Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2017 / mai /

Particularităţile psihologice ale personalităţii copilului cu maladii respiratorii cronice


Autor: Tarnovschi Ana
Gradul:doctor în psihologie
Specialitatea: 19.00.01 - Psihologie generală
Anul:2017
Conducător ştiinţific: Nicolae Bucun
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 11 mai 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 31 mai 2017

Autoreferat

Adobe PDF document1.33 Mb / în română

Teza

CZU 159.922.7(043.3)

Adobe PDF document 3.62 Mb / în română
233 pagini


Cuvinte Cheie

particularităţi psihologice, trăsături de personalitate, maladii respiratorii cronice, schimbări psihice şi somatice, integrare socială, autoapreciere, anxietate, sistem de valori şi orientări, atitudini parentale, stil de educaţie.

Adnotare

Domeniul de cercetare: psihologia generală.

Scopul cercetării constă în identificarea particularităților psihologice și a funcționalității sociale ale personalităţii copilului cu maladii respiratorii cronice și în determinarea modalităților de diminuare a influențelor negative în armonizarea procesului de dezvoltare.

Obiectivele investigației: studierea schimbărilor de personalitate în situaţii de maladii cronice şi, în special, de maladii respiratorii cronice; stabilirea particularităţilor specifice de personalitate, a autoaprecierii şi a preferinţelor sociale la copilul cu diferite maladii respiratorii cronice; stabilirea particularităţilor relaţiei părinte-copil în situaţia copiilor cu maladii respiratorii cronice; determinarea relaţiei dintre trăsăturile de personalitate ale copiilor cu maladii respiratorii cronice şi stilurile de educaţie în familie; proiectarea şi promovarea programului de suport psihologic în situaţie de maladii respiratorii cronice.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Este unul dintre primele studii teoretico-experimentale în psihologia generală autohtonă, care stabilește particularitățile psihologice ale personalităţii copilului bolnav cu maladii respiratorii cronice; determină profilul de personalitate al copilului bolnav cu diverse maladii respiratorii cronice; stabileşte diferențele dintre particularităţile psihologice specifice copilului bolnav în comparaţie cu cel sănătos; elucidează diferenţele în manifestarea reacţiilor cognitiv-emoţionale la copiii bolnavi şi la copiii sănătoşi; stabileşte particularităţile funcţionalităţii sociale şi a schimbărilor în sfera valorilor, orientărilor şi atit udinilor în situaţia MRC; determină relaţia dintre tipul maladiei şi stilul parental de educaţie.

Problema ştiinţifică soluţionată. Sunt stabilite particularitățile psihologice ale formării personalităţii copilului cu maladii respiratorii cronice, servind drept bază a programului de suport psihologic orientat spre diminuarea influenţelor negative ale maladiilor respiratorii cronice și spre armonizarea procesului de formare a personalității copilului.

Semnificaţia teoretică este dictată de pluridisciplinaritatea cercetării, în care domeniul prioritar de cercetare îl constituie fundamentele teoretice şi valenţele aplicative ale personalităţii în dezvoltare: abordarea complexă a conceptului de maladii cronice în psihologia generală, psihologia medicală, psihologia clinică, psihosomatică; schimbările psihice şi somatice induse de boala cronică; modificările psihologice provocate de stările somatice la copii; specificul dezvoltării şi integrării sociale în cazul unor maladii cronice la copii; abordări ale atitudinilor parentale şi dezvoltarea lor în cadrul familiei în care se educă copilul cu maladii respiratorii cronice, ale influenţei pe care o exercită maladia copilului asupra adoptării unui anumit stil de educaţie în familie.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în elaborarea unui profil de personalitate al copilului cu maladii respiratorii cronice, precum şi în elaborarea, aprobarea şi implementarea unui program de suport psihologic orientat spre diminuarea influenţelor negative ale maladiilor respiratorii cronice asupra formării personalităţii copiilor. Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele obţinute au fost aplicate în activitatea de consiliere a copiilor cu maladii respiratorii cronice şi a familiilor acestora, aflaţi la tratament în staţionar în secţiile de pneumologie, alergologie, ftiziologie şi ftiziopneumologie din cadrul Institutului de Cercetări Ştiințifice în Domeniul Ocrotirii Sănătății Mamei și Copilului din mun. Chişinău; activitatea didactică din cadrul cursurilor de psihologie generală, psihologia vârstelor, precum şi al cursurilor de formare continuă a cadrelor didactice ținute la Universitatea de Stat din Moldova.

Cuprins


INTRODUCERE

1. BAZELE TEORETICO-ŞTIINŢIFICE ALE PERSONALITĂŢII COPILULUI ÎN CONDIŢIILE MALADIILOR CRONICE

 • 1.1. Modificări psihologice provocate de maladiile cronice
 • 1.2. Caracteristici generale ale maladiilor respiratorii cronice la copil
 • 1.3. Realități psihologice determinate de maladiile respiratorii cronice la copil
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. PARTICULARITĂŢILE PSIHOLOGICE ALE COPILULUI CU MALADII RESPIRATORII CRONICE

 • 2.1. Designul cercetării
 • 2.2. Particularităţile personalităţii copilului cu maladii respiratorii cronice
 • 2.3. Stările psiho-emoţionale ale copilului cu maladii respiratorii cronice
 • 2.4. Preferinţele în sistemul de relaţii sociale şi interpersonale la copilul cu maladii respiratorii cronice
 • 2.5. Stilul de educaţie în familiile copiilor cu maladii respiratorii cronice
 • 2.6. Concluzii la capitolul 2

3. CONDIŢII PSIHOLOGICE DE MOBILIZARE ŞI COMPENSARE ÎN SITUAŢIA MALADIILOR RESPIRATORII CRONICE LA COPIL

 • 3.1. Analiza strategiilor psihologice de compensare şi mobilizare în maladii cronice la copil
 • 3.2. Caracteristica generală a programului de suport psihologic în situaţia maladiilor respiratorii cronice la copil
 • 3.3. Evaluarea eficienţei programului de suport psihologic în cadrul maladiilor respiratorii cronice
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI