Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2017 / mai /

Presa locală din Republica Moldova: condiţii de afirmare, repere funcţionale, discurs sociocultural


Autor: Toacă Mariana
Gradul:doctor în filologie
Specialitatea: 10.01.10 - Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării
Anul:2017
Conducători ştiinţifici: Georgeta Stepanov
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova

,
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 16 mai 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 31 mai 2017

Autoreferat

Adobe PDF document0.51 Mb / în română

Teza

CZU 070+659.3(478)(043.2)

Adobe PDF document 1.94 Mb / în română
195 pagini


Cuvinte Cheie

presă locală, realitate socioculturală, cadru de dezvoltare, socializare, culturalizare, opțiune de creație, repere funcționale, discurs sociocultural.

Adnotare

Domeniul de studiu: Științe ale comunicării.

Scopul lucrării: determinarea specificului activității presei locale din Republica Moldova, identificarea cadrului de dezvoltare și a reperelor funcționale, elucidarea opțiunilor de creație și a discursului ei sociocultural.

Obiectivele lucrării: analiza rolului, locului și a funcțiilor presei locale în contextul mediatic contemporan; cercetarea cadrului de dezvoltare a presei locale din Republica Moldova; studierea principiilor de funcționare și de reflectare a realității socioculturale de nivel local; analiza discursului produselor mediatice puse în circuit prin intermediul presei locale. Noutatea și originalitatea ştiinţifică constau în elucidarea tendințelor de dezvoltare a presei locale autohtone, a principiilor ei funcționale în procesul de valorificare a masivului informațional potențial și a specificului discursului sociocultural al acesteia.

Problema științifică importantă soluționată vizează elucidarea locului și rolului presei locale în contextul sistemului mass-mediei contemporan; etalarea reperelor funcționale ale presei locale în procesul de reflectare a realității de nivel local; elucidarea specificului produsului mediatic pus în circuitul informațional prin intermediul presei locale autohtone; demonstrarea identității discursului sociocultural al presei tipărite locale din Republica Moldova.

Semnificația teoretică a tezei rezidă în crearea unui cadru teoretic de analiză a presei locale din perspectivă conceptuală, structurală și funcțională și a rolului ei în reflectarea și modelarea realității socioculturale din teritoriu.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în rezultatele cercetărilor asupra capacității presei locale de a reflecta realitatea socioculturală, în informațiile factologice și materialele empirice din studiu, care pot servi drept bază metodologică pentru elaborarea politicilor editoriale ale ziarelor locale și a reperelor pentru eficientizarea activității acestora.

Implementarea rezultatelor științifice: rezultatele științifice au fost implementate prin publicarea a 11 articole şi studii și prin contribuții la conferințe naționale și internaționale.

Cuprins


INTRODUCERE

1. FUNDAMENTE TEORETICE ŞI METODOLOGICE DE CERCETARE A PRESEI LOCALE

 • 1.1. Presa locală – element al sistemului mass-mediei: studiu istoriografic
 • 1. 2. Presa locală în contextul mediatic contemporan: abordări conceptuale
 • 1. 3. Metodologia cercetării presei locale
 • 1. 4. Concluzii la capitolul 1

2. PRESA LOCALĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA: CONDIȚII DE AFIRMARE ȘI REPERE FUNCȚIONALE

 • 2. 1. Cadrul de dezvoltare a presei locale din Republica Moldova
 • 2. 2. Presa locală autohtonă: aspecte funcționale
 • 2. 3. Realitatea socioculturală – subiect prioritar de reflectare în presa locală
 • 2. 4. Concluzii la capitolul 2

3. DISCURSUL SOCIOCULTURAL AL PRESEI LOCALE DIN REPUBLICA MOLDOVA

 • 3. 1. Elemente structurale și compoziționale ale publicațiilor periodice locale
 • 3. 2. Opțiunea socioculturală a presei locale
 • 3. 3. Genurile jurnalistice în publicațiile periodice locale: tendințe de manifestare
 • 3. 4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI