Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2017 / mai /

Particularităţile raportului juridic privind rezultatele creaţiei intelectuale şi evoluţia acestuia


Autor: DOMENTE Marin
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Gheorghe Avornic
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene "Constantin Stere"

Statut

Teza a fost susţinută pe 19 mai 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 11 mai 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.80 Mb / în română

Teza

CZU 347.77/.78 (043.3)

Adobe PDF document 1.57 Mb / în română
178 pagini


Cuvinte Cheie

raport juridic, subiect, obiect, conţinut, persoană fizică, creaţie intelectuală

Adnotare

Structura tezei: introducere, 4 capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 214 de titluri, 155 de pagini de text de bază. Rezultatele sunt publicate în 7 articole științifice.

Domeniul de studiu și obiectivele tezei: raporturile juridice cu obiect special – rezultatele creaţiei intelectuale, sub aspect teoretic – caracteristica, particularităţile şi evoluţia lor istorică.

Obiectivele de studiu: delimitarea raportului juridic cu obiect special – rezultatele creaţiei intelectuale, determinarea particularităților acestui raport, examinarea sub aspectele evolutive ale legislaţiei, ce vizează reglementarea obiectului de studiu, analiza practicii judiciare, elaborarea recomandărilor pentru aplicarea corectă a normelor legale și perfectarea propunerilor de lege ferenda.

Noutatea și originalitatea științifică constă în faptul că pentru prima dată a fost efectuată o analiză sistemică a legislației naționale și internaționale, a doctrinei autohtone și străine, a practicii judiciare în materia raporturilor juridice privind rezultatele creaţiei intelectuale în vederea determinării particularităților și naturii juridice a acestora, inclusiv determinarea deficienţelor în reglementarea lor, cu propunerea posibilelor căi de înlăturare a deficienţelor depistate.

Problema științifică soluționată constă în fundamentarea ştiinţifică a caracterelor şi particularităților ce vizează naşterea, desfăşurarea şi încetarea raporturilor juridice privind rezultatele creaţiei intelectuale, evoluţia reglementării acestor raporturi, fapt care va conduce la eficientizarea interpretării şi aplicării conceptului analizat pentru teoreticieni și pentru practicieni a regulilor şi deficienţelor raporturilor juridice privind rezultatele creaţiei intelectuale şi particularităţile examinării unor astfel de cauze judiciare în vederea creării bazei teoretice pentru studierea şi aplicarea eficientă a normelor materiale şi procedurale în domeniu.

Semnificația teoretică. Lucrarea dată este una dintre primele cercetări autohtone despre raporturile juridice privind rezultatele creaţiei intelectuale, în cadrul căreia sunt analizate aspectele teoretice ale dreptului, precum şi aspectele interramurale ale relațiilor în legătură cu rezultatele creaţiei intelectuale.

Valoarea aplicativă a lucrării. A fost studiată detaliat doctrina, legislația, precum și practica judiciară, acestea conferă lucrării un caracter practic, iar propunerile de lege ferenda sunt fundamentate științific și au menirea de a ameliora practica judiciară în domeniu.

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele cercetării pot fi utilizate în vederea perfecționării cadrului normativ național, elaborării hotărârilor explicative privind modul de interpretare a normelor ce reglementează raporturile juridice privind rezultatele creaţiei intelectuale, precum și în calitate de material didactic pentru instituțiile de învățământ.

Cuprins


1.ANALIZA MATERIALELOR ŞTIINŢIFICE ÎN DOMENIUL RAPORTULUI JURIDIC PRIVIND REZULTATELE CREAŢIEI INTELECTUALE
 • 1.1. Studiul materialelor ştiinţifice şi publicaţiilor doctrinare în domeniul raportului juridic privind rezultatele creaţiei intelectuale
 • 1.2. Analiza legislaţiei în domeniul raportului juridic privind rezultatele creaţiei intelectuale
 • 1.3. Problemele de cercetare, obiectivele şi direcţiile de soluţionare
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. RAPORTUL JURIDIC PRIVIND REZULTATELE CREAŢIEI INTELECTUALE – ASPECTE GENERALE
 • 2.1. Conceptul, apariţia şi evoluţia raportului juridic privind rezultatele creaţiei intelectuale
 • 2.2. Particularităţile specifice ale raportului juridic privind rezultatele creaţiei intelectuale
 • 2.3. Clasificarea raporturilor juridice privind rezultatele creaţiei intelectuale
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. SUBIECŢII ŞI OBIECTUL RAPORTULUI JURIDIC PRIVIND REZULTATELE CREAŢIEI INTELECTUALE
 • 3.1. Persoana fizică în calitate de subiect al raportului juridic privind rezultatele creaţiei intelectuale
 • 3.2. Persoana juridică în calitate de subiect al raportului juridic privind rezultatele creaţiei intelectuale
 • 3.3. Obiectul raportului juridic privind rezultatele creaţiei intelectuale
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

4. CONŢINUTUL RAPORTULUI JURIDIC PRIVIND REZULTATELE CREAŢIEI INTELECTUALE
 • 4.1. Drepturile – latura activă a conţinutului raportului juridic privind rezultatele creaţiei intelectuale
 • 4.2. Obligaţiile subiecţilor raportului juridic privind rezultatele creaţiei intelectuale
 • 4.3. Funcţiile şi atribuţiile organelor de stat şi organizaţiilor internaţionale în cadrul raporturilor juridice privind rezultatele creaţiei intelectuale
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4
CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI