Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Abordări metodice privind implementarea noilor tehnologii informaţionale în procesul de studiere a disciplinei universitare „Tehnici de programare”


Autor: Globa Angela
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Liubomir Chiriac
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol
Instituţia: Universitatea de Stat din Tiraspol

Statut

Teza a fost susţinută pe 25 noiembrie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 decembrie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document0.91 Mb / în română

Teza

CZU 37.016.046:004(043.3)

Adobe PDF document 6.06 Mb / în română
211 pagini


Cuvinte Cheie

tehnici de programare, model pedagogic, noi tehnologii informaționale (NTI), strategii interactive, tabla interactivă, sistem de evaluare interactivă, competențe de programare

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 204 titluri, 14 anexe, 141 pagini de text de bază, 53 figuri, 29 tabele. Rezultatele obținute sunt publicate în 13 lucrări științifice.

Domeniul de studii: Științe pedagogice. Didactica informaticii.

Scopul cercetării: fundamentarea teoretică şi elaborarea unui model pedagogic de studiere a cursului universitar Tehnici de programare prin intermediul NTI.

Obiectivele cercetării: (1) Analiza avantajelor оfеritе de NTI și аrgumentаrеа utilității implementării NTI în аriа didactică universitară; (2) Elaborarea modelului pedagogic axat pe implementarea NTI în procesul didactic și ajustarea acestuia pe modelul cursului Tehnici de programare; (3) Argumentarea reperelor metodologice de aplicare a modelului pedagogic în studierea disciplinei universitare Tehnici de programare; (4) Perfecţionarea complexului instructiv-metodic la disciplina Tehnici de programare, cu implementarea NTI; (5) Validarea prin experiment pedagogic а eficienței modelului pedagogic elaborat orientat spre optimizarea procesului didactic prin valorificarea NTI în procesul de studiu a cursului universitar Tehnici de programare. Noutatea și originalitatea științifică a lucrării constă în fundamentarea conceptuală a modelului pedagogic de proiectare și realizare a cursului Tehnici de programare prin implementarea NTI. Problema ştiinţifică rezolvată rezidă în determinarea fundamentelor teoretice şi metodologice ale eficientăzării procesului de studiere a disciplinei universitare Tehnici de programare, fapt ce a condus la fundamentarea teoretică şi elaborarea unui model pedagogic de studiere a cursului universitar Tehnici de programare prin intermediul NTI orientat spre procesul de formare inițială a competențelor profesionale ale viitoarelor cadre didactice și specialiști din domeniile Informaticii și Tehnologiilor Informaționale (TI).

Importanţa teoretică a lucrării: constă în studierea impactului produs de NTI aplicate în procesul de studiere a cursului universitar Tehnici de programare asupra formării iniţiale a viitorilor specialiști în domeniile Informaticii și TI.

Valoarea aplicativă a lucrării rezultă din metodologia elaborată și posibilitatea implementării ei în cadrul cursului universitar Tehnici de programare în scopul formării inițiale a specialiștilor în domeniul Informaticii și TI.

Implementarea rezultatelor științifice: metodologia elaborată este utilizată în predarea cursului universitar Tehnici de Programare În cadrul facultății Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale din cadtul Universității de Stat din Tiraspol.

Cuprins


1 ABORDĂRI DIDACTICE MODERNE DE IMPLEMENTARE A TIC ÎN PROCESUL DE STUDIERE A CURSULUI UNIVESITAR „TEHNICI DE PROGRAMARE”
 • 1.1 Tendinţe şi paradigme noi în procesul didactic raportate la TIC
 • 1.2 Aspecte didactice privind studierea disciplinei universitare „Tehnici de programare” în alte ţări. Studiu comparativ
 • 1.3 Evoluţia calitativă a procesului de studiere a Informaticii în învățământul universitar și preuniversitar din Republica Moldova
 • 1.4 Necesitatea reexaminării tehnologiilor didactice utilizate în studierea conceptelor şi tehnicilor de programare
 • 1.5 Concluzii la capitolul 1

2 MODELUL PEDAGOGIC ȘI METODOLOGIA DE INTEGRARE A NOILOR TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE ÎN PROCESUL DIDACTIC LA DISCIPLINA UNIVERSITARĂ „TEHNICI DE PROGRAMARE”
 • 2.1 Analiza didactico-istorică de utilizare a TIC în procesul educațional
 • 2.2 Elaborarea modelului pedagogic de predare-învăţare-evaluare al cursului universitar Tehnici de programare prin implementarea NTI
 • 2.3 Metodologia utilizării modelului elaborat
 • 2.3.1 Competențe, finalități de studii, principii, strategii didactice dezvoltate și aplicate în formarea inițială a studenților în cadrul cursului universitar Tehnici de programare
 • 2.3.2 Aspecte metodologice privind utilizarea tablei interactive în procesul didactic
 • 2.3.3 Metode, mijloace şi abordări didactice în predarea-învăţarea-evalaurea unităţilor de învăţare din cursul universitar Tehnici de programre
 • 2.4 Concluzii la capitolul 2

3 ARGUMENTAREA EXPERIMENTALĂ A EFICIENȚEI MODELULUI PEDAGOGIC ŞI A METODOLOGIEI ELABORATE
 • 3.1 Descrierea experimentului pedagogic
 • 3.1.1 Experimentul de constatare
 • 3.1.2 Experimentul de formare
 • 3.2 Analiza statistică a rezultatelor experimentale
 • 3.3 Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI