Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Atributele de identificare ale persoanei fizice şi rolul organelor de stare civilă în domeniu


Autor: Ţaranu Ludmila
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
Anul:2017
Conducător ştiinţific: Valentina Cebotari
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice

Statut

Teza a fost susţinută pe 22 decembrie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 16 februarie 2017

Autoreferat

Adobe PDF document0.72 Mb / în română

Cuvinte Cheie

persoană fizică, atribute de identificare, organe de stare civilă, nume de familie, prenume, domiciliu, drepturile copilului, adopţie, subiect de drept, capacitate juridică.

Adnotare

Domeniul de studiu al tezei: dreptul familiei

Scopul și obiectivele lucrării se materializează prin cercetarea, în esență, a instituției atributelor de identificare ale persoanei fizice, orientându-ne spre identificarea persoanei fizice prin nume, domiciliu, stare civilă, prin înscrierea acestora în componența actelor de stare civilă înregistrate de către organele de stare civilă. Analizând prevederile legislației actuale și a concepțiilor doctrinare, ne-am propus să completăm literatura juridică de specialitate cu un studiu care să reflecte modalitatea de organizare a instituțiilor de stare civilă, procesul de înregistrare a actelor de stare civilă, precum și particularitățile exercitării funcțiilor în materie de stare civilă de către oficiile stare civilă. În urma cercetărilor efectuate și în contextul subiectelor enumerate mai sus, am venit cu propunerea privind introducerea definiției de „stare civilă” și perfecționarea continuă a activității organelor care asigură înregistrarea de stat a actelor de stare civilă.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a lucrării constă în faptul că reprezintă o cercetare minuțioasă a activității organelor de stare civilă în determinarea naturii juridice și caracterelor juridice ale atributelor de identificare ale persoanei fizice. Studiul efectuat conferă acestei instituții o importanță deosebită, fiind tratată sub diverse aspecte: atât ca atribute (calități), cât și ca înscrisuri (acte de stare civilă) de individualizare ale persoanei fizice. Elementul novator se exprimă prin studierea tendințelor actuale în activitatea organelor de stare civilă, însoțită de abordarea unor spețe care reflectă probleme atestate în procesul de înregistrare de stat a actelor de stare civilă şi totodată, căile de soluţionare ale acestora.

Problema ştiinţifică rezidă în determinarea particularităților ce vizează procesul de înregistrare a atributelor de identificare ale persoanei fizice (numele, domiciliul, starea civilă) de către organele de stare civilă, având ca efect stabilirea locului și rolului actelor de stare civilă în materia dreptului privat al Republicii Moldova. Aceasta ne-ar permite de a demonstra necesitatea studierii instituției înregistrării actelor de stare civilă de către teoreticienii și practicienii din domeniul dreptului familiei, în conjunctura în care aceștia au ca sarcină de a fixa acele acte și fapte juridice care creează, modifică sau sting, în condițiile legii, starea civilă a persoanei fizice. În urma investigaţiei efectuate, depistării unor lacune în legislaţie şi practică, a fost creată o bază teoretică cu propuneri de lege ferenda, în scopul perfecționarii și completării cadrului legislativ.

Semnificaţia teoretică, valoarea aplicativă a lucrării constă în studierea procedurii de înregistrare a actelor de stare civilă, acestea fiind pilonii primordiali în individualizarea persoanei fizice, precum și cercetarea conceptelor de stare civilă, care nu cunosc o tratare deosebită în literatura de specialitate, iar concluziile și propunerile de lege ferenda înaintate pot fi eficiente în ameliorarea legislației din domeniu.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Concluziile, recomandările și propunerile din lucrarea dată pot fi utilizate la modificarea și completarea legislației în vigoare a Republicii Moldova, la întregirea literaturii naționale de domeniu, precum și la utilizarea în activitatea didactică din instituțiile de învățământ, dar și la dezvoltarea științei în domeniul identificării persoanei fizice și ale organelor de stare civilă.

Cuprins


INTRODUCERE

1. ANALIZA SITUAŢIEI ŞTIINŢIFICE ÎN DOMENIUL DE CERCETARE

 • 1.1. Poziţia doctrinei privind atributele de identificare ale persoanei fizice
 • 1.2. Direcţiile de cercetare ale situaţiei ştiinţifice privind instituţia persoanei fizice
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. CONCEPTE JURIDICE PRIVIND PERSOANA FIZICĂ ŞI ATRIBUTELE DE IDENTIFICARE ALE ACESTEIA

 • 2.1. Aspecte legale şi conceptuale privind identificarea persoanei fizice
 • 2.2. Natura juridică a atributelor de identificare ale persoanei fizice
 • 2.3. Caracterele juridice ale atributelor de identificare ale persoanei fizice
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. ROLUL ORGANELOR DE STARE CIVILĂ ÎN INDIVIDUALIZAREA PERSOANEI FIZICE

 • 3.1. Procedura de înregistrare a actelor de stare civilă
 • 3.1.1. Înregistrarea actului de naştere - temei de stabilire a filiaţiei copilului
 • 3.1.2. Actul de căsătorie - mijloc de probă al încheierii căsătoriei
 • 3.1.3. Întocmirea actului de divorţ - mecanism de desfacere a căsătoriei
 • 3.1.4. Înregistrarea actului de schimbare a numelui de familie şi/sau a prenumelui
 • 3.1.5. Înregistrarea actului de deces - încetarea existenţei persoanei fizice ca subiect de drept
 • 3.2. Starea civilă - cumulul atributelor de identificare
 • 3.3. Domiciliul şi reşedinţa - modalităţi de localizare ale persoanei fizice în spaţiu
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI