Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Migraţia elementelor nutritive şi rolul lor în ecosistemele fluviului Nistru şi râului Prut


Autor: Borodin Natalia
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 03.00.18 - Hidrobiologie, ihtiologie
Anul:2017
Conducător ştiinţific: Elena Zubcov
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul de Zoologie
Instituţia: Institutul de Zoologie

Statut

Teza a fost susţinută pe 23 decembrie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 16 februarie 2017

Autoreferat

Adobe PDF document1.63 Mb / în română

Teza

CZU 574.523(478:282.247.314)(043.2)

Adobe PDF document 3.29 Mb / în română
143 pagini


Cuvinte Cheie

element biogen, fosfor, azot, siliciu, migrare biogenă, monitoring, poluare, Nistru, Prut.

Adnotare

Domeniu de studiu: ihtiologie, hidrobiologie. Scopul lucrării: constă în cercetarea complexă a dinamicii migrației și rolului macroelementelor biogene (compușii N, P, Si) și microelementelor nutritive (Se, Co, Mn, Fe) în ecosistemele fl. Nistru și r. Prut, ţinând cont de complexul factorilor naturali şi antropici și vizînd aspectele de monitorizare și valorificare durabilă a resurselor acvatice.

Obiectivele cercetării: cercetarea migrației compușilor de N (NNH4+, N-NO2-, N-NO3-), P (Pmin, Porg), Si în fl. Nistru şi r. Prut; stabilirea legităților și nivelului de acumulare a Se, Co, Mn, Fe în hidrobionţi și determinarea importanței lor în sporirea productivității piscicole; evaluarea rolului factorilor naturali și antropici în migrația elementelor biogene în special a N şi P în funcţionarea ecosistemelor acvatice investigate; determinarea coeficientului de acumulare şi rolul unor specii de hidrobionți în procesul de migraţie; estimarea calităţii apei; elaborarea recomandărilor practice privind monitorizarea și valorificarea durabilă a resurselor acvatice.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: în premieră a fost efectuat un studiu complex al dinamicii multianuale, spaţiale și sezoniere a compușilor de N, P, Si în fl.Nistru și r.Prut; stabilite dependențe funcționale dintre concentrația Ptot și efectivul bacteriilor saprofite; dintre conţinutul Si și biomasa algelor diatomee; dintre nivelul de acumulare a P și lungimea corpului unor moluște, descrise cantitativ legitățile de acumulare ale Se, Co, Mn, Fe în hidrobionţi; specificată influența Se, Co, Co+Mn, Co+Fe, Mn+Fe asupra dezvoltării peștilor în ontogeneza timpurie și elaborat un procedeu de intensificare a dezvoltării bazei trofice naturale în heleşteie.

Problema științifică importantă soluționată constă în fundamentarea științifică a migrației macro- și microelementelor nutritive, transformării și rolului lor în funcționarea ecosistemelor acvatice, fapt care a condus la evidențierea importanței acestor substanțe în procesele de eutrofizare a ecosistemelor acvatice, stabilirea efectelor stimulatoare și a celor de inhibare a microelementelor nutritive, determinarea toleranței organismelor acvatice, pentru utilizarea lor ulterioară la elaborarea propunerilor științifice privind sporirea productivității piscicole și valorificării raționale a ecosistemelor acvatice.

Semnificația teoretică: este realizat un monitoring științific complex multianual asupra migrației macro- și microelementelor nutritive în dependenţă de factorii naturali și antropici, apreciată calitatea apei și nivelul de eutrofizare a ecosistemelor fl. Nistru și r. Prut. Sunt stabilite legitățile de acumulate și influența unor elemente nutritive asupra hidrobionților ca temei fundamental pentru determinarea toleranței organismelor acvatice, descifrarea legităților funcționării ecosistemelor acvatice și dirijarea producțivității hidrobiocenozelor.

Valoarea aplicativă:metodologia de monitorizare este parte componentă a 2 îndrumare ştiinţifico-metodice; este elaborat și obţinut un brevet de invenţie.

Implementarea rezultatelor: sunt utilizate de Ministerul de Mediu în realizarea Strategiei conservării biodiversităţii, gestionării districtului bazinului hidrografic Dunărea-Prut şi Mării Negre; procedeul brevetat este apreciat cu medalie de aur și este implementat la Întreprinderea Individuală.

Cuprins


INTRODUCERE

1. IMPORTANŢA ELEMENTELOR NUTRITIVE ÎN FUNCŢIONAREA ECOSISTEMELOR ACVATICE ŞI ROLUL FACTORILOR NATURALI ŞI ANTROPICI ÎN MIGRAȚIA LOR

 • 1.1. Importanţa elementelor nutritive în ecosistemele acvatice
 • 1.2. Cercetările hidroecologice ale ecosistemelor acvatice în Republica Moldova
 • 1.3. Factorii naturali şi antropici determinanţi în migraţia elementelor nutritive în fl. Nistru și r. Prut
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIALE ȘI TEHNICI ANALITICE DE CERCETARE

 • 2.1. Obiectul de studiu şi schema amplasării staţiilor de prelevare a probelor
 • 2.2. Metodologia și tehnicile analitice de investigație
 • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3. DINAMICA, MIGRAŢIA ŞI ROLUL COMPUŞILOR DE AZOT, FOSFOR ŞI SILICIU ÎN ECOSISTEMELE FL.NISTRU ŞI R.PRUT

 • 3.1. Dinamica, migrația şi rolul compuşilor de azot în ecosistemele în fl. Nistru şi r. Prut
 • 3.2. Dinamica, migrația şi rolul compuşilor de fosfor în fl.Nistru şi r.Prut
 • 3.3. Dinamica siliciului în sistemul apă-sedimente subacvatice
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3.

4. DINAMICA ŞI IMPORTANŢA MICROELEMENTELOR NUTRITIVE ÎN PROCESELE PRODUCŢIONALE A ECOSISTEMELOR ACVATICE

 • 4.1. Dinamica microelementelor în apele fl.Nistru și r. Prut și nivelul lor de acumulare în hidrobionți
 • 4.2. Acumularea microelementelor biogene și rolul lor în ontogeneza peștilor
 • 4.3. Posibilitatea utilizării microelementelor nutritive în acvacultură
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI