Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Rolul organizațiilor neguvernamentale în implementarea politicii sociale a Republicii Moldova


Autor: Horozov Serghei
Gradul:doctor în sociologie
Specialitatea: 22.00.04 - Structură socială, instituţii şi procese sociale
Anul:2017
Conducător ştiinţific: Vladimir Blajco
doctor habilitat, conferenţiar cercetător, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice

Statut

Teza a fost susţinută pe 15 decembrie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 16 februarie 2017

Autoreferat

Adobe PDF document0.86 Mb / în română
Adobe PDF document1.57 Mb / în rusă

Teza

CZU 316.334: 061.2 (478) (043.3)

Adobe PDF document 3.00 Mb / în rusă
0 pagini


Cuvinte Cheie

organizații neguvernamentale (ONG-uri); al treilea sector; politică socială; societatea civilă; stat; organizațiile sociale; afaceri - structuri; media

Adnotare

Teză de doctorat pentru gradul de doctor în sociologie, specialitatea: 541.02 - Structura socială, procese și instituții sociale. Chișinău, 2016.

Structura tezei: lucrarea conține o introducere, patru capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 226 surse, 149 pagini de text de bază, 6 anexe, 12 desene și 16 tabele. Rezultatele cercetărilor efectuate de autor, sunt prezentate în 12 lucrări științifice, în volum de 3,9 coli editoriale.

Scopul cercetării: de a analiza activităţile organizaţiilor neguvernamentale din ţară şi de a identifica modalităţile de optimizare eficientă a acestora în punerea în aplicare a politicii sociale în societatea moldovenească modernă.

Domeniul de studiu: structura socială, institute și procese sociale.

Obiective. Identificarea particularităţilor procesului de constituire a organizațiilor neguvernamentale din Republica Moldova la etapa actuală. Examinarea principalelor direcţii de activitate, tendinţele şi perspectivele dezvoltării organizaţiilor neguvernamentale privind punerea în aplicare a politicii sociale în societatea moldovenească. Determinarea nivelului de conștientizare, implicare și încredere a publicului în organizațiile neguvernamentale ca o garanție a creșterii activismului acestora în implementarea politicii sociale. Identificarea particularităţilor privind interacțiunea organizațiilor neguvernamentale cu alte instituții sociale în soluţionarea problemelor sociale. Identificarea caracteristicilor dezvoltării organizațiilor neguvernamentale regionale și impactul acestora asupra implementării obiectivelor de politică socială (pe exemplul regiunilor sudice ale Republicii Moldova). Elaborarea recomandărilor științifice pentru organizațiile neguvernamentale și structurile guvernamentale în domeniul politicii sociale, ținând cont de experiența internațională.

Noutatea și originalitatea științifică a lucrării. S-au elaborat noi abordări teoretice și metodologice privind rolul organizațiilor neguvernamentale privind punerea în aplicare a politicilor sociale ale societății moldovenești contemporane; s-au stabilit și s-au identificat principalii indicatori de evaluare a activității lor în cadrul condițiilor regionale; au fost examinate principalele tendințe în dezvoltarea organizațiilor neguvernamentale; s-au stabilit căile eficiente de sporire a rolului lor în politica socială.

Soluţionarea prin cercetare a unei probleme ştiinţifice actuale importante. S-a efectuat o abordare complexă a activităților organizațiilor neguvernamentale și s-a relevat rolul lor în implementarea obiectivelor politicii sociale a Republicii Moldova în raport cu alte instituții sociale. S-au evidenţiat căile privind creșterea eficienței organizațiilor neguvernamentale autohtone în domeniul politicii sociale, în baza metodologiei de cercetare, elaborate de autor, luând în considerare cele mai bune practici internaționale.

Semnificația teoretică a studiului se exprimă prin faptul că aceste rezultate obţinute completează și concretizează cunoștințele științifice privind activitățile organizațiilor neguvernamentale și a altor instituții sociale privind punerea în aplicare a politicii sociale.

Valoarea aplicativă a lucrării. Materialele cercetării oferă consultanță științifică organizațiilor neguvernamentale și autorităților publice pentru punerea în aplicare efectivă a obiectivelor politicii sociale în Moldova, precum și a modalităților de a influența acest proces. Ele pot fi utilizate pentru elaborarea materialelor didactice în domeniul structuri sociale, instituţiilor și proceselor sociale."

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele cercetării sunt utilizate de către autor în procesul predării cursurilor universitare: "Sociologia" și "Metodologia cercetării sociale" în anii 2008-2016 la Universităţile de Stat din Comrat și din Taraclia din Republica Moldova; în activitatea organizațiilor neguvernamentale ("Institutul pentru Democrație”, „LADOM”, „Clinica Juridică”, m. Comrat).

Cuprins


1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕМЫ
 • 1.1.Неправительственные организации как институт формирования гражданского общества
 • 1.2. Деятельность неправительственных организаций в социальной политике государства (теоретические концепции)
 • 1.3. Исследование неправительственных организаций в Республике Молдова
 • 1.4. Выводы к главе 1.

2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
 • 2.1. Концептуальные основы исследования
 • 2.2. Формирование эмпирической базы исследования
 • 2.3. Выводы к главе 2.

3. СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА: ОСОБЕННОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ
 • 3.1. Особенности формирования третьего сектора в стране
 • 3.2. Устойчивость неправительственных организаций Республики Молдова
 • 3.3. Направления деятельности современных неправительственных организаций в реализации социальной политики Молдовы
 • 3.4. Выводы к главе 3

4. НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ КАК СУБЪЕКТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
 • 4.1. Активное участие населения в деятельности неправительственных организаций - залог эффективной реализации социальной политики
 • 4.2. Сотрудничество неправительственных организаций с другими социальными институтами
 • 4.3. Региональные особенности деятельности неправительственных организаций в реализации социальной политики (на примере юга Молдовы)
 • 4.4. Выводы к главе 4

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ