicatori de evaluare a gradului inovațional în întreprinderile din ţară, fapt care a condus la revizuirea abordării existente cu privire la finanțare, implicând, în acest proces, instituţiile financiare, mediul de afaceri, statul.

Semnificația teoretică a tezei derivă din dezvoltarea conceptelor privind îmbunătățirea accesului la finanțare a IMM, elaborarea metodologiei de evaluare a angajării întreprinderilor în activități inovaționale, configurarea modelului inovativ de finanțare a întreprinderilor mici și mijlocii din Republica Moldova.

Valoarea aplicativă a lucrării este reprezentată de instrumentele financiare internaționale adaptate de către autor pentru îmbunățirea accesului la finanțare a IMM din țară, inclusiv care implementează inovații (finanțarea alternativă, facilități fiscale, fond cu capital de risc); modelul de optimizare a activității Fondului de Stat de Garantare a Creditelor. Concluziile și recomandările autorului ar putea sta la baza unor analize și cercetări ulterioare.

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele cercetării au fost acceptate a fi implementate de către Ministerul Economiei al Republicii Moldova și ICS “Total Leasing and Finance” SA. Concomitent, având o valoare aplicativă, aceasta ar putea fi utilizată de antreprenori pentru a determina care sunt cele mai eficiente oportunități de finanțare.