Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Coloniile bulgarilor în Basarabia (anii 1806-1856)


Autor: Duminica Ivan
Gradul:doctor în istorie
Specialitatea: 07.00.02 - Istoria românilor (pe perioade)
Anul:2017
Conducător ştiinţific: Ion Gumenâi
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 aprilie 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 31 mai 2017

Autoreferat

Adobe PDF document0.53 Mb / în română

Teza

CZU 94(=163.2)(478)(043.3)

Adobe PDF document 2.33 Mb / în română
201 pagini


Cuvinte Cheie

Basarabia, Imperiul Rus, Bugeac, colonizare, bulgari

Adnotare

Structura tezei: Introducere, patru capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie (365 titluri), 157 pagini text de bază (fără bibliografie), 8 tabele.

Domeniul de studiu: Istoria românilor (pe perioade)

Scopul lucrării constă în studierea complexă a proceselor de emigrare şi a dezvoltării social-economice şi spiritual-educaţionale a bulgarilor în Basarabia la începutul secolului al XIX-lea.

Obiectivele lucrării rezidă în: analiza cauzelor care au dus la emigrarea bulgarilor din Imperiul Otoman în Basarabia; identificarea centrelor din care bulgarii emigrau din ţara de baştină; analiza statutului juridic al emigranţilor de la sud de Dunăre în Imperiul Rus; studierea principalelor sfere de activitate economică din coloniile bulgare; cercetarea vieţii bisericeşti şi a învăţământului în coloniile bulgare în prima jumătate a secolului al XIX-lea.

Noutatea ştiinţifică a lucrării constă în elucidarea complexă a problemei colonizării sudului Basarabiei de către etnicii bulgari, a dezvoltării coloniilor bulgare sub aspect social-economic şi spiritual.

Problema ştiinţifică soluţionată constă în elucidarea situației coloniilor bulgare din Basarabia în perioada anilor 1806-1812, fapt care a condus la completarea subiectului de cercetare cu date noi despre dezvoltarea social-economică și spirituală a coloniștilor, permițând valorizarea materialului documentar referitor la tema cercetată.

Valoarea teoretică. Rezultatele obţinute vor сontribui la includerea în circuitul ştiinţific a unor date și viziuni noi referitor la premizele colonizării, la relaţiile dintre populaţia baştinaşă şi colonişti, la migraţia internă în cadrul Basarabiei a bulgarilor etc.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în faptul că informaţia poate fi utilizată la realizarea unor articole şi studii monografice, la elaborarea manualelor pentru ciclul gimnazial şi liceal, precum şi a cursurilor speciale pentru instituţiile de învăţământ superior referitoare la istoria Basarabiei.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele ştiinţifice au fost implementate prin publicarea a 10 articole şi prezentarea rezultatelor obţinute în cadrul unor conferinţe naţionale şi internaţionale. 5

Cuprins


1. ISTORIOGRAFIA ŞI SURSELE ISTORICE REFERITOARE LA COLONIILE BULGARE DIN BASARABIA ÎN PRIMA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XIX-LEA
 • 1.1. Istoriografia privind coloniştii bulgari din Basarabia
 • 1.2. Sursele istorice
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. EMIGRAREA BULGARILOR ÎN BASARABIA ÎN PRIMA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XIX-LEA
 • 2.1. Premisele emigrării bulgarilor din Imperiul Otoman la sfârşitul sec. al ХVІІІ-lea – începutul sec. al XIX-lea
 • 2.2. Emigrarea bulgarilor în regiunea dintre Nistru şi Prut în perioada războiului ruso-turc din 1806-1812
 • 2.3. Migraţia internă a bulgarilor din Basarabia în perioada anilor 1812-1828
 • 2.4. Colonizarea Basarabiei de Sud de către bulgari în timpul şi după războiul ruso-turc din 1828-1829
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. DEZVOLTAREA SOCIAL-ECONOMICĂ A COLONIŞTILOR BULGARI ÎN BASARABIA (1812-1856)
 • 3.1. Statutul coloniştilor bulgari în Basarabia în componenţa Imperiului Rus
 • 3.2. Rolul bulgarilor în viaţa economică a Sudului Basarabiei
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3

4. BISERICA ŞI ÎNVĂŢĂMÂNTUL ÎN COLONIILE BULGARE BASARABENE ÎN PRIMA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XIX-LEA
 • 4.1. Influenţa bisericii asupra vieţii spirituale a bulgarilor din Basarabia
 • 4.2. Sistemul de învăţământ în coloniile bulgare
 • 4.3. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI