Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Finanțarea sistemului de ocrotire a sănătății în Republica Moldova


Autor: Tatiana Moroi
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Galina Ulian
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 25 noiembrie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 decembrie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document0.93 Mb / în română

Teza

CZU 336.5:614.2(478) (043)

Adobe PDF document 3.43 Mb / în română
143 pagini


Cuvinte Cheie

capitalul sănătății, surse de finanțare, mecanism financiar al sistemului de ocrotire a sănătății, cheltuieli pentru ocrotirea sănătății, conturi de economii pentru sănătate

Adnotare

Structura tezei: teza este alcătuită din: introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 133 de titluri, 16 anexe, 110 de pagini text de bază, inclusiv 23 de figuri, 9 tabele și 13 formule. Rezultatele cercetării sunt publicate în 25 lucrări științifice, cu un volum de 9,54 coli de autor.

Domeniul de studiu: Finanțe, Asigurări medicale, Asigurări sociale.

Scopul lucrării: constă în identificarea instrumentelor financiare moderne de acumulare a resurselor financiare pentru perfecționarea procesului de finanțare a sistemului de ocrotire a sănătății în Republica Moldova.

Obiectivele lucrării: studierea conceptelor privind sistemul de ocrotire a sănătății; dezvoltarea conceptului capitalului sănătății pentru condițiile reale din Republica Moldova; analiza modelelor de finanțare a sistemelor de sănătate și compararea acestora cu sistemul autohton; analiza practicilor internaționale și naționale cu scopul identificării surselor de finanțare moderne a sistemului de ocrotire a sănătății; analiza cheltuielilor totale pentru ocrotirea sănătății și structura acestora în Republica Moldova; dezvoltarea conceptului mecanismului financiar prin aplicarea la sistemul de ocrotire a sănătății; determinarea necesarului de finanțare al sistemului de ocrotire a sănătății în baza corelației cheltuielilor totale pentru ocrotirea sănătății și factorii de influență; argumentarea necesității aplicării instrumentelor financiare moderne de atragere a resurselor financiare în sectorul ocrotirii sănătății; formularea propunerilor privind îmbunătățirea finanțării sistemului de ocrotire a sănătății în Republica Moldova.

Noutatea și originalitatea științifică: dezvoltarea conceptului sistem de ocrotire a sănătății în vederea valorificării capitalului sănătății; dezvoltarea și fundamentarea din punct de vedere științific a mecanismului financiar al sistemului de ocrotire a sănătății; elaborarea modelelor econometrice în scopul corelării cheltuielilor pentru ocrotirea sănătății cu factorii de influență; elaborarea metodologiei calculării taxei pe viciu și determinarea volumului resurselor financiare acumulate prin instituirea acesteia; elaborarea metodologiei de creare a fondurilor de sănătate prin formarea conturilor de economii în sănătate.

Problema științifică importantă soluționată în domeniul cercetat constă în dezvoltarea și adaptarea mecanismului financiar al sistemului de ocrotire a sănătății care a permis evidențierea instrumentelor financiare de acumulare a resurselor financiare suplimentare în vederea perfecționării finanțării sistemului de ocrotire a sănătății în Republica Moldova.

Semnificația teoretică și valoarea aplicativă a lucrării: rezidă în dezvoltarea conceptelor privind sistemul de ocrotire a sănătății, capitalul sănătății; sistematizarea modelelor de finanțare prin evidențierea finanțării publice și private a sistemului de ocrotire a sănătății, precum și fundamentarea din punct de vedere științific a mecanismului financiar al sistemului de ocrotire a sănătății. Prin utilizarea modelelor econometrice cercetarea reprezintă un instrument bogat de cuantificare, analiză, și decizie pentru cei interesați în finanțarea sistemului de ocrotire a sănătății. Elaborarea analizei comparative privind nivelul finanțării sistemului de ocrotire a sănătății prin prisma unei noi abordări a clasificării modelelor de finanțare a sistemului de ocrotire a sănătății pe plan internațional; elaborarea metodologiei calculării taxei pe viciu; elaborarea propunerilor privind organizarea sistemului multi-pilon de ocrotire a sănătății prin crearea fondurilor de sănătate.

Implementarea rezultatelor științifice: Cele mai importante rezultate ale cercetării au fost acceptate spre implementare în cadrul Ministerului Sănătății al Republicii Moldova, Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova și în activitatea didactică din cadrul ASEM.