Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Declararea în dreptul vamal al Republicii Moldova


Autor: ROTUNDU Edgar
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
Anul:2017
Conducător ştiinţific: Grigore Rusu
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 aprilie 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 31 mai 2017

Autoreferat

Adobe PDF document0.45 Mb / în română

Teza

CZU 339.543:349 (478)

Adobe PDF document 0.37 Mb / în română
167 pagini


Cuvinte Cheie

declarare vamală, declarare electronică, activitate economică externă, declarație vamală în detaliu, Organizaţia Mondială a Comerţului, Convenţia de la KYOTO, mărfuri, vămuire, sisteme informaționale

Adnotare

Structura tezei: introducere, 3 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 164 surse, 4 anexe, 143 pagini text de bază. Rezultatele obținute sunt publicate în 10 lucrări științifice.

Domeniul de studiu: Instituția declarării vamale ca parte componentă a dreptului vamal.

Scopul și obiectivele tezei. Scopul general al tezei rezidă în cercetarea complexă a instituţiei declarării vamale prin determinarea conceptului de declarare vamală, a formelor acesteia, a procedurii de efectuare a declarării vamale de către fiecare categorie de subiecți în parte, a sistemelor informaționale utilizate la realizarea declarației electronice, precum și în formularea recomandărilor practice menite să eficientizeze operativitatea operațiunii de declarare vamală. În vederea realizării acestui scop, au fost stabilite următoarele obiective: (a) identificarea și definirea conceptului de „declarare vamală”; (b) analiza cadrului juridic național și internațional în domeniul declarării vamale; (c) identificarea aspectelor definitorii ale procedurii declarării vamale; (d) analiza declarării înfăptuite de persoanele fizice și de persoanele juridice pe teritoriul Republicii Moldova; (e) analiza scopului și formelor declarației vamale; (f) analiza experienței naționale și internaționale privind tehnologiile informaționale utilizate în procesul de declarare vamală; (g) determinarea premiselor juridice ale implementării mecanismului de declarare vamală electronică care să faciliteze ajustarea legislației naționale la legislația vamală a UE.

Noutatea și originalitatea științifică a rezultatelor obținute constă în faptul că, pornind de la necesitățile actuale de aplicare a legislației de către organele vamale ale Republicii Moldova și de la abordările teoretice ale relațiilor de drept în domeniul declarării vamale, a fost realizată o cercetare complexă a instituției declarării vamale vederea evidenţierii trăsăturilor definitorii ale procedurii de realizare a declarării vamale, a formelor acesteia şi, în special, a procedurii electronice de declarare, a sistemelor informaționale utilizate în activitatea vamală, precum și a identificării problemelor în dezvoltarea mecanismului de reglementare juridică a declarării vamale, ceea ce a permis obținerea unui șir de rezultate științifice noi.

Problema științifică importantă soluționată în domeniu constă în fundamentarea științifică a instituției declarării vamale în vederea determinării conceptului de declarare vamală, a formelor declarării vamale și descrierii detaliate, în baza reglementărilor naționale și internaționale, a procedurii de declarare vamală, inclusiv a declarării vamale electronice, prin prisma sistemelor informaționale implementate, fapt ce a condus la clarificarea pentru teoreticieni și practicieni a unor aspecte problematice în domeniu.

Semnificația teoretică a cercetării își găsește exprimare în: analiza ştiinţifică a instituției declarării vamale, a fundamentelor teoretice autohtone privind declararea vamală; exemplificarea formelor declarării vamale specificate în doctrină şi aplicate în practică; evidenţierea elementelor definitorii ale declarării vamale a mărfurilor și mijloacelor de transport de către persoanele fizice și juridice, luându-se în considerare nivelul de implementare a sistemelor informaționale care facilitează efectuarea declarării electronice pe teritoriul Republicii Moldova. Conceptele reformulate ale declarării vamale și principiile acesteia, precum și formele de realizare a declarării vamale sau a mijloacelor informaționale aplicate la efectuarea declarației vamale electronice vor facilita procesul de modificare și completare a cadrului legal ce reglementează activitatea organelor vamale.

Valoarea aplicativă a lucrării este determinată de faptul că rezultatele cercetărilor sunt orientate spre optimizarea normelor juridice ce vizează declararea mărfurilor, precum și spre dezvoltarea întregului mecanism de reglementare juridică a declarării vamale, inclusiv a procedurii declarării electronice. Propunerile şi recomandările teoretico-practice expuse în lucrare pot fi utilizate la elaborarea recomandărilor metodico-didactice, la predarea cursurilor speciale în instituțiile de învățământ superior la disciplina „Dreptul vamal”, precum și în cele care pregătesc funcționari publici, în special lucrători vamali. Unele concluzii și recomandări formulate în lucrare pot fi implementate în activitatea practică a Serviciului Vamal al Republicii Moldova. Propunerile de lege ferenda înaintate pot fi utile pentru dezvoltarea legislației vamale naționale, în general, și a prevederilor ce determină procedura de realizare a declarării vamale, în special.

Cuprins


1. ANALIZA SITUAȚIEI ÎN DOMENIUL CERCETĂRII INSTITUȚIEI DECLARĂRII VAMALE
 • 1.1. Analiza rezultatelor investigațiilor științifice internaționale și naționale în domeniul declarării vamale
 • 1.2. Determinarea cadrului normativ internațional și național cu privire la declararea vamală.
 • 1.3. Concluzii la Capitolul 1

2. REGIMUL JURIDIC AL DECLARĂRII VAMALE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
 • 2.1. Reguli generale privind procedura declarării vamale
 • 2.2. Declararea înfăptuită de persoanele fizice pe teritoriul Republicii Moldova
 • 2.3. Declarația vamală în detaliu, concept distinct și procedură specială în cadrul declarării vamale
 • 2.4. Declararea înfăptuită de persoanele juridice pe teritoriul Republicii Moldova
 • 2.5. Aspecte teoretice și practice privind controlul vamal asupra corectitudinii datelor din declarația vamală în detaliu
 • 2.6. Concluzii la Capitolul 2

3. DECLARAREA VAMALĂ ELECTRONICĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA
 • 3.1. Aspecte teoretice şi juridice ale declarării electronice în dreptul vamal
 • 3.2. Tehnologiile informaționale utilizate în procesul de declarare vamală
 • 3.3. Procedura prelucrării declarației vamale în detaliu în sistemele informaționale
 • 3.4. Procedura aplicării sistemului informatizat ASYCUDA World ..
 • 3.5. Concluzii la Capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI